Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phát triển SP DV tại NH ĐT & PT Hà Tây

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 999 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Häc viÖn Ng©n hµng

Lêi më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi.
Trong xu thÕ më cöa hiÖn nay, c¸c ngµnh nghÒ kinh tÕ cña chóng ta
®ang trªn con ®êng “lét x¸c”, thay ®æi c¶ vÒ néi dung lÉn h×nh thøc. Sù
chuyÓn biÕn râ nÐt nhÊt thÓ hiÖn trong ngµnh ng©n hµng ®Õn tõng gi©y, tõng
phót. HiÖn nay, c¸c ng©n hµng trong c¶ níc ®ang ra søc c¬ cÊu l¹i ho¹t ®éng
vµ ph¸t triÓn SPDV cña m×nh. Bëi hä nhËn thÊy r»ng viÖc ph¸t triÓn c¸c SPDV
lµ con ®êng ng¾n nhÊt ®a hä tíi cÇu nèi héi nhËp. V× vËy, ®Ó ph¸t triÓn ®îc hä
ph¶i lµm g×? ph¸t triÓn s¶n phÈm nµo? ®ang cßn lµ mét vÊn ®Ò v« cïng khã
kh¨n tríc m¾t.
XuÊt ph¸t tõ ®ßi hái nµy nªn vÊn ®Ò “Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn s¶n phÈm
dÞch vô t¹i NH§T & PT Hµ T©y” ®· ®îc em chän lµm ®Ò tµi cña chuyªn ®Ò.
2. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
Chuyªn ®Ò tËp trung vµo mét sè néi dung c¬ b¶n sau:
 Nghiªn cøu vÒ NHTM vµ ®Æc trng ho¹t ®éng kinh doanh cña
NHTM.
 Nghiªn cøu vÒ ®Æc ®iÓm cña c¸c SPDV ng©n hµng.
 Nghiªn cøu nh÷ng nh©n tè thóc ®Èy nhu cÇu ph¸t triÓn SPDV cña
c¸c NHTM .
 Nghiªn cøu thùc tr¹ng cung cÊp c¸c SPDV cña NH§T & PT Hµ
T©y vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn c¸c SPDV nµy.
3. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.
Chuyªn ®Ò sö dông tæng hîp c¸c ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ duy
vËt lÞch sö. Ngoµi ra cßn sö dông c¸c ph¬ng ph¸p thèng kª, tæng hîp, ph©n
tÝch kinh tÕ vµ c¸c ph¬ng ph¸p cña khoa häc qu¶n lý kinh tÕ-tµi chÝnh.
4. Nh÷ng ®ãng gãp cña chuyªn ®Ò.

NguyÔn ThÞ Lan

Líp 50142

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

2

Häc viÖn Ng©n hµng

- Ph©n tÝch, hÖ thèng ho¸ nh÷ng kh¸i niÖm, m« h×nh, chÝnh s¸ch vÒ c¸c SPDV
cña NHTM trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
- Thu thËp, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña viÖc ph¸t triÓn c¸c SPDV t¹i
NH§T & PT Hµ T©y trong thêi gian võa qua.
- §Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m ph¸t triÓn SPDV ng©n hµng mét
c¸ch cã hiÖu qu¶.
5. Bè côc cña chuyªn ®Ò.
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, danh môc tµi liÖu tham kh¶o, chuyªn ®Ò
®îc tr×nh bµy thµnh ba phµn chÝnh:
Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ SPDV cña NHTM.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng cung cÊp SPDV cña NH§T & PT Hµ T©y.
Ch¬ng 3: Nh÷ng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn SPDV cña NH§T & PT Hµ
T©y.

NguyÔn ThÞ Lan

Líp 50142

3

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Häc viÖn Ng©n hµng

Ch¬ng 1
Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ s¶n phÈm dÞch vô
ng©n hµng
1.1.

NHTM vµ ®Æc ®iÓm s¶n phÈm dÞch vô cña nhtm

1.1.1.tæng quan vÒ NHTM.
1.1.1.1.Kh¸i niÖm vÒ NHTM.
Khi tho¸t khái nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp chuyÓn sang nÒn
kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ víi c¸c
h×nh thøc së h÷u kh¸c ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Häc viÖn Ng©n hµng
Lêi më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi.
Trong xu thÕ më cöa hiÖn nay, c¸c ngµnh nghÒ kinh cña chóng ta
®ang trªn con ®êng “lét x¸c”, thay ®æi néi dung lÉn h×nh thøc.
chuyÓn biÕn nÐt nhÊt thÓ hiÖn trong ngµnh ng©n hµng ®Õn tõng gi©y, tõng
phót. HiÖn nay, c¸c ng©n hµng trong níc ®ang ra søc c¬ cÊu l¹i ho¹t ®éng
vµ ph¸t triÓn SPDV cña m×nh. BëinhËn thÊy r»ng viÖc ph¸t triÓn c¸c SPDV
lµ con ®êng ng¾n nhÊt ®atíi cÇu nèi héi nhËp. V× vËy, ®Ó ph¸t triÓn ®îc
ph¶i lµm g×? ph¸t triÓn s¶n phÈm nµo? ®ang cßn lµ mét vÊn ®Ò v« cïng khã
kh¨n tríc m¾t.
XuÊt ph¸t ®ßi hái nµy nªn vÊn ®Ò Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn s¶n phÈm
dÞch vô t¹i NH§T & PT Hµ T©y” ®· ®îc em chän lµm ®Ò tµi cña chuyªn ®Ò.
2. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
Chuyªn ®Ò tËp trung vµo mét sè néi dung c¬ b¶n sau:
Nghiªn cøu vÒ NHTM vµ ®Æc trng ho¹t ®éng kinh doanh cña
NHTM.
Nghiªn cøu vÒ ®Æc ®iÓm cña c¸c SPDV ng©n hµng.
Nghiªn cøu nh÷ng nh©n tè thóc ®Èy nhu cÇu ph¸t triÓn SPDV cña
c¸c NHTM .
Nghiªn cøu thùc tr¹ng cung cÊp c¸c SPDV cña NH§T & PT Hµ
T©y vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn c¸c SPDV nµy.
3. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.
Chuyªn ®Ò sö dông tæng hîp c¸c ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ duy
vËt lÞch sö. Ngoµi ra cßn dông c¸c ph¬ng ph¸p thèng kª, tæng hîp, ph©n
tÝch kinh tÕ vµ c¸c ph¬ng ph¸p cña khoa häc qu¶n lý kinh tÕ-tµi chÝnh.
4. Nh÷ng ®ãng gãp cña chuyªn ®Ò.
NguyÔn ThÞ Lan Líp 50142
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phát triển SP DV tại NH ĐT & PT Hà Tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phát triển SP DV tại NH ĐT & PT Hà Tây - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phát triển SP DV tại NH ĐT & PT Hà Tây 9 10 492