Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phân tích thực trạng tài chính của cty kho vận ngoại thương Vietrans

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 1167 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
ThÞ trêng giao nhËn lµ mét trong nh÷ng thÞ trêng s«i ®éng nhÊt ngµy nay.
Trªn thÕ giíi th× thÞ trêng nµy ®· ra ®êi rÊt sím, nhÊt lµ khi ngo¹i th¬ng ph¸t
triÓn m¹nh, ®Ó phôc vô cho nhu cÇu bu«n b¸n ngµy cµng lín trªn thÞ trêng.
Vietrans lµ mét trong nh÷ng c«ng ty giao nhËn ®Çu tiªn ®îc thµnh lËp t¹i
ViÖt Nam. Tuy ®· tr¶i qua h¬n 30 n¨m ho¹t ®éng víi nhiÒu thµnh c«ng ®¹t ®îc,
nhng bªn canh ®ã lµ còng kh«ng Ýt gian nan mµ Vietrans ®· vît qua. KÓ tõ khi
níc ta chuyÒn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cho ®Õn nay th× thÞ trêng nµy vÉn cßn lµ
thÞ trêng non trÎ ë ViÖt Nam. Do ®ã, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tham
gia thÞ trêng nµy vÉn cßn gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n, nhÊt lµ khi kinh doanh dÞch
vô giao nhËn vËn t¶i ®ßi hái ph¶i cã vèn lín, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ gi¸ thµnh
dÞch vô thêng cao, viÖc më réng thÞ trêng cßn h¹n chÕ, thêng xuyªn bÞ ¶nh hëng
cña tÝnh thêi vô, t×nh h×nh tµi chÝnh gÆp nhiÒu khã kh¨n, viÖc n¾m b¾t c¸c ®iÒu
luËt quèc tÕ vÒ giao nhËn vËn t¶i vÉn cßn yÕu... do ®ã hiÖu qu¶ kinh doanh bÞ
h¹n chÕ. §©y lµ mét th¸ch thøc kh«ng chØ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam
khi tham gia thÞ trêng nµy mµ cßn lµ sù quan t©m cña c¸c cÊp c¸c ngµnh ®Ó lµm
sao cho thÞ trêng tiÒm n¨ng nµy ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶.
§Ó cã thÓ t×m hiÓu nh÷ng nÐt th¨ng trÇm trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña
c«ng ty, em ®· chän ®Ò tµi: Ph©n tÝch thùc tr¹ng tµi chÝnh cña c«ng ty giao nhËn
kho vËn ngo¹i th¬ng Vietrans.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò bao gåm

Lêi më ®Çu
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp.
Ch¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng tµi chÝnh cña C«ng ty Giao nhËn kho
vËn Ngo¹i th¬ng.
Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i c«ng ty
Vietrans.
Trong thêi gian nghiªn cøu, t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty Giao nhËn kho
vËn Ngo¹i th¬ng, víi sù gióp ®ì ©n cÇn cña c¸c c« chó trong c«ng ty Vietrans
1
TrÇn v¨n Toµn
Tµi

chÝnh c«ng 43A

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc t¹i trêng vµ ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì tËn t×nh
cña ThÇy gi¸o §µm V¨n HuÖ ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy
V× thêi gian cã h¹n vµ víi kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, nªn chuyªn ®Ò kh«ng
tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ vµ thiÕu sãt.
VËy kÝnh mong ®îc sù gióp ®ì, ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy, c« gi¸o ®Ó
chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

TrÇn v¨n Toµn
chÝnh c«ng 43A

2

Tµi

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Ch¬ng I
Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh
nghiÖp
1.1. Kh¸i niÖm, ý nghÜa vµ ph¬ng ph¸p ph©n ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
ThÞ trêng giao nhËn lµ mét trong nh÷ng thÞ trêng s«i ®éng nhÊt ngµy nay.
Trªn thÕ giíi th× thÞ trêng nµy ®· ra ®êi rÊt m, nhÊt khi ngo¹i th¬ng ph¸t
triÓn m¹nh, ®Ó phôc vô cho nhu cÇu bu«n b¸n ngµy cµng lín trªn thÞ trêng.
Vietrans mét trong nh÷ng c«ng ty giao nhËn ®Çu tiªn ®îc thµnh lËp t¹i
ViÖt Nam. Tuy ®· tr¶i qua h¬n 30 n¨m ho¹t ®éng víi nhiÒu thµnh c«ng ®¹t ®îc,
nhng bªn canh ®ã còng kh«ng Ýt gian nan Vietrans ®· vît qua. khi
níc ta chuyÒn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cho ®Õn nay th× thÞ trêng nµy vÉn cßn lµ
thÞ trêng non trÎ ë ViÖt Nam. Do ®ã, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tham
gia thÞ trêng nµy vÉn cßn gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n, nhÊt khi kinh doanh dÞch
giao nhËn vËn t¶i ®ßi hái ph¶i cã vèn lín, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ gi¸ thµnh
dÞch vô thêng cao, viÖc më réng thÞ trêng cßn h¹n chÕ, thêng xuyªn bÞ ¶nh hëng
cña tÝnh thêi vô, t×nh h×nh tµi chÝnh gÆp nhiÒu khã kh¨n, viÖc n¾m b¾t c¸c ®iÒu
luËt quèc giao nhËn vËn t¶i vÉn cßn yÕu... do ®ã hiÖu qu kinh doanh
h¹n chÕ. §©y lµ mét th¸ch thøc kh«ng chØ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam
khi tham gia ttrêng nµycßn sù quan t©m cña c¸c cÊp c¸c ngµnh ®Ó lµm
sao cho thÞ trêng tiÒm n¨ng nµy ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶.
§Ó thÓ m hiÓu nh÷ng nÐt th¨ng trÇm trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña
c«ng ty, em ®· chän ®Ò tµi: Ph©n tÝch thùc tr¹ng tµi chÝnh cña c«ng ty giao nhËn
kho vËn ngo¹i th¬ng Vietrans.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò bao gåm
Lêi më ®Çu
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp.
Ch¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng tµi chÝnh cña C«ng ty Giao nhËn kho
vËn Ngo¹i th¬ng.
Ch¬ng III: Mét biÖn ph¸p c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i c«ng ty
Vietrans.
Trong thêi gian nghiªn cøu, t×m hiÓu thùc t¹i C«ng ty Giao nhËn kho
vËn Ngo¹i th¬ng, víi gióp ®ì ©n cÇn cña c¸c c« chó trong c«ng ty Vietrans
TrÇn v¨n Toµn Tµi
chÝnh c«ng 43A
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phân tích thực trạng tài chính của cty kho vận ngoại thương Vietrans - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phân tích thực trạng tài chính của cty kho vận ngoại thương Vietrans - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phân tích thực trạng tài chính của cty kho vận ngoại thương Vietrans 9 10 407