Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nghiệp vụ thị trường mở tại NH NN VN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1063 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông c«ng cô thÞ trêng më cña NHNN ViÖt Nam va giai phap

Môc lôc
Trang

Më ®Çu:.............................................................................................2
Ch¬ng I: Lý luËn nghiÖp vô thÞ trêng më.......................................................4
I. Kh¸i niÖm nghiÖp vô thÞ trêng më...................................................................4
1. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña thÞ trêng më..........................................................4
2. Kh¸i niÖm nghiÖp vô thÞ trêng më. .................................................................5
II. C¬ chÕ t¸c ®éng nghiÖp vô thÞ trêng më ........................................................6
1.T¸c ®éng vÒ mÆt lîng........................................................................................6
2.T¸c ®éng vÓ mÆt gi¸...6
III. C¬ chÕ ho¹t ®éng cña nghiÖp vô thÞ trêng më..............................................7
1.C¸c nghÞªp vô thÞ trêng më..........7
2.Ph¬ng thøc ho¹t ®éng cña nghiÖp vô thÞ trêng më.....9
3.Hµng ho¸ cña nghiÖp vô thÞ trêng më......10
4.Nh÷ng tham gia vµo nghiÖp vô thÞ trêng më.12
IV. Sö dông nghiÖp vô thÞ trêng më cïng víi c¸c c«ng cô chÝnh s¸ch
tiÒn tÖ .................................................................................................................13
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn nghiÖp vô thÞ trêng më....15
I. Sù ph¸t triÓn cña c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n ë ViÖt Nam....................15
1.TÝn phiÕu kho b¹c...............15
2.TÝn phiÕu nhµ níc........16
II.Thùc tr¹ng ho¹t ®«ng thÞ trêng më ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua........17
III Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn nghiÖp vô thÞ trêng më ë ViÖt Nam..22
KÕt luËn.........................................................................................................26
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o. ......................................................................27

1

§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông c«ng cô thÞ trêng më cña NHNN ViÖt Nam va giai phap

Më ®Çu

ViÖt nam ®· chuyÓn sang thêi kú ®æi míi kinh tÕ tõ nÒn kinh tÕ tËp trung
quan liªu bao cÊp sang nªn kinh tÕ thÞ trêng ®îc h¬n 10 n¨m. trong viÖc gãp
phÇn ®¹t ®îc c¸c môc tiªu æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc, chÝnh
s¸ch tiÒn tÖ cña Ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam cã vai trß quan träng trong viÖc
®iÒu tiÕt lîng tiÒn cung øng, k×m chÕ l¹m ph¸t, æn ®Þnh gi¸ trÞ ®ång tiÒn. ChÝnh
s¸ch tiÒn tÖ cña Ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã sù
ph¸t triÓn ®óng híng vµ phï hî...
§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông c«ng cô thÞ trêng më cña NHNN ViÖt Nam va giai phap
Môc lôc
Trang
Më ®Çu:.............................................................................................2
Ch¬ng I: Lý luËn nghiÖp vô thÞ trêng më.......................................................4
I. Kh¸i niÖm nghiÖp vô thÞ trêng më...................................................................4
1. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña thÞ trêng më..........................................................4
2. Kh¸i niÖm nghiÖp vô thÞ trêng më. .................................................................5
II. C¬ chÕ t¸c ®éng nghiÖp vô thÞ trêng më ........................................................6
1.T¸c ®éng vÒ mÆt lîng........................................................................................6
2.T¸c ®éng vÓ mÆt gi¸...6
III. C¬ chÕ ho¹t ®éng cña nghiÖp vô thÞ trêng më..............................................7
1.C¸c nghÞªp vô thÞ trêng më..........7
2.Ph¬ng thøc ho¹t ®éng cña nghiÖp vô thÞ trêng më.....9
3.Hµng ho¸ cña nghiÖp vô thÞ trêng më......10
4.Nh÷ng tham gia vµo nghiÖp vô thÞ trêng më.12
IV. dông nghiÖp thÞ trêng cïng víi c¸c c«ng chÝnh s¸ch
tiÒn tÖ .................................................................................................................13
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn nghiÖp vô thÞ trêng më....15
I. Sù ph¸t triÓn cña c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n ë ViÖt Nam....................15
1.TÝn phiÕu kho b¹c...............15
2.TÝn phiÕu nhµ níc........16
II.Thùc tr¹ng ho¹t ®«ng thÞ trêng më ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua........17
III Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn nghiÖp vô thÞ trêng më ë ViÖt Nam..22
KÕt luËn.........................................................................................................26
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o. ......................................................................27
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nghiệp vụ thị trường mở tại NH NN VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nghiệp vụ thị trường mở tại NH NN VN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nghiệp vụ thị trường mở tại NH NN VN 9 10 294