Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL ngân quỹ tại cty Thiết bị GD 1

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1210 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

B

Khoa Ng©n hµng tµi chÝnh

LêI Më §ÇU
íc vµo ®Çu thÕ kû 21 nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung vµ h¬n 5000 doanh
nghiÖp nãi riªng ®· cã nhiÒu c¬ may ®Ó ph¸t triÓn. Nhng ®ång thêi còng

ph¶i ®èi mÆt víi kh«ng Ýt th¸ch thøc ,xu thÕ c¹nh tranh ngµy mét quyÕt liÖt vµ
ngay ng¾t. V× vËy muèn tån t¹i ®îc c¸c doanh nghiÖp cµng ph¶i ®æi míi vµ t¨ng
cêng c¸ch thøc tæ chøc s¶n xuÊt còng nh ph¬ng thøc qu¶n lý tµi chÝnh doanh
nghiÖp. Néi dung chÝnh cña qu¶n lý tµi chÝnh lµ qu¶n lý nguån vèn vµ sö dông
nguån. Mét bé phËn trong tµi s¶n cã mèi quan hÖ biÖn chøng víi nguån vµ sö
dông nguån ng¾n ,trung vµ dµi h¹n lµ ng©n quü. §Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh
to¸n trong mäi thêi ®iÓm vµ trong trêng hîp x¶y ra nh÷ng biÕn ®éng bÊt thêng ,doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý ng©n quü. Do ®ã ho¹t ®éng qu¶n lý tµi chÝnh
cña mét doanh nghiÖp kh«ng thÓ xem nhÑ vai trß cña ho¹t ®éng qu¶n lý ng©n
quü.
Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i phßng kÕ to¸n –tµi chÝnh cña c«ng ty ThiÕt
BÞ Gi¸o Dôc I ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña ban l·nh ®¹o vµ c¸c c¸n bé phßng kÕ
to¸n –tµi chÝnh, bªn c¹nh viÖc häc hái nghiÖp vô em ®· ®i s©u vµo t×m hiÓu t×nh
h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. C«ng ty ThiÕt BÞ Gi¸o Dôc I lµ mét c«ng ty lín vÒ
quy m« nhng lîi nhuËn cña c«ng ty rÊt thÊp ,®ång thêi kh¶ n¨ng thanh to¸n cu¶
c«ng ty rÊt ®¸ng lo ng¹i. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý
ng©n quü t¹i c«ng ty TBGDI ,®îc sù híng dÉn cña gi¸o viªn híng dÉn TS.§µm
V¨n HuÖ vµ ban l·nh ®¹o phßng kÕ to¸n –tµi chÝnh c«ng ty TBGDI em quyÕt
®Þnh lùa chän ®Ò tµi: Qu¶n Lý Ng©n Quü T¹i C«ng TY TBGDI
Chuyªn ®Ò naú gåm :
Ch¬ng I: Qu¶n lý ng©n quü cña doanh nghiÖp
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng qu¶n lý ng©n quü t¹i c«ng ty TBGDI
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu
qu¶ qu¶n lý ng©n quü t¹i c«ng ty TBGDI

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Khoa Ng©n hµng tµi chÝnh

Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n ,mÆt kh¸c ®©y lµ vÊn ®Ò kh¸ phøc t¹p ,nªn
kh«ng thÓ r¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong ®îc sù gióp ®ì gãp ý cña thÇy
c« vµ c¸c b¹n .
Qua chuyªn ®Ò nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n TS. §µm V¨n HuÖ khoa
ng©n hµng tµi chÝnh vµ c¸c c« ,chó phßng kÕ to¸n tµi chÝnh c«ng ty TBGDI ®·
gióp ®ì tËn t×nh gióp em hoµn thµnh ®îc chuyªn ®Ò nµy.
Hµ néi, ngµy

th¸ng

n¨m 2005

Sinh viªn thùc hiÖn

§oµn ThÞ Thanh Mai

2

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Khoa Ng©n hµng tµi chÝnh

CH¦¥NG I
QU¶N Lý NG¢N QUü CñA DOANH NGHIÖP

H

iÖu qu¶ qu¶n lý ng©n quü t¹i c¸c doanh nghiÖp nhµ níc hiÖn nay cßn cha
cao nÕu kh«ng muèn nãi lµ rÊt thÊp .v× vËy...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Ng©n hµng tµi chÝnh
LêI Më §ÇU
íc vµo ®Çu thÕ 21 nÒn kinh ViÖt Nam nãi chung h¬n 5000 doanh
nghiÖp nãi riªng ®· nhiÒu may ®Ó ph¸t triÓn. Nhng ®ång thêi còng
ph¶i ®èi mÆt víi kh«ng Ýt th¸ch thøc ,xu thÕ c¹nh tranh ngµy mét quyÕt liÖt
ngay ng¾t. vËy muèn tån t¹i ®îc c¸c doanh nghiÖp cµng ph¶i ®æi míi t¨ng
cêng c¸ch thøc chøc s¶n xuÊt còng nh ph¬ng thøc qu¶n tµi chÝnh doanh
nghiÖp. Néi dung chÝnh cña qu¶n tµi chÝnh qu¶n nguån vèn dông
nguån. Mét phËn trong tµi s¶n mèi quan biÖn chøng víi nguån
dông nguån ng¾n ,trung dµi h¹n ng©n quü. §Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh
to¸n trong mäi thêi ®iÓm trong trêng hîp x¶y ra nh÷ng biÕn ®éng bÊt th-
êng ,doanh nghiÖp ph¶i qu¶n ng©n quü. Do ®ã ho¹t ®éng qu¶n tµi chÝnh
cña mét doanh nghiÖp kh«ng thÓ xem nhÑ vai trß cña ho¹t ®éng qu¶n ng©n
quü.
B
Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i phßng to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty ThiÕt
BÞ Gi¸o Dôc I ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña ban l·nh ®¹o vµ c¸c c¸n bé phßng
to¸n tµi chÝnh, bªn c¹nh viÖc häc hái nghiÖp em ®· ®i s©u vµo t×m hiÓu t×nh
h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. C«ng ty ThiÕt Gi¸o Dôc I mét c«ng ty lín
quy nhng lîi nhuËn cña c«ng ty rÊt thÊp ,®ång thêi kh¶ n¨ng thanh to¸n cu¶
c«ng ty rÊt ®¸ng lo ng¹i. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c qu¶n
ng©n quü t¹i c«ng ty TBGDI îc híng dÉn cña gi¸o viªn híng dÉn TS.§µm
V¨n HuÖ ban l·nh ®¹o phßng to¸n tµi chÝnh c«ng ty TBGDI em quyÕt
®Þnh lùa chän ®Ò tµi: Qun Lý Ng©n Quü T¹i C«ng TY TBGDI
Chuyªn ®Ò naú gåm :
Ch ¬ng I: Qu¶n lý ng©n quü cña doanh nghiÖp
Ch ¬ng II : Thùc tr¹ng qu¶n lý ng©n quü t¹i c«ng ty TBGDI
Ch ¬ng III: Mét gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu
qu¶ qu¶n lý ng©n quü t¹i c«ng ty TBGDI
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL ngân quỹ tại cty Thiết bị GD 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL ngân quỹ tại cty Thiết bị GD 1 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL ngân quỹ tại cty Thiết bị GD 1 9 10 706