Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phân cấp QL NSNN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1189 lần   |   Lượt tải: 1 lần
môc lôc
Më ®Çu

4

Ch¬ng 1. hÖ thèng ng©n s¸ch nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ
trêng

I. B¶n chÊt vµ vai trß cña ng©n s¸ch nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
1.B¶n chÊt cña ng©n s¸ch nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
2. Vai trß cña ng©n s¸ch nhµ níc trong nÒ kinh tÕ thÞ trêng

5
5
6

2.1 §Æc ®iÓm cña c¬ chÕ kinh tÕ thÞ trêng

6

2.2 Vai trß cña ng©n s¸ch nhµ níc trong c¬ chÕ thÞ trêng

8

II. hÖ thèng ng©n s¸ch nhµ níc

10

Ch¬ng 2. Ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ níc vµ thùc tr¹ng
ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ níc ë viÖt nam

I.Ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ níc

13

1. Sù cÇn thiÕt vµ t¸c dông cña ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ níc

13

2. Kh¸i niÖm vµ c¸c nguyªn t¾c ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ níc

14

3 .Néi dung ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ níc

16

II. Thùc tr¹ng ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ níc ë ViÖt nam

29

Ch¬ng 3. Mét sè kiÕn nghÞ hoµn thiÖn chÕ ®é ph©n cÊp qu¶n

43

lý ng©n s¸ch nhµ níc ë ViÖt nam hiÖn nay

KÕt luËn

55

3

Më ®Çu
Víi môc tiªu “qu¶n lý thèng nhÊt nÒn tµi chÝnh quèc gia, x©y dùng
Ng©n s¸ch Nhµ níc (NSNN) lµnh m¹nh, cñng cè kû luËt tµi chÝnh, sö dông
tiÕt kiÖm, cã hiÖu qu¶ tiÒn cña cña Nhµ níc; t¨ng tÝch luü ®Ó thùc hiÖn c«ng
nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc theo ®Þnh híng XHCN, ®¸p øng yªu cÇu
ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi, n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n; ®¶m b¶o quèc
phßng, an ninh, ®èi ngo¹i”, luËt NSNN-mét ®¹o luËt quan träng trong hÖ
thèng tµi chÝnh- ®· ®îc Quèc héi kho¸ IX, kú häp thø 9 th«ng qua ngµy 203-1996; sau ®ã ®îc söa ®æi, bæ sung bëi luËt sè 06/1998/QH 10 ngµy 20-51998, ®¸nh dÊu mèc lÞch sö quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh
NSNN ë níc ta, t¹o c¬ së ph¸p lý cao nhÊt cho ho¹t ®éng cña NSNN.
Sau bèn n¨m thùc hiÖn luËt NSNN, thùc tiÔn ®· kh¼ng ®Þnh vai trß cña
luËt trong mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng kinh tÕ, x· héi. Ho¹t ®éng NSNN dÇn
®îc quan t©m kh«ng chØ tõ phÝa c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc mµ cßn tõ
phÝa ngêi d©n vµ c¸c doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, còng dùa trªn c¬ së ph¶n
håi tõ phÝa ngêi d©n vµ doanh nghiÖp, luËt ®· béc lé nhiÒu bÊt cËp kh«ng
chØ gi÷a v¨n b¶n vµ thùc tÕ ¸p dông mµ c¶ nh÷ng bÊt cËp trong c«ng t¸c chØ
®¹o ®iÒu hµnh. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng bÊt cËp trªn
lµ viÖc quyÕt ®Þnh ph©n chia nguån thu, nhiÖm vô chi tiªu cho c¸c cÊp ng©n
s¸ch vµ ph©n giao nhiÖm vô, quyÒn h¹n gi÷a c¸c c¬ quan trong bé m¸y
qu¶n lý Nhµ níc vÉn cßn tån t¹i nhiÒu nhîc ®iÓm cÇn xem xÐt l¹i.
§Ó gãp phÇn tiÕp tôc hoµn chØnh h¬n n÷a luËt NSNN nãi chung vµ chÕ
®é ph©n cÊp qu¶n lý nh©n s¸ch nãi riªng, t¸c gi¶...
môc lôc
Më ®Çu 4
Ch¬ng 1. thèng ng©n s¸ch nhµ níc trong nÒn kinh t
trêng
I. B¶n chÊt vµ vai trß cña ng©n s¸ch nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng 5
1.B¶n chÊt cña ng©n s¸ch nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng 5
2. Vai trß cña ng©n s¸ch nhµ níc trong nÒ kinh tÕ thÞ trêng 6
2.1 §Æc ®iÓm cña c¬ chÕ kinh tÕ thÞ trêng 6
2.2 Vai trß cña ng©n s¸ch nhµ níc trong c¬ chÕ thÞ trêng 8
II. hÖ thèng ng©n s¸ch nhµ níc 10
Ch¬ng 2. Ph©n cÊp qu¶n ng©n s¸ch nhµ níc thùc tr¹ng
ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ níc ë viÖt nam
I.Ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ níc 13
1. Sù cÇn thiÕt vµ t¸c dông cña ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ níc 13
2. Kh¸i niÖm vµ c¸c nguyªn t¾c ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ níc 14
3 .Néi dung ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ níc 16
II. Thùc tr¹ng ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ níc ë ViÖt nam 29
Ch¬ng 3. Mét sè kiÕn nghÞ hoµn thiÖn chÕ ®é ph©n cÊp qu¶n 43
lý ng©n s¸ch nhµ níc ë ViÖt nam hiÖn nay
KÕt luËn 55
3
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phân cấp QL NSNN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phân cấp QL NSNN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phân cấp QL NSNN 9 10 344