Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phân tích tình hình tài chính của cty CP Sao Việt

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 946 lần   |   Lượt tải: 1 lần
L¬ng Hång Th¸i - Tµi chÝnh C - K10 - VBII

Më ®Çu
X©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh t¹o ra c¬ së vËt chÊt kü thuËt quan träng cho nÒn kinh tÕ
quèc d©n, còng lµ ngµnh mòi nhän trong chiÕn lîc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc. Thµnh
c«ng cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n trong nh÷ng n¨m qua lµ ®iÒu kiÖn thóc ®Èy c«ng nghiÖp
ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
§Ó ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao doanh nghiÖp ph¶i cã biÖn ph¸p
thÝch hîp qu¶n lý nguån vèn, kh¾c phôc t×nh tr¹ng l·ng phÝ, thÊt tho¸t trong s¶n xuÊt.
Qu¸ tr×nh x©y dùng c¬ b¶n bao gåm nhiÒu kh©u (thiÕt kÕ, lËp dù ¸n, thi c«ng, nghiÖm
thu...), ®Þa bµn thi c«ng lu«n thay ®æi, thêi gian thi c«ng kÐo dµi nªn c«ng t¸c qu¶n lý tµi
chÝnh thêng phøc t¹p, cã nhiÒu ®iÓm kh¸c biÖt so víi c¸c ngµnh kinh doanh kh¸c.
Tõ khi nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, nhÊt lµ khi LuËt Doanh
nghiÖp ®îc söa ®æi, trong khi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ph¶i thùc sù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ
ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, cô thÓ lµ ph¶i tù h¹ch to¸n lç l·i th× c¸c doanh nghiÖp t
nh©n còng trë nªn n¨ng ®éng h¬n, tù chñ h¬n trong s¶n xuÊt kinh doanh. Ph©n tÝch tµi
chÝnh nh»m môc ®Ých cung cÊp th«ng tin vÒ thùc tr¹ng t×nh h×nh kinh doanh cña doanh
nghiÖp, kh¶ n¨ng thanh to¸n, hiÖu qu¶ sö dông vèn trë thµnh c«ng cô hÕt søc quan träng
trong qu¶n lý kinh tÕ. Ph©n tÝch tµi chÝnh cung cÊp cho nhµ qu¶n lý c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ
thùc tr¹ng cña doanh nghiÖp hiÖn t¹i, dù b¸o c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh trong t¬ng lai, cung cÊp
cho c¸c nhµ ®Çu t t×nh h×nh ph¸t triÓn vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng, gióp c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh
chÝnh s¸ch ®a ra biÖn ph¸p qu¶n lý h÷u hiÖu.
HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi riªng lµ néi
dung quan träng trong ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong ®iÒu
kiÖn nÒn kinh tÕ më, muèn kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng, muèn chiÕn
th¾ng ®îc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh phÇn lín phô thuéc vµo hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh.
HiÖu qu¶ ®ã sÏ ®îc ®¸nh gi¸ qua ph©n tÝch tµi chÝnh. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch sÏ cho biÕt
bøc tranh vÒ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp gióp t×m ra híng ®i ®óng ®¾n, cã c¸c chiÕn lîc
vµ quyÕt ®Þnh kÞp thêi nh»m ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh cao nhÊt.
1

L¬ng Hång Th¸i - Tµi chÝnh C - K10 - VBII
Trong kho¸ luËn víi ®Ò tµi “Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty cæ phÇn Sao
ViÖt” t«i muèn ®Ò cËp tíi mét sè vÊn ®Ò mang tÝnh lý thuyÕt, tõ ®ã nªu ra mét sè gi¶i
ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty cæ phÇn Sao ViÖt.
Kho¸ luËn gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ph©n t...
L¬ng Hång Th¸i - Tµi chÝnh C - K10 - VBII
Më ®Çu
X©y dùng c¬ b¶n ngµnh t¹o ra c¬ së vËt chÊt thuËt quan träng cho nÒn kinh
quèc d©n, còng lµ ngµnh mòi nhän trong chiÕn lîc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc. Thµnh
c«ng cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n trong nh÷ng n¨m qua lµ ®iÒu kiÖn thóc ®Èy c«ng nghiÖp
ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
§Ó ®Çu t x©y dùng b¶n ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao doanh nghiÖp ph¶i biÖn ph¸p
thÝch hîp qu¶n nguån vèn, kh¾c phôc t×nh tr¹ng l·ng phÝ, thÊt tho¸t trong s¶n xuÊt.
Qu¸ tr×nh x©y dùng b¶n bao gåm nhiÒu kh©u (thiÕt kÕ, lËp ¸n, thi c«ng, nghiÖm
thu...), ®Þa bµn thi c«ng lu«n thay ®æi, thêi gian thi c«ng kÐo dµi nªn c«ng t¸c qu¶n lý tµi
chÝnh thêng phøc t¹p, cã nhiÒu ®iÓm kh¸c biÖt so víi c¸c ngµnh kinh doanh kh¸c.
khi nÒn kinh níc ta chuyÓn sang chÕ thÞ trêng, nhÊt khi LuËt Doanh
nghiÖp ®îc söa ®æi, trong khi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ph¶i thùc sù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ
ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, thÓ lµ ph¶i h¹ch to¸n l·i th× c¸c doanh nghiÖp t
nh©n còng trë nªn n¨ng ®éng h¬n, chñ h¬n trong s¶n xuÊt kinh doanh. Ph©n tÝch tµi
chÝnh nh»m môc ®Ých cung cÊp th«ng tin thùc tr¹ng t×nh h×nh kinh doanh cña doanh
nghiÖp, kh¶ n¨ng thanh to¸n, hiÖu qu¶ dông vèn trë thµnh c«ng cô hÕt søc quan träng
trong qu¶n lý kinh tÕ. Ph©n tÝch tµi chÝnh cung cÊp cho nhµ qu¶n lý c¸i nh×n tæng qu¸t
thùc tr¹ng cña doanh nghiÖp hiÖn t¹i, dù b¸o c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh trong t¬ng lai, cung cÊp
cho c¸c nhµ ®Çu t t×nh h×nh ph¸t triÓn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng, gióp c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh
chÝnh s¸ch ®a ra biÖn ph¸p qu¶n lý h÷u hiÖu.
HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung hiÖu qu¶ dông vèn nãi riªng néi
dung quan träng trong ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong ®iÒu
kiÖn nÒn kinh më, muèn kh¼ng ®Þnh ®îc trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng, muèn chiÕn
th¾ng ®îc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh phÇn lín phô thuéc vµo hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh.
HiÖu qu¶ ®ã ®îc ®¸nh gi¸ qua ph©n tÝch tµi chÝnh. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch cho biÕt
bøc tranh vÒ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp gióp t×m ra híng ®i ®óng ®¾n, cã c¸c chiÕn lîc
vµ quyÕt ®Þnh kÞp thêi nh»m ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh cao nhÊt.
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phân tích tình hình tài chính của cty CP Sao Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phân tích tình hình tài chính của cty CP Sao Việt - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phân tích tình hình tài chính của cty CP Sao Việt 9 10 633