Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phân tích TC tại cty May Đức Giang

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 1683 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp

Tµi chÝnh doanh nghiÖp 41b

Lêi më ®Çu

Nh ta ®· biÕt, nhËn thøc- quyÕt ®Þnh vµ hµnh ®éng lµ bé ba biÖn chøng cña
qu¶n lý khoa häc, cã hiÖu qu¶ toµn bé c¸ ho¹t ®éng kinh tÕ trong ®ã nhËn thøc gi÷
vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng trong viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu vµ sau ®ã lµ c¸c nhiÖm vô
cÇn ®¹t tíi trong t¬ng lai. Nh vËy nÕu nhËn thøc ®óng, ngêi ta sÏ cã c¸c quyÕt ®Þnh
®óng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÞp thêi c¸c quyÕt ®Þnh ®ã ®¬ng nhiªn sÏ thu ®îc nh÷ng
kÕt qu¶ nh mong muèn. Ngîc l¹i, nÕu nhËn thøc sai sÏ dÉn tíi c¸c quyÕt ®Þnh sai
vµ nÕu thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh sai ®ã th× hËu qña sÏ kh«ng thÓ lêng tríc ®îc.
V× vËy ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh lµ ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n nhÊt nh÷ng g× ®·
lµm ®îc, dù kiÕn nh÷ng g× sÏ x¶y ra, trªn c¬ së ®ã kiÕn nghÞ c¸c biÖn ph¸p ®Ó tËn
dông triÕt ®Ó nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ kh¾c phôc c¸c ®iÓm yÕu.
T×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ sù quan t©m kh«ng chØ cña chñ doanh
nghiÖp mµ cßn lµ mèi quan t©m cña rÊt nhiÒu ®èi tîng nh c¸c nhµ ®Çu t, ngêi cho
vay, Nhµ níc vµ ngêi lao ®éng. Qua ®ã hä sÏ thÊy ®îc thùc tr¹ng thùc tÕ cña
doanh nghiÖp sau mçi chu kú kinh doanh, vµ tiÕn hµnh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh
doanh. Th«ng qua ph©n tÝch hä cã thÓ rót ra ®îc nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n liªn
quan ®Õn doanh nghiÖp vµ t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh
nghiÖp. Do ®ã viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh trong mét doanh nghiÖp lµ hÕt søc cÇn thiÕt.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty may §øc Giang em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi:
"øng dông ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tû sè vµ ph¬ng ph¸p so s¸nh vµo ph©n tÝch tµi
chÝnh cña C«ng ty may §øc Giang"
Thùc hiÖn ®Ò tµi nµy víi môc ®Ých dùa vµo t×nh h×nh thùc tÕ ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®Ó øng dông ph¬ng ph¸p ph©n tÝch, tõ ®ã ®¸nh gi¸
hiÖu qu¶ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.
Chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng :
Ch¬ng I: C¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh trong doanh nghiÖp
PhÇn II: Thùc tr¹ng vÒ ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty may
§øc Giang.
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p øng dông ph¬ng ph¸p tû sè vµ so s¸nh vµo ph©n tÝch
tµi chÝnh cña C«ng ty may §øc Giang.

NguyÔn thÞ V©n Kh¸nh

Chuyªn ®Ò thùc tËp

Tµi chÝnh doanh nghiÖp 41b

CH¬ng I
c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh trong
c¸c doanh nghiÖp
I-TÇm quan träng cña ph©n tÝch tµi chÝnh
1-Tæng quan vÒ tµi chÝnh doanh nghiÖp
Ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n
cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh .Ho¹t ®éng nµy nh»m thùc hiÖn môc tiªu
cña doanh nghiÖp: tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ tµi s¶n së h÷u cña doanh nghiÖp cô thÓ
t...
Chuyªn ®Ò thùc tËp Tµi chÝnh doanh nghiÖp 41b
Lêi më ®Çu

Nh ta ®· biÕt, nhËn thøc- quyÕt ®Þnh hµnh ®éng ba biÖn chøng cña
qu¶n lý khoa häc, hiÖu qu¶ toµn bé c¸ ho¹t ®éng kinh tÕ trong ®ã nhËn thøc gi÷
trÝ ®Æc biÖt quan träng trong viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu sau ®ã c¸c nhiÖm
cÇn ®¹t tíi trong t¬ng lai. Nh vËy nÕu nhËn thøc ®óng, ngêi ta sÏ cã c¸c quyÕt ®Þnh
®óng vµ tæ chøc thùc hiÖn p thêi c¸c quyÕt ®Þnh ®ã ®¬ng nhiªn sÏ thu ®îc nh÷ng
kÕt qu¶ nh mong muèn. Ngîc l¹i, nÕu nhËn thøc sai sÏ dÉn tíi c¸c quyÕt ®Þnh sai
vµ nÕu thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh sai ®ã th× hËu qña sÏ kh«ng thÓ lêng tríc ®îc.
vËy ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n nhÊt nh÷ng ®·
lµm ®îc, kiÕn nh÷ngx¶y ra, trªn®ã kiÕn nghÞ c¸c biÖn ph¸p ®Ó tËn
dông triÕt ®Ó nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ kh¾c phôc c¸c ®iÓm yÕu.
T×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp quan t©m kh«ng chØ a chñ doanh
nghiÖp cßn mèi quan t©m cña rÊt nhiÒu ®èi tîng nh c¸c nhµ ®Çu t, ngêi cho
vay, Nhµ níc vµ ngêi lao ®éng. Qua ®ã thÊy ®îc thùc tr¹ng thùc cña
doanh nghiÖp sau mçi chu kinh doanh, vµ tiÕn hµnh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh
doanh. Th«ng qua ph©n tÝch hä thÓ rót ra ®îc nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n liªn
quan ®Õn doanh nghiÖp t¹o ®iÒu kn n©ng cao kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh
nghiÖp. Do ®ã viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh trong mét doanh nghiÖp hÕt søc cÇn thiÕt.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty may §øc Giang em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi:
"øng dông ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ph¬ng ph¸p so s¸nh vµo ph©n tÝch tµi
chÝnh cña C«ng ty may §øc Giang"
Thùc hiÖn ®Ò tµi nµy víi môc ®Ých dùa vµo t×nh h×nh thùc ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®Ó øng dông ph¬ng ph¸p ph©n tÝch, ®ã ®¸nh g
hiÖu qu¶ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.
Chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng :
Ch¬ng I: C¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh trong doanh nghiÖp
PhÇn II: Thùc tr¹ng ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty may
§øc Giang.
PhÇn III: Mét sè gii ph¸p øng dông png ph¸p tû sè vµ so s¸nh vµo ph©n tÝch
tµi chÝnh cña C«ng ty may §øc Giang.
NguyÔn thÞ V©n Kh¸nh
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phân tích TC tại cty May Đức Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phân tích TC tại cty May Đức Giang - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phân tích TC tại cty May Đức Giang 9 10 995