Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL thu thuế đối với các hộ KD cá thể tại chi cục thuế Q. HBT

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 2528 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi hé kinh doanh c¸ thÓ

trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
khoa ng©n hµng - tµi chÝnh
_________________________________

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
§Ò tµi:
Gi¶i ph¸p t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ
®èi víi hé kinh doanh c¸ thÓ t¹i chi côc thuÕ hai bµ trng

Gi¸o viªn híng dÉn

: Ts. Vò Duy Hµo

Sinh viªn thùc hiÖn

: NguyÔn Mü Phóc

Líp

: Tµi chÝnh c«ng 41A

Hµ Néi - 2003

3

VÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi hé kinh doanh c¸ thÓ

4

VÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi hé kinh doanh c¸ thÓ

Lêi më ®Çu
§Êt níc ta ®ang ë trong giai ®o¹n thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn
kinh tÕ x· héi 2001-2010 ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt
níc, ®a ®Êt níc ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng, chñ ®éng héi nhËp quèc tÕ
cã hiÖu qu¶. Trong ®ã, chÝnh s¸ch tµi chÝnh - thuÕ cã vai trß hÕt søc quan
träng, ®ßi hái ngµnh thuÕ ph¶i tËp trung nghiªn cøu vµ ®Ò ra c¸c biÖn
ph¸p c«ng t¸c cô thÓ, ph¶i t¹o cho ®îc sù chuyÓn biÕn míi, cã hiÖu qu¶
thiÕt thùc trªn c¸c mÆt c«ng t¸c cña m×nh.
Thêi gian qua c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi hé kinh doanh c¸
thÓ cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc gãp phÇn n©ng cao ý thøc tu©n thñ
ph¸p luËt thuÕ cña c¸c hé kinh doanh, h¹n chÕ thÊt thu, t¨ng thu cho
ng©n s¸ch. Tuy nhiªn, tiÒm n¨ng vÉn cßn vµ cã thÓ khai th¸c thu ®Ó ®¹t
ë møc cao h¬n. T×nh tr¹ng thÊt thu tuy cã gi¶m nhng vÉn cßn t×nh
tr¹ng qu¶n lý kh«ng hÕt hé kinh doanh, doanh thu tÝnh thuÕ kh«ng s¸t
thùc tÕ, d©y da nî ®äng thuÕ cßn nhiÒu … V× vËy, vÊn ®Ò mang tÝnh cÊp
thiÕt ®Æt ra cho Ngµnh ThuÕ lµ ph¶i t×m cho ®îc c¸c gi¶i ph¸p nh»m
t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi hé kinh doanh c¸ thÓ.
T×nh h×nh qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi hé kinh doanh c¸ thÓ t¹i Chi
côc ThuÕ Hai Bµ Trng còng n»m trong thùc tr¹ng chung ®ã. Qua thùc
tËp ë Chi côc ThuÕ Hai Bµ Trng, em xin m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi:
"Gi¶i ph¸p t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi hé kinh
doanh c¸ thÓ t¹i Chi côc ThuÕ Hai Bµ Trng". §Ò tµi tËp trung ph©n
tÝch thùc tr¹ng qu¶n lý, trªn c¬ së ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®¹t ®îc vµ nh÷ng
h¹n chÕ chØ ra nguyªn nh©n vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p.

5

VÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi hé kinh doanh c¸ thÓ

VÒ kÕt cÊu ®Ò tµi bao gåm 3 ch¬ng:

Ch¬ng I:

Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi hé kinh doanh
c¸ thÓ.

Ch¬ng II:

thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi hé kinh doanh
c¸ thÓ t¹i chi côc thuÕ quËn hai bµ trng.

Ch¬ng III:

gi¶i ph¸p t¨ng cêng qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi hé kinh doanh c¸
thÓ t¹i chi côc thuÕ hai bµ trng.

Em xin ch©...
VÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi hé kinh doanh c¸ thÓ
trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
khoa ng©n hµng - tµi chÝnh
_________________________________
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
§Ò tµi:
Gi¶i ph¸p t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ
®èi víi hé kinh doanh c¸ thÓ t¹i chi côc thuÕ hai bµ trng
Gi¸o viªn híng dÉn : Ts. Vò Duy Hµo
Sinh viªn thùc hiÖn : NguyÔn Mü Phóc
Líp : Tµi chÝnh c«ng 41A
Hµ Néi - 2003
3
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL thu thuế đối với các hộ KD cá thể tại chi cục thuế Q. HBT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL thu thuế đối với các hộ KD cá thể tại chi cục thuế Q. HBT - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL thu thuế đối với các hộ KD cá thể tại chi cục thuế Q. HBT 9 10 205