Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL hoạt động ngoại hối của NH NN 

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 869 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Qu¶n lý ngo¹i hèi lµ mét nhiÖm vô träng cña NHNN trong viÖc ho¹ch
®Þnh vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi hiÖu qu¶
sÏ gãp phÇn ®¸ng kÓ trong c©n b¾ng c¸n c©n thanh to¸n, kiÓm so¸t søc mua
cña ®ång tiÒn,kiÒm chÕ l¹m ph¸t, tËn dông nguån vèn trong níc, thu hót vèn
®Çu t níc ngoµi t¹o ®iÒu kiÖn æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ
Cïng víi sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ , chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi ®·
®îc ®æi míi triÖt ®Ó vÒ t duy lÉn ®iÒu hµnh. ChÝnh s¸ch níi láng qu¶n lý
ngo¹i hèi ®· dÇn dÇn thay thÕ chÝnh s¸ch ®éc quyÒn kiÓm so¸t vµ kinh doanh
ngo¹i hèi nhµ níc. C¬ chÕ ®iÒu hµnh tû gi¸ còng ®îc thay ®æi c¨n b¶n tõ chÕ
®é tû gi¸ cè ®Þnh sang chÕ ®é tû gi¸ th¶ næi cã kiÓm so¸t. c¸c c«ng cô qu¶n
lý ngo¹i hèi ®îc sö dông t¬ng ®èi cã hiÖu qu¶. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh qu¶
®¹t ®îc, trong nh÷ng n¨m võa qua, chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi vÉn cßn
nh÷ng tån t¹i nhÊt ®Þnh. §ã lµ, tû gi¸ cha thËt sù ph¶n ¸nh ®óng cung cÇu
tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ. Sù kÕt hîp gi÷a chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi víi
c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý vÜ m« ®· cã nhng cha hµi hßa.

§Ó cã

thÓ hiÓu thªm vÒ ho¹t ®éng qu¶n lý ngo¹i hèi cña NHNN ViÖt Nam trong
thêi gian qua, trong qu¸ tr×nh häc còng nh trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu viÕt
tiÓu luËn m«n häc “Ng©n hµng trung ¬ng” em lùa chän ®Ò tµi :
“§¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng qu¶n lý ho¹t ®éng ngo¹i hèi cña NHNN ViÖt
Nam thêi gian qua vµ nh÷ng kiªn nghÞ”
MÆc dï ®· ®îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n trong m«n häc “Ng©n
hµng trung ¬ng”, nhng víi tr×nh ®é cã h¹n còng nh cßn nhiÒu h¹n chÕ trong
qu¸ tr×nh nghiªn cøu tµi liÖu ch¾c ch¾n bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt.
Em rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o.
Sinh viªn :Phïng ThÞ ¸nh TuyÕt

1

Ch¬ng 1:
kh¸i qu¸t chung vÒ ho¹t ®éng ngo¹i hèi
Cña ng©n hµng nhµ níc

I.Môc ®Ých qu¶n lý ngo¹i hèi
1. Kh¸i niÖm
Ngo¹i hèi lµ ph¬ng tiÖn thiÕt yÕu trong quan hÖ kinh tÕ, v¨n hãa gi÷a
c¸c quèc gia. Ngo¹i hèi lµ tiÒn níc ngoµi, vµng tiªu chuÈn quèc tÕ, c¸c giÊy
tê cã gi¸ vµ c¸c c«ng cô thanh to¸n b»ng tiÒn níc ngoµi.
Ngo¹i hèi trong ®ã ®Æc biÖt lµ ngo¹i tÖ cã vai trß quan träng, nã lµ ph¬ng tiÖn dù tr÷ cña c¶i, ph¬ng tiÖn ®Ó mua, ph¬ng tiÖn thanh to¸n vµ h¹ch
to¸n quèc tÕ, ®îc c¸c níc chÊp nhËn lµ ®ång tiÒn quèc tÕ, vÝ dô: ®«la Mü,
b¶ng Anh, Fr¨ng ph¸p.
§èi víi nh÷ng níc mµ ®ång tiÒn ®îc tù do chuyÓn ®æi, dù tr÷ ngo¹i
hèi lµ c«ng cô can thiÖp, ®iÒu chØnh nh»m thiÕt lËp thÕ c©n b»ng gi÷a c¸c
®ång tiÒn trong trËt tù tiÒn tÖ quèc tÕ, phôc vô chÝnh s¸ch kinh tÕ.
§èi víi nh÷ng ®ång ti...
Lêi nãi ®Çu
Qu¶n lý ngo¹i hèi mét nhiÖm träng cña NHNN trong viÖc ho¹ch
®Þnh thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. chÝnh s¸ch qu¶n ngo¹i hèi hiÖu qu¶
gãp phÇn ®¸ng trong c©n b¾ng c¸n c©n thanh to¸n, kiÓm so¸t søc mua
cña ®ång tiÒn,kiÒm chÕ l¹m ph¸t, tËn dông nguån vèn trong níc, thu hót vèn
®Çu t níc ngoµi t¹o ®iÒu kiÖn æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ
Cïng víi sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ , chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi ®·
®îc ®æi míi triÖt ®Ó t duy lÉn ®iÒu hµnh. ChÝnh s¸ch níi láng qu¶n lý
ngo¹i hèi ®· dÇn dÇn thay thÕ chÝnh s¸ch ®éc quyÒn kiÓm so¸t vµ kinh doanh
ngo¹i hèi nhµ níc. C¬ chÕ ®iÒu hµnh tû gi¸ còng ®îc thay ®æi c¨n b¶n tõ chÕ
®é gi¸ cè ®Þnh sang chÕ ®é gi¸ th¶ næi kiÓm so¸t. c c«ng cô qu¶n
ngo¹i i ®îc dông t¬ng ®èi hiÖu qu¶. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh qu¶
®¹t ®îc, trong nh÷ng n¨m võa qua, chÝnh s¸ch qu¶n ngo¹i hèi vÉn cßn
nh÷ng tån t¹i nhÊt ®Þnh. §ã lµ, gi¸ cha thËt ph¶n ¸nh ®óng cung cÇu
tiÒn trong nÒn kinh tÕ. Sù kÕt p gi÷a chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi víi
c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý vÜ m« ®· cã nhng cha hµi hßa. §Ó
thÓ hiÓu thªm vÒ ho¹t ®éng qu¶n ngo¹i hèi cña NHNN ViÖt Nam trong
thêi gian qua, trong qu¸ tr×nh häc còng nh trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu viÕt
tiÓu luËn m«n häc “Ng©n hµng trung ¬ng” em lùa chän ®Ò tµi :
§¸nh gi¸ ho¹t ®éng qu¶n ho¹t ®éng ngo¹i hèi cña NHNN ViÖt
Nam thêi gian qua vµ nh÷ng kiªn nghÞ
MÆc ®· ®îc trangnh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n trong m«n häc “Ng©n
hµng trung ¬ng”, nhng víi tr×nh ®é h¹n còng nh cßn nhiÒu h¹n chÕ trong
qu¸ tr×nh nghiªn cøu tµi liÖu ch¾c ch¾n bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt.
Em rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o.
Sinh viªn :Phïng ThÞ ¸nh TuyÕt
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL hoạt động ngoại hối của NH NN  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL hoạt động ngoại hối của NH NN  - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL hoạt động ngoại hối của NH NN  9 10 596