Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phát hành và thanh toán thẻ tại VIETCOMBANK

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 1771 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng thËp kû cuèi cïng cña thÕ kû 20, loµi ngêi ®· ®îc
chøng kiÕn nh÷ng bíc ph¸t triÓn mang tÝnh ®ét ph¸ cña nhiÒu nghµnh
khoa häc vµ c«ng nghÖ, trong ®ã cã c«ng nghÖ th«ng tin vµ c«ng nghÖ
sinh häc. C¸ch ®©y h¬n 10 n¨m, m¹ng Internet cßn lµ mét lÜnh vùc bÝ Èn
cña riªng c¸c nhµ vËt lý th× nay nã ®· trë thµnh cuèn b¸ch khoa toµn th
b×nh thêng cña hµng triÖu häc sinh trªn toµn thÕ giíi. C¸c nhµ khoa häc
vµ kinh tÕ ®Òu kh¼ng ®Þnh r»ng, sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña cuéc c¸ch
m¹nh th«ng tin ®îc ®¸nh dÊu b»ng sù ra ®êi cña m¹ng internet, c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c nh Email, m¸y vi tÝnh c¸c thÕ hÖ, t¹p chÝ ®iÖn tö, lµ mét bíc tiÕn ®¸ng kÓ, gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng cña con ngêi,
n©ng cao ®¸ng kÓ n¨ng suÊt lao ®éng, lµm cho thÕ giíi ngµy cµng hÑp
l¹i, chÊt lîng vµ tèc ®é truyÒn tin ngµy cµng nhanh. ChÝnh nh÷ng ph¸t
triÓn ®ã ®· gãp phÇn t¹o nªn mét nÒn kinh tÕ toµn cÇu hãa, nÒn kinh tÕ
m¹ng vµ nÒn kinh tÕ tri thøc.
§¬ng nhiªn, thõa hëng thµnh tùu cña c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ khoa
häc ng©n hµng, thÎ thanh to¸n, mét lo¹i thanh to¸n an toµn, nhanh
chãng, tiÖn lîi, gän nhÑ mµ kh«ng ph¶i dïng tiÒn mÆt ®· ra ®êi, tõng bíc
thay thÕ cho mét sè kiÓu thanh to¸n cò lçi thêi, kh«ng cßn thÝch hîp ë
nh÷ng lóc vµ n¬i cã thÓ. Cïng víi thêi gian, c¸c lo¹i thÎ cø lÇn lît ra ®êi
vµ ®îc ®a vµo sö dông víi quy m« ngµy cµng lín, ®Æc biÖt lµ trong hÖ
thèng thanh to¸n toµn cÇu trong mÊy thËp kû qua. ThËm chÝ ë nhiÒu níc
nh÷ng lo¹i thÎ nµy kh«ng cßn lµ ph¬ng tiÖn thanh to¸n ®éc t«n cña ng©n
hµng mµ nã ®· trë thµnh phæ biÕn, quen thuéc víi c¶ nhiÒu d©n thêng.

NguyÔn ThÞ Thu HiÒn – Líp Ng©n hµng 41A

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lµ con chim ®Çu ®µn cña hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam trong
giao dÞch thanh to¸n quèc tÕ, ®îc phÐp cña Ng©n hµng Nhµ níc, Ng©n
hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ®· b¾t ®Çu thùc hiÖn chÕ ®é thanh to¸n thÎ
tÝn dông quèc tÕ tï n¨m 1990. Kh«ng dõng ë ®ã, h¬n 10 n¨m qua, Ng©n
hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam cßn ph¸t hµnh thÎ t¹i ViÖt Nam.
Lµ ngêi ®i sau vµ cßn Ýt kinh nghiÖm, trong h¬n 10 n¨m thùc hiÖn
chÕ ®é thanh to¸n thÎ, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng
bì ngì, vÊp v¸p, thËm chÝ c¶ th¨ng trÇm. VÝ nh c¬n b·o tµi chÝnh tiÒn tÖ
Ch©u ¸ n¨m 1997 ®· lµm gi¶m ®¸ng kÓ doanh sè thanh to¸n thÎ. Tõ
nh÷ng vÊp v¸p vµ th¨ng trÇm Êy, ®iÒu cÇn thiÕt cã ý nghÜa sèng cßn lµ
t×m ra cho ®îc nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch øng cã hiÖu qu¶ ®Ó lÊy l¹i ®îc thÕ
c©n b»ng, kh«i phôc vµ ph¸t triÓn h×nh thøc thanh to¸n nµy trong thêi
gian tíi.
Víi nhËn thøc ®ã, t«i m¹nh d...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
L ê i n ã i ® Ç u
Trong nh÷ng thËp cuèi cïng cña thÕ 20, loµi ngêi ®· ®îc
chøng kiÕn nh÷ng bíc ph¸t triÓn mang tÝnh ®ét ph¸ cña nhiÒu nghµnh
khoa häc c«ng nghÖ, trong ®ã c«ng nghÖ th«ng tin c«ng ng
sinh häc. C¸ch ®©y h¬n 10 n¨m, m¹ng Internet cßn lµ mét lÜnh vùc bÝ Èn
cña riªng c¸c nhµ vËt t nay nã ®· trë thµnh cuèn b¸ch khoa toµn th
b×nh thêng cña hµng triÖu häc sinh trªn toµn thÕ giíi. C¸c nhµ khoa häc
kinh tÕ ®Òu kh¼ng ®Þnh r»ng, ph¸t triÓn nh b·o cña cuéc c¸ch
m¹nh th«ng tin ®îc ®¸nh dÊu b»ngra ®êi cña m¹ng internet, c¸c ph-
¬ng tiÖn kh¸c nh Email, m¸y vi tÝnh c¸c thÕ hÖ, t¹p chÝ ®iÖn tö, lµ mét b-
íc tiÕn ®¸ng kÓ, gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng cña con ngêi,
n©ng cao ®¸ng n¨ng suÊt lao ®éng, lµm cho t giíi ngµy cµng hÑp
l¹i, chÊt lîng tèc ®é truyÒn tin ngµy cµng nhanh. ChÝnh nh÷ng ph¸t
triÓn ®ã ®· gãp phÇn t¹o nªn mét nÒn kinh toµn cÇu hãa, nÒn kinh tÕ
m¹ng vµ nÒn kinh tÕ tri thøc.
§¬ng nhiªn, thõa hëng thµnh tùu cña c«ng nghÖ hiÖn ®¹i khoa
häc ng©n hµng, thÎ thanh to¸n, mét lo¹i thanh to¸n an toµn, nhanh
chãng, tiÖn lîi, gän nhÑ mµ kh«ng ph¶i dïng tiÒn mÆt ®· ra ®êi, tõng bíc
thay t cho mét kiÓu thanh to¸n lçi thêi, kh«ng cßn thÝch hîp ë
nh÷ng lóc vµ n¬i cã thÓ. Cïng víi thêi gian, c¸c lo¹i thÎ cø lÇn lît ra ®êi
®îc ®a vµo sö dông víi quy ngµy cµng lín, ®Æc biÖt lµ trong
thèng thanh to¸n toµn cÇu trong mÊy thËp qua. ThËm chÝ ë nhiÒu níc
nh÷ng lo¹i thÎ nµy kh«ng cßn ph¬ng tiÖn thanh to¸n ®éc t«n cña ng©n
hµng mµ nã ®· trë thµnh phæ biÕn, quen thuéc víi c¶ nhiÒu d©n thêng.
NguyÔn ThÞ Thu HiÒn – Líp Ng©n hµng 41A
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phát hành và thanh toán thẻ tại VIETCOMBANK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phát hành và thanh toán thẻ tại VIETCOMBANK - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phát hành và thanh toán thẻ tại VIETCOMBANK 9 10 818