Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phân tích tình hình tài chính của cty Cơ khí XD và lắp máy điện nước

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1151 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu

HiÖn nay, cïng víi sù ®æi míi cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ sù c¹nh
tranh ngµy cµng quyÕt liÖt gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®· g©y ra nh÷ng khã
kh¨n vµ thö th¸ch cho c¸c doanh nghiÖp. Trong bèi c¶nh ®ã, ®Ó cã thÓ kh¼ng
®Þnh ®îc m×nh mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¾m v÷ng t×nh h×nh còng nh kÕt
qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh qu¶. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã, c¸c doanh nghiÖp
ph¶i lu«n quan t©m ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh v× nã cã quan hÖ trùc tiÕp tíi ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ ngîc l¹i.
ViÖc thêng xuyªn tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh sÏ gióp cho
c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn thÊy râ thùc tr¹ng ho¹t
®éng tµi chÝnh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú cña doanh
nghiÖp còng nh x¸c ®Þnh ®îc mét c¸ch ®Çy ®ñ,®óng ®¾n nguyªn nh©n vµ møc
®é ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè th«ng tin cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc tiÒm n¨ng, hiÖu
qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh còng nh rñi ro vµ triÓn väng trong t¬ng lai cña doanh
nghiÖp ®Ó hä cã thÓ ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu, nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh
x¸c nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n
xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
B¸o c¸o tµi chÝnh lµ tµi liÖu chñ yÕu dïng ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh tµi
chÝnh doanh nghiÖp v× nã ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng hîp nhÊt vÒ t×nh h×nh c«ng
sù, nguån vèn, tµi s¶n c¸c chØ tiªu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh còng nh kÕt qu¶ ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, nh÷ng th«ng tin mµ
b¸o c¸o tµi chÝnh cung cÊp lµ cha ®Çy ®ñ v× nã kh«ng gi¶i thÝch ®îc cho ngêi
quan t©m biÕt ®îc râ vÒ thùc tr¹ng ho¹t ®éng tµi chÝnh, nh÷ng rñi ro, o, triÓn
väng vµ xu híng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh sÏ
bæ khuyÕt cho sù thiÕu hôt nµy.
NhËn thøc ®îc râ tÇm quan träng cña viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh
®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp kÕt hîp gi÷a kiÕn thøc lý luËn ®ùoc tiÕp

thu ë nhµ trêng vµ tµi liÖu tham kh¶o thùc tÕ, còng víi sù gióp ®ì, híng dÉn
nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó trong phßng kÕ to¸n C«ng ty C¬ khÝ x©y dùng vµ l¾p
m¸y ®iÖn níc vµ thÇy gi¸o NguyÔn §¨ng H¹c, t«i ®· chän chuyªn ®Ò “Ph©n
tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty C¬ khÝ X©y dùng vµ L¾p m¸y ®iÖn níc”.
Chuyªn ®Ò nµy ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn gåm cã c¸c néi dung
chÝnh sau:
Ch¬ng I. Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ph©n tÝch
t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp
Ch¬ng II. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty C¬ khÝ X©y
dùng vµ l¾p m¸y ®iÖn níc.
Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn nh»m ph©n tÝch vµ c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi
chÝnh cña C«ng ty ...
Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay, cïng víi ®æi míi cña nÒn kinh t trêng c¹nh
tranh ngµy cµng quyÕt liÖt gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh ®· g©y ra nh÷ng khã
kh¨n thö th¸ch cho c¸c doanh nghiÖp. Trong bèi c¶nh ®ã, ®Ó t kh¼ng
®Þnh ®îc m×nh mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¾m v÷ng t×nh h×nh còng nh kÕt
qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh qu¶. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã, c¸c doanh nghiÖp
ph¶i lu«n quan t©m ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh quan trùc tiÕp tíi ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ ngîc l¹i.
ViÖc thêng xuyªn tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh gióp cho
c¸c doanh nghiÖp c¸c quan c qu¶n cÊp trªn thÊy thùc tr¹ng ho¹t
®éng tµi chÝnh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong cña doanh
nghiÖp còng nh c ®Þnh ®îc mét c¸ch ®Çy ®ñ,®óng ®¾n nguyªn nh©n møc
®é ¶nh hëng cña c¸c nh©n th«ng tin thÓ ®¸nh gi¸ ®îc tiÒm n¨ng, hiÖu
qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh còng nh rñi ro vµ triÓn väng trong t¬ng lai cña doanh
nghiÖp ®Ó t ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu, nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh
x¸c nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c qu¶n kinh tÕ, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n
xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
B¸o c¸o tµi chÝnh lµ tµi liÖu chñ yÕu dïng ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh tµi
chÝnh doanh nghiÖp ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng hîp nhÊt t×nh h×nh c«ng
sù, nguån vèn, tµi s¶n c¸c chØ tiªu t×nhnh tµi chÝnh còng nh kÕt qu¶ ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, nh÷ng th«ng tin
b¸o c¸o tµi chÝnh cung cÊp cha ®Çy ®ñ v× kh«ng gi¶i thÝch ®îc cho ngêi
quan t©m biÕt ®îc thùc tr¹ng ho¹t ®éng tµi chÝnh, nh÷ng rñi ro, o, triÓn
väng xu híng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh sÏ
bæ khuyÕt cho sù thiÕu hôt nµy.
NhËn thøc ®îc râ tÇm quan träng cña viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh
®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp kÕt hîp gi÷a kiÕn thøc lý luËn ®ùoc tiÕp
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phân tích tình hình tài chính của cty Cơ khí XD và lắp máy điện nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phân tích tình hình tài chính của cty Cơ khí XD và lắp máy điện nước - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phân tích tình hình tài chính của cty Cơ khí XD và lắp máy điện nước 9 10 154