Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phát triển hoạt động KD CK tại cty CP CK Bảo Việt

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 2448 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

TrÇn V¨n Sïng

Lêi më ®Çu
C«ng nghiÖp ho¸ lµ bíc ph¸t triÓn tÊt yÕu cña mçi d©n téc mçi ®Êt níc ph¶i tr¶i qua. §Ó chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp ho¸
nÒn kinh tÕ quèc d©n ë níc ta, cÇn gi¶i quyÕt ®ång bé nhiÒu vÊn ®Ò quan
träng. Trong ®ã vèn lµ ch×a kho¸ ®Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸.
§Ó c«ng nghiÖp ho¸ víi tèc ®é nhanh cÇn cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch vµ
biÖn ph¸p huy ®éng ®îc nhiÒu vèn nhÊt vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶. Mét
trong nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn huy ®éng mäi nguån vèn cã thÓ huy ®éng
®îc kh¬i ®éng mäi nguån vèn trong níc, khuyÕn khÝch d©n chóng tiÕt kiÖm
vµ thu hót mét nguån vèn nhµn rçi vµo ®Çu t, thu hót vèn ®Çu t tõ níc
ngoµi, ®ã lµ TTCK.
§èi víi chóng ta, ®©y lµ vÊn ®Ò míi mÎ c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn, v×
vËy ®Ó cã mét TTCK hîp lý, ®em l¹i hiÖu qu¶ cao ®ßi hái chóng ta cã nhËn
thøc vµ quan ®iÓm ®óng ®¾n vÒ vÊn ®Ò nµy.
Nh»m gãp phÇn vµo lÜnh vùc ph¸t triÓn cña TTCK cña ViÖt Nam. Em
chän chuyªn ®Ò tèt nghiÖp víi ®Ò tµi lµ: “Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn c¸c ho¹t
®éng kinh doanh chøng kho¸n cña CTCP chøng kho¸n B¶o ViÖt”.
Bè côc chuyªn ®Ò gåm 3 Ch¬ng:
Ch¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ho¹t ®éng cña CTCK
Ch¬ng II : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña CTCK B¶o ViÖt
Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng cña
CTCP chøng kho¸n B¶o ViÖt
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn, gióp ®ì vµ chØ b¶o tËn t×nh
cña C« gi¸o - ThS. Lª H¬ng Lan vµ c¸c c¸n bé phßng NgiÖp vô I t¹i CTCP
chøng kho¸n B¶o ViÖt ®· gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.

Líp TTCK42B

-1-

Trêng §HKTQDHN

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

TrÇn V¨n Sïng

Ch¬ng I
Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ho¹t ®éng cña
C«ng ty chøng kho¸n
1.1. KH¸I QU¸T VÒ CTCK
1.1.1. Sù h×nh thµnh CTCK
TTCK cã tæ chøc ho¹t ®éng kh«ng ph¶i trùc tiÕp do nh÷ng ngêi
muèn mua hay muèn b¸n chøng kho¸n thùc hiÖn, mµ do nh÷ng ngêi m«i
giíi trung gian thùc hiÖn, ®ã lµ nguyªn t¾c trung gian, nguyªn t¾c c¨n b¶n
nhÊt cña TTCK cã tæ chøc. Tõ ®ã trªn TTCK, xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu gÆp gì
gi÷a ngêi mua vµ b¸n h×nh thµnh nªn nghiÖp vô m«i giíi chøng kho¸n.
TTCK h×nh thµnh, ®Ó ®¶m b¶o thÞ trêng ho¹t ®éng lµnh m¹nh cã hiÖu
qu¶, yªu cÇu c¸c lo¹i chøng kho¸n giao dÞch lµ nh÷ng lo¹i chøng kho¸n
thùc, ®¶m b¶o lîi Ých cho c¶ nhµ ph¸t hµnh vµ nhµ ®Çu t. XuÊt ph¸t tõ nhu
cÇu nh÷ng nhµ ®Çu t cã tiÒn nhng kh«ng cã kinh nghiÖm, kh«ng biÕt ®Çu t
vµo ®©u vµ vµo lo¹i chøng kho¸n nµo bëi v× hä kh«ng thÓ dù ®o¸n ®îc mét
c¸ch chÝnh x¸c gi¸ trÞ trong t¬ng lai cña nã. NÕu kh«ng cã nh÷ng ngêi
trung gian t vÊn, cã tr×nh ®é vµ cã sù ph©n tÝch c...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn V¨n Sïng
Lêi më ®Çu
C«ng nghiÖp ho¸ lµ bíc ph¸t triÓn tÊt yÕu cña mçi d©n téc mçi ®Êt n-
íc ph¶i tr¶i qua. §Ó chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp ho¸
nÒn kinh tÕ quèc d©n ë níc ta, cÇn gi¶i quyÕt ®ång nhiÒu vÊn ®Ò quan
träng. Trong ®ã vèn lµ ch×a kho¸ ®Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸.
§Ó c«ng nghiÖp ho¸ víi tèc ®é nhanh cÇn chÕ chÝnh ch
biÖn ph¸p huy ®éng ®îc nhiÒu vèn nhÊt dông vèn hiÖu qu¶. Mét
trong nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn huy ®éng i nguån vèn cã thÓ huy ®éng
®îc kh¬i ®éng mäi nguån vèn trong níc, khuyÕn khÝch d©n chóng tiÕt kiÖm
thu hót mét nguån vèn nhµn rçi vµo ®Çu t, thu hót vèn ®Çu t níc
ngoµi, ®ã lµ TTCK.
§èi víi chóng ta, ®©yvÊn ®Ò míicvÒ lý luËnthùc tiÔn, v×
vËy ®Ó cã mét TTCK hîp lý, ®em l¹i hiÖu qu¶ cao ®ßi hái chóng ta cã nhËn
thøc vµ quan ®iÓm ®óng ®¾n vÒ vÊn ®Ò nµy.
Nh»m gãp phÇn vµo lÜnh vùc ph¸t triÓn cña TTCK cña ViÖt Nam. Em
chän chuyªn ®Ò tèt nghiÖp víi ®Ò tµi lµ: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn c¸c ho¹t
®éng kinh doanh chøng kho¸n cña CTCP chøng kho¸n B¶o ViÖt”.
Bè côc chuyªn ®Ò gåm 3 Ch¬ng:
Ch¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ho¹t ®éng cña CTCK
Ch¬ng II : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña CTCK B¶o ViÖt
Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng cña
CTCP chøng kho¸n B¶o ViÖt
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn, gióp ®ì chØ b¶on t×nh
cña C« gi¸o - ThS. Lª H¬ng Lanc¸c c¸n bé png NgiÖp vô I t¹i CTCP
chøng kho¸n B¶o ViÖt ®· gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.
Líp TTCK42B - 1 - Trêng §HKTQDHN
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phát triển hoạt động KD CK tại cty CP CK Bảo Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phát triển hoạt động KD CK tại cty CP CK Bảo Việt - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phát triển hoạt động KD CK tại cty CP CK Bảo Việt 9 10 130