Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nghiệp vụ bảo lãnh tại NH ĐT & PT HN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1377 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu.
Trong giai ®o¹n hiÖn nay, xu híng chung cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam
lµ tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn ®Êt níc vµ t¨ng cêng hoµ nhËp víi kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. §Ó ®¶m b¶o cho
sù ph¸t triÓn nµy, vèn cÇn cho nÒn kinh tÕ vÝ nh m¸u cÇn cho mét c¬ thÓ
sèng. Víi vai trß “ tr¸i tim “ cña nÒn kinh tÕ, hÖ thèng ng©n hµng ®ang trë
m×nh trong c«ng cuéc ®æi míi vµ ®a d¹ng ho¸ nghiÖp vô ng©n hµng.
Trong m«i trêng c¹nh tranh ngµy cµng g¨y g¾t , viÖc hoµn thiÖn vµ ph¸t
triÓn c¸c ho¹t ®éng lµ huíng ®i vµ ph¬ng ch©m cho c¸c ng©n hµng tån t¹i
vµ ph¸t triÓn . Vµ xÐt cho cïng ®©y chÝnh lµ sù ®¸p øng cho yªu cÇu hiÖn
®¹i ho¸, ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng ng©n hµng vµ xu thÕ héi nhËp cña nÒn
kinh tÕ.
B¶o l·nh lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô cña ng©n hµng th¬ng m¹i
hiÖn ®¹i. Nã cßn míi mÎ víi c¸c ng©n hµng ViÖt Nam nãi chung vµ ng©n
hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn nãi riªng v× hÖ thèng ng©n hµng nµy cã tuæi ®êi
kinh doanh cßn rÊt trÎ. Trong thêi gian qua, sù ph¸t triÓn vµ khëi s¾c cña
nghiÖp vô b¶o l·nh tuy tÝch cùc nhng cßn cha t¬ng xøng víi vai trß vµ
tiÒm n¨ng cu¶ nã ®èi víi hÖ thèng ng©n hµng vµ nÒn kinh tÕ.
NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò trªn sau mét thêi gian thùc tËp t¹i Ng©n hµng
§Çu t vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn vµ
ph¸t triÓn nghiÖp vô b¶o l·nh t¹i Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Hµ
Néi”.
Néi dung ®Ò tµi bao gåm c¸c phÇn sau:
Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ b¶o l·nh ng©n hµng.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng nghiÖp vô b¶o l·nh t¹i Ng©n hµng §Çu t vµ
Ph¸t triÓn Hµ Néi.
Ch¬ng 3: C¸c gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn nghiÖp vô b¶o
l·nh t¹i Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi.
Ph¹m vi cña ®Ò tµi lµ nghiªn cøu nghiÖp vô b¶o l·nh t¹i Ng©n hµng
§Çu t vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi. Tõ c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn t«i m¹nh d¹n ® a
ra ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng nµy t¹i ng©n hµng.
VÒ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu, bµi viÕt nµy sÏ sö dông ph¬ng ph¸p
tæng hîp ph©n tÝch vµ ®Æc biÖt sö dông nhiÒu tíi lý luËn vµ chÝnh s¸ch
Marketing trong ng©n hµng.
§Ó hoµn thµnh ®Ò tµi nµy,t«i ®· nhËn ®îc sù híng dÉn rÊt quý b¸u
cña ThÇy gi¸o híng dÉn, Gi¸o s Cao Cù Béi vµ c¸c Thµy C« trong khoa
Ng©n hµng- Tµi chÝnh. Ngoµi ra, trong thêi gian thùc tËp, t«i cßn ®îc sù
1

gióp ®ì tËn t×nh cña b¸c NguyÔn §êng TuÊn- Phã Gi¸m ®èc ng©n hµng,
c« Huúnh Kim Ngäc vµ chÞ NguyÔn ThÞ Minh Thu cïng c¸c Anh ChÞ, C«
Chó t¹i trô së Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi vµ t¹i Chi nh¸nh
Thanh Tr× .
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n vµ mong tiÕp tôc nhËn ®îc sù chØ b¶o cña
c¸c thÇy c« vµ c...
Lêi më ®Çu.
Trong giai ®o¹n hiÖn nay, xu híng chung cña nÒn kinh ViÖt Nam
tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, ®Èy m¹nh ph¸t triÓn ®Êt n-
íc vµ t¨ng cêng hoµ nhËp víi kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. §Ó ®¶m b¶o cho
ph¸t triÓn nµy, vèn cÇn cho nÒn kinh nh m¸u n cho mét thÓ
sèng. Víi vai trß “ tr¸i tim “ cña nÒn kinh tÕ, hÖ thèng ng©n hµng ®ang trë
m×nh trong c«ng cuéc ®æi i vµ ®a d¹ng ho¸ nghiÖp ng©n hµng.
Trong m«i trêng c¹nh tranh ngµy cµng g¨y g¾t , viÖc hoµn thiÖn ph¸t
triÓn c¸c ho¹t ®éng huíng ®i vµ ph¬ng ch©m cho c¸c ng©n hµng tån t¹i
ph¸t triÓn . xÐt cho cïng ®©y chÝnh ®¸p øng cho yªu cÇu hiÖn
®¹i ho¸, ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng ng©n hµng xu thÕ i nhËp cña nÒn
kinh tÕ.
B¶o l·nh mét trong nh÷ng nghiÖp vô cña ng©n hµng th¬ng m¹i
hiÖn ®¹i. cßn míi mÎ víi c¸c ng©n hµng ViÖt Nam nãi chung ng©n
hµng §Çu t Ph¸t triÓn nãi riªng hÖ thèng ng©n ng nµy tuæi ®êi
kinh doanh cßn rÊt trÎ. Trong thêi gian qua, ph¸t triÓn khëi s¾c cña
nghiÖp vô o l·nh tuy tÝch cùc nhng cßn cha t¬ng xøng víi vai trß
tiÒm n¨ng cu¶ ®èi víi hÖ thèng ng©n hµng vµ nÒn kinh tÕ.
NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò trªn sau mét thêi gian thùc tËp t¹i Ng©n ng
§Çu t Ph¸t triÓn Néi t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi Hoµn thiÖn
ph¸t triÓn nghiÖp vô b¶o l·nh i Nn ng §Çu t Ph¸t triÓn
Néi”.
Néi dung ®Ò tµi bao gåm c¸c phÇn sau:
Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ b¶o l·nh ng©n hµng.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng nghiÖp vô b¶o l·nh t¹i Ng©n hµng §Çu t
Ph¸t triÓn Hµ Néi.
Ch¬ng 3: C¸c gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn nghiÖp vô b¶o
l·nh t¹i Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓnNéi.
Ph¹m vi cña ®Ò tµi nghiªn cøu nghiÖp b¶o l·nh t¹i Ng©n hµng
§Çu t Ph¸t triÓn Hµ Néi. luËnthùc tiÔn t«i m¹nh d¹n ®a
ra ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng nµy t¹i ng©n hµng.
ph¬ng ph¸p nghiªn cøu, bµi viÕt nµy sÏ sö dông ph¬ng ph¸p
tæng hîp ph©n tÝch vµ ®Æc biÖt dông nhiÒu tíi lý luËn chÝnh s¸ch
Marketing trong ng©n hµng.
§Ó hoµn thµnh ®Ò tµi nµy,t«i ®· nhËn ®îc híng dÉn rÊt quý b¸u
cña ThÇy gi¸o híng dÉn, Gi¸o s Cao Béi c¸c Thµy trong khoa
Ng©n hµng- Tµi chÝnh. Ngoµi ra, trong thêi gian thùc p, t«i cßn ®îc
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nghiệp vụ bảo lãnh tại NH ĐT & PT HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nghiệp vụ bảo lãnh tại NH ĐT & PT HN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nghiệp vụ bảo lãnh tại NH ĐT & PT HN 9 10 572