Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nghiệp vụ cho vay tại SGD 1 NH Công Thương VN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1273 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Còng gièng nh bÊt cø lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµo, môc ®Ých chÝnh cña
ng©n hµng lµ lîi nhuËn. Tuy nhiªn, ng©n hµng lµ tæ chøc ®Æc biÖt chuyªn kinh
doanh tiÒn tÖ vµ dÞch vô ng©n hµng víi néi dung thêng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi
vµ sö dông sè tiÒn nµy ®Ó cÊp tÝn dông vµ cung øng c¸c dÞch vô thanh to¸n.
ViÖc sö dông vèn chÝnh lµ qu¸ tr×nh t¹o ra c¸c tµi s¶n kh¸c nhau cña ng©n
hµng, trong ®ã cho vay vµ ®Çu t lµ hai lo¹i tµI s¶n quan träng.
Cho vay lµ viÖc ng©n hµng ®a tiÒn cho kh¸ch hµng víi cam kÕt kh¸ch
hµng ph¶I hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·I trong kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh. Cho vay lµ
ho¹t ®éng kinh doanh chñ chèt ®Ó t¹o ra lîi nhuËn. Nãi chung, tiÒn cho vay lµ
lo¹i kÐm láng so víi tµI s¶n kh¸c bëi v× chóng kh«ng thÓ chuyÓn thµnh tiÒn
mÆt tríc khi c¸c kho¶n vay ®ã m·n h¹n. C¸c kho¶n tiÒn vay còng cã x¸c suÊt
vì nî cao h¬n so víi tµI s¶n kh¸c, hay nãi c¸ch kh¸c ®©y lµ kho¶n mang l¹i
thu nhËp lín nhÊt cho c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i nhng ph¶I ®èi ®Çu víi rñi ro
tÝn dông cao .
Sau h¬n 15 n¨m thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ theo híng thÞ trêng víi ®Þnh híng X· héi chñ nghÜa, Së giao dÞch I-Ng©n hµng C«ng
th¬ng ViÖt Nam ®· tËp trung vèn cho vay theo nh÷ng môc tiªu kinh tÕ lín cña
®Êt níc gãp phÇn ®Èy lïi vµ kiÒm chÕ l¹m ph¸t, thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ,
t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, ®êi sèng d©n chóng ®îc c¶i thiÖn.
Tuy nhiªn, ho¹t ®éng tÝn dông cña Së giao dÞch I-Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt
Nam hiÖn nay cßn tån t¹i nhiÒu vÊn ®Ò víng m¾c, thªm vµo ®ã m«i trêng kinh
doanh ng©n hµng ngµy cµng n¨ng ®éng h¬n nhng rñi ro còng lín h¬n lµm c¶n
trë qu¸ tr×nh më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. Tõ ®ã ®ßi hái ph¶i cã
c¸c gi¶i ph¸p th¸o gì kh¶ thi trong ho¹t ®éng cho vay míi cã thÓ ®¸p øng
®ù¬c nhu cÇu ®Çu t cña nÒn kinh tÕ trong t×nh h×nh míi.
V× vËy, em ®· chän ®Ò tµI ''Hoµn thiÖn nghiÖp vô cho vay cña Së giao
dÞch I- Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam'' ®Ó ph©n tÝch.

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
§Ò tµi nghiªn cøu vÒ tæ chøc vµ thùc hiÖn nghiÖp vô cho vay trong hÖ
thèng ng©n hµng, ph¸t hiÖn nh÷ng kÕt qu¶, tån t¹i vµ nguyªn nh©n trong cÊp
tÝn dông t¹i Së giao dÞch I-Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam thêi gian qua tõ
®ã ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p hoµn thiÖn nghiÖp vô cho vay.
§èi tîng, ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµI lµ ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t
®éng nghiÖp vô cho vay cña Së giao dÞch I- Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam
trong h¬n 15 n¨m ®æi míi võa qua.
Néi dung cña ®Ò tµi:
- HÖ thèng ho¸ vµ lµm râ c¸c kh¸i niÖm, nguyªn t¾c vµ c...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Còng gièng nh bÊt lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµo, môc ®Ých chÝnh cña
ng©n hµng lîi nhuËn. Tuy nhiªn, ng©n hµng lµ tæ chøc ®Æc biÖt chuyªn kinh
doanh tiÒn tÖ vµ ch vô ng©n hµng víi néi dung thêng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi
dông tiÒn nµy ®Ó cÊp tÝn dông vµ cung øng c¸c dÞch thanh to¸n.
ViÖc dông vèn chÝnh qu¸ tr×nh t¹o ra c¸c tµi s¶n kh¸c nhau cña ng©n
hµng, trong ®ã cho vay vµ ®Çu t lµ hai lo¹i tµI s¶n quan träng.
Cho vay viÖc ng©n hµng ®a tiÒn cho kh¸ch hµng víi cam kÕt kh¸ch
hµng ph¶I hoµn tr¶ gèc l·I trong kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh. Cho vay
ho¹t ®éng kinh doanh chñ chèt ®Ó t¹o rai nhuËn. Nãi chung, tiÒn cho vay
lo¹i kÐm láng so víi tµI s¶n kh¸c bëi v× chóng kh«ng thÓ chuyÓn thµnh tiÒn
mÆt tríc khi c¸c kho¶n vay ®ã m·n h¹n. C¸c kho¶n tiÒn vay còng cã x¸c suÊt
cao h¬n so víi tµI s¶n kh¸c, hay nãi c¸ch kh¸c ®©y kho¶n mang l¹i
thu nhËp lín nhÊt cho c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i nhng ph¶I ®èi ®Çu víi rñi ro
tÝn dông cao .
Sau h¬n 15 n¨m thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ theo h-
íng thÞ trêng víi ®Þnh híng X· héi chñ nghÜa, Së giao dÞch I-Ng©n hµng C«ng
th¬ng ViÖt Nam ®· tËp trung vèn cho vay theo nh÷ng môc tiªu kinh tÕ lín cña
®Êt níc p phÇn ®Èy lïi kiÒm chÕ l¹m ph¸t, thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ,
t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, ®êi sèng d©n chóng ®îc c¶i thiÖn.
Tuy nhiªn, ho¹t ®éng tÝn dông cña Së giao ch I-Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt
Nam hiÖn nay cßn tån t¹i nhiÒu vÊn ®Ò víng m¾c, thªm vµo ®ã m«i trêng kinh
doanh ng©n hµng ngµy cµng n¨ng ®éng h¬n nhng rñi ro còng lín h¬n lµm c¶n
trë qu¸ tr×nh réng n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. Tõ ®ã ®ßi hái ph¶i cã
c¸c gi¶i ph¸p th¸o kh¶ thi trong ho¹t ®éng cho vay míi thÓ ®¸p øng
®ù¬c nhu cÇu ®Çu t cña nÒn kinh tÕ trong t×nh h×nh míi.
vËy, em ®· chän ®Ò tµI 
 ®Ó ph©n tÝch.
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nghiệp vụ cho vay tại SGD 1 NH Công Thương VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nghiệp vụ cho vay tại SGD 1 NH Công Thương VN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nghiệp vụ cho vay tại SGD 1 NH Công Thương VN 9 10 654