Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính tại cty xây lắp và KD vật tư thiết bị

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1144 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Qu¶n trÞ tµi chÝnh lµ mét bé phËn quan träng cña qu¶n trÞ doanh
nghiÖp. TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu ¶nh hëng tíi t×nh h×nh tµi
chÝnh cña doanh nghiÖp, ngîc l¹i t×nh h×nh tµi chÝnh tèt hay xÊu l¹i cã t¸c
®éng thóc ®Èy hoÆc k×m h·m qu¸ tr×nh kinh doanh. Do ®ã, ®Ó phôc vô cho
c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ c¸c nhµ qu¶n trÞ cÇn
ph¶i thêng xuyªn tæ chøc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cho t¬ng lai. Bëi v×
th«ng qua viÖc tÝnh to¸n, ph©n tÝch tµi chÝnh cho ta biÕt nh÷ng ®iÓm m¹nh
vµ ®iÓm yÕu vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp còng nh
nh÷ng tiÒm n¨ng cÇn ph¸t huy vµ nh÷ng nhîc ®iÓm cÇn kh¾c phôc. Qua ®ã
c¸c nhµ qu¶n lý tµi chÝnh cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n g©y ra vµ ®Ò
xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh còng nh t×nh h×nh ho¹t
®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh trong thêi gian tíi.
XuÊt ph¸t tõ ®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty X©y L¾p vµ Kinh
Doanh VËt T ThiÕt BÞ, em ®· cè g¾ng t×m hiÓu thùc tiÔn ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña C«ng ty th«ng qua ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty
trong vµi n¨m gÇn ®©y nh»m môc ®Ých tù n©ng cao hiÓu biÕt cña m×nh vÒ
vÊn ®Ò tµi chÝnh doanh nghiÖp nãi chung, ph©n tÝch tµi chÝnh nãi riªng. V×
vËy, em chän ®Ò tµi “Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ c¸c gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng n¨ng lùc tµi chÝnh t¹i C«ng ty C«ng ty X©y L¾p vµ Kinh Doanh VËt
T ThiÕt BÞ” lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.
Chuyªn ®Ò cña em ®îc chia lµm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I - C¬ së lý luËn chung vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh – Ph¬ng ph¸p
ph©n tÝch tµi chÝnh – t×nh h×nh tµi chÝnh vµ HiÖu qu¶ tµi chÝnh qua
ph©n tÝch tµi chÝnh.
ch¬ng ii - Thùc tr¹ng t×nh h×nh tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh t¹i C«ng ty X©y L¾p vµ Kinh Doanh VËt T ThiÕt BÞ.

1

ch¬ng III – Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao h¬n n÷a
n¨ng lùc tµi chÝnh cña C«ng ty X©y L¾p vµ Kinh Doanh VËt T ThiÕt
BÞ.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Lª thÞ Anh
V©n cïng toµn thÓ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng
ty X©y L¾p vµ Kinh Doanh VËt T ThiÕt BÞ ®· gióp ®ì
em thùc hiÖn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy !.

2

ch¬ng I: C¬ së lý luËn chung vÒ ph©n tÝch tµi
chÝnh – Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh – t×nh h×nh
tµi chÝnh vµ HiÖu qu¶ tµi chÝnh qua ph©n tÝch tµi
chÝnh.
I- C¥ së lý luËn chung vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh.

1. Kh¸i niÖm, ®èi tîng ph©n tÝch tµi chÝnh.
1.1. Kh¸i niÖm.
Ph©n tÝch tµi chÝnh lµ mét tËp hîp c¸c kh¸i niÖm, ph¬ng ph¸p,
c«ng cô theo mét hÖ thèng nhÊt ®Þnh cho phÐp thu thËp vµ xö lý c¸c th«ng
tin kÕ to¸n còng nh c¸c th«ng tin kh¸c trong qu¶n lý doa...
Lêi më ®Çu
Qu¶n trÞ tµi chÝnh mét phËn quan träng cña qu¶n trÞ doanh
nghiÖp. TÊt c c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu ¶nh hëng tíi t×nh nh tµi
chÝnh cña doanh nghiÖp, ngîc l¹i t×nh h×nh tµi chÝnh tèt hay xÊu l¹i cã t¸c
®éng thóc ®Èy hoÆc k×m h·m qu¸ tr×nh kinh doanh. Do ®ã, ®Ó phôc vô cho
c«ng t¸c qu¶n ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ c¸c nhµ qu¶n t cÇn
ph¶i thêng xuyªn chøc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cho t¬ng lai. Bëi
th«ng qua viÖc tÝnh to¸n, ph©n tÝch tµi chÝnh cho ta biÕt nh÷ng ®iÓm m¹nh
®iÓm yÕu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp còng nh
nh÷ng tiÒm n¨ng cÇn ph¸t huy nh÷ng nhîc ®iÓm cÇn kh¾c phôc. Qua ®ã
c¸c nhµ qu¶n tµi chÝnh cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n g©y ra ®Ò
xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh còng nh t×nh h×nh ho¹t
®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh trong thêi gian tíi.
XuÊt ph¸t ®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty X©y L¾p Kinh
Doanh VËt T ThiÕt BÞ, em ®· g¾ng t×m hiÓu thùc tiÔn ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña C«ng ty th«ng qua ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty
trong vµi n¨m gÇn ®©y nh»m môc ®Ých n©ng cao hiÓu biÕt cña m×nh
vÊn ®Ò tµi chÝnh doanh nghiÖp i chung, ph©n tÝch tµi chÝnh nãi riªng.
vËy, em chän ®Ò tµi Ph©n tÝch tµi chÝnh c¸c gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c-
êng n¨ng lùc tµi chÝnh t¹i C«ng ty C«ng ty X©y L¾p Kinh Doanh VËt
T ThiÕt BÞ” lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.
Chuyªn ®Ò cña em ®îc chia lµm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I - C¬ së lý luËn chung vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh Ph ¬ng ph¸p
ph©n tÝch tµi chÝnh t×nh h×nh tµi chÝnh vµ HiÖu qu¶ tµi chÝnh qua
ph©n tÝch tµi chÝnh.
ch¬ng ii - Thùc tr¹ng t×nh h×nh tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh t¹i C«ng ty X©y L¾p vµ Kinh Doanh VËt T ThiÕt BÞ.
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính tại cty xây lắp và KD vật tư thiết bị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính tại cty xây lắp và KD vật tư thiết bị - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính tại cty xây lắp và KD vật tư thiết bị 9 10 815