Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Ngăn ngừa và xử lí nợ quá hạn tại NH NN & PTNT HN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1355 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi Më §Çu
Ng©n hµng th¬ng m¹i (NHTM) lµ mét s¶n phÈm ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn
cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngêi, nhng kh«ng gièng víi nhiÒu s¶n
phÈm kh¸c, xÐt vÒ b¶n chÊt c¸c hµnh vi mµ nã øng xö, ngêi ta coi NHTM nh lµ
mét s¶n phÈm x· héi mét ngµnh c«ng nghiÖp dÞch vô víi tÝnh céng ®ång vµ tÝnh
nh©n v¨n rÊt cao, ch»ng chÞt v« sè c¸c mèi liªn hÖ víi ®«ng ®¶o c«ng chóng,
kh«ng chØ tr¶i réng ph¹m vi toµn quèc gia mµ cßn lan táa trong ph¹m vi quèc tÕ.
Còng kh«ng gièng nh c¸c tæ chøc kh¸c, NHTM mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh trung
gian lu«n ph¶i kinh doanh b»ng tiÒn cña ngêi kh¸c. Do vËy, vÊn ®Ò quan träng
®Æt ra lµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c NHTM. Ho¹t ®éng tÝn dông ë mäi thêi k×
lu«n chiÕm vÞ trÝ quan träng bËc nhÊt trong viÖc ®ãng gãp vµo phÇn lîi nhuËn
cña ng©n hµng. Nhng lîi nhuËn cµng cao th× rñi ro cµng lín, ho¹t ®éng tÝn dông
cña ng©n hµng lu«n ph¶i ®èi mÆt víi hµng lo¹t c¸c khã kh¨n, trong ®ã ph¶i kÓ
®Õn rñi ro nî qu¸ h¹n.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c phßng ngõa rñi ro trong ho¹t ®éng
tÝn dông ng©n hµng mµ chñ yÕu lµ h¹n chÕ rñi ro nî qu¸ h¹n, do vËy mµ em ®·
lùa chän ®Ò tµi:
“Ng¨n ngõa vµ xö lÝ nî qu¸ h¹n t¹i Ng©n hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn
N«ng Th«n Hµ Néi”
Nî qu¸ h¹n thêng x¶y ra trong ho¹t ®éng cho vay b¶o l·nh song trong pham vi
®Ò tµi, em xin chØ ®i s©u nghiªn cøu nî qu¸ h¹n trong ho¹t ®éng cho vay.
Bè côc chuyªn ®Ò gåm:

1

-

Lêi më ®Çu

-

Ch¬ng I : NHTM vµ Nî qu¸ h¹n ë c¸c NHTM

-

Ch¬ng II : Thùc tr¹ng Nî qu¸ h¹n t¹i NHNo & PTNT TP Hµ

Néi
-

Ch¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p phßng ngõa nî qu¸

h¹n t¹i NHNo &PTNT TP Hµ Néi
§Ó hoµn thµnh ®îc luËn v¨n nµy em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c«
gi¸o híng dÉn Lu ThÞ H¬ng, em còng xin c¶m ¬n c¸c c«, chó, anh chÞ phßng
kinh doanh NHNo &PTNT TP Hµ Néi ®· chØ b¶o vµ gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh
lµm chuyªn ®Ò.

2

Ch¬ng I:
ng©n hµng th¬ng m¹i vµ nî qu¸ h¹n ë
c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i

I- Ng©n hµng th¬ng m¹i
Theo luËt c¸c tæ chøc tÝn dông “ Ng©n hµng th¬ng m¹i (NHTM) lµ tæ chøc kinh
doanh tiÒn tÖ mµ ho¹t ®éng chñ yÕu vµ thêng xuyªn lµ nhËn tiÒn cña kh¸ch hµng
víi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vµ sö dông sè tiÒn ®ã ®Ó cho vay, thùc hiÖn nghiÖp vô
chiÕt khÊu vµ lµm ph¬ng tiÖn thanh to¸n”.
Nh vËy NHTM lµ mét trung gian tµi chÝnh quan träng ®øng gi÷a ngêi ®i vay vµ
ngêi cho vay, th«ng qua ®ã kiÕm lîi nhuËn cho m×nh. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn
th«ng qua mét sè ho¹t ®éng c¬ b¶n cña ng©n hµng:
- Huy ®éng vèn: ®©y ®îc coi lµ ho¹t ®éng ®Çu vµo cho viÖc kinh doanh cña c¸c
NHTM. Nã ®ãng vai tr...
Lêi Më §Çu
Ng©n hµng th¬ng m¹i (NHTM) mét n phÈm ®îc h×nh thµnh ph¸t triÓn
cïng víi ph¸t triÓn cña héi loµi ngêi, nhng kh«ng gièng víi nhiÒu s¶n
phÈm kh¸c, xÐt vÒ b¶n chÊt c¸c hµnh vi mµ nã øng xö, ngêi ta coi NHTM nh lµ
mét s¶n phÈm x· héi mét ngµnh c«ng nghiÖp dÞch vô víi tÝnh céng ®ång vµ tÝnh
nh©n v¨n rÊt cao, ch»ng chÞt c¸c mèi liªn víi ®«ng ®¶o c«ng chóng,
kh«ng chØ tr¶i réng ph¹m vi toµn quèc gia mµ cßn lan táa trong ph¹m vi quèc tÕ.
Còng kh«ng gièng nh c¸c chøc kh¸c, NHTM mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh trung
gian lu«n ph¶i kinh doanh b»ng tiÒn cña ngêi kh¸c. Do vËy, vÊn ®Ò quan träng
®Æt ra hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c NHTM. Ho¹t ®éng tÝn dông ë i thêi
lu«n chiÕm trÝ quan träng bËc nhÊt trong viÖc ®ãng gãp vµo phÇn lîi nhuËn
cña ng©n hµng. Nhng lîi nhuËn cµng cao th× rñi ro cµng lín, ho¹t ®éng tÝn dông
cña ng©n hµng lu«n ph¶i ®èi mÆt víi hµng lo¹t c¸c khã kh¨n, trong ®ã ph¶i
®Õn rñi ro nî qu¸ h¹n.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c phßng ngõa rñi ro trong ho¹t ®éng
tÝn dông ng©n hµng c yÕu h¹n c rñi roqu¸ h¹n, do vËy em ®·
lùa chän ®Ò tµi:
Ng¨n ngõa qu¸ h¹n t¹i Ng©n hµng N«ng NghiÖp Ph¸t TriÓn
N«ng Th«n Hµ Néi
qu¸ h¹n thêng x¶y ra trong ho¹t ®éng cho vay b¶o l·nh song trong pham vi
®Ò tµi, em xin chØ ®i s©u nghiªn cøu nî qu¸ h¹n trong ho¹t ®éng cho vay.
Bè côc chuyªn ®Ò gåm:
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Ngăn ngừa và xử lí nợ quá hạn tại NH NN & PTNT HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Ngăn ngừa và xử lí nợ quá hạn tại NH NN & PTNT HN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Ngăn ngừa và xử lí nợ quá hạn tại NH NN & PTNT HN 9 10 521