Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL thu thuế GTGT ở khu vực KT cá thể trên địa bàn Q. Ba Đình

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1900 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu

ThuÕ lµ kho¶n thu chñ yÕu cña Ng©n s¸ch Nhµ níc, lµ c«ng cô
quan träng ®Ó ph©n phèi vµ ph©n phèi l¹i tæng s¶n phÈm x· héi vµ thu nhËp
quèc d©n. Nh vËy, cã thÓ thÊy r»ng ThuÕ lµ mét biÖn ph¸p kinh tÕ cña mäi
Nhµ níc. Song ®Ó biÖn ph¸p ®ã ®¹t hiÖu qu¶ sÏ rÊt cÇn ®Õn mét bé phËn
chuyªn tr¸ch, chÊt lîng trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ hµnh thu.
NhËn thøc ®îc ®iÒu nµy, ®ång thêi ®Ó b¾t nhÞp ®îc víi bíc
chuyÓn biÕn vÒ c¬ cÊu, thµnh phÇn kinh tÕ, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· thùc thi
c¶i c¸ch hÖ thèng ThuÕ bíc hai. Trong ®ã, næi bËt nhÊt lµ viÖc thay thÕ 2
s¾c thuÕ Doanh thu vµ thuÕ Lîi tøc b»ng thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ Thu
nhËp doanh nghiÖp ®îc th«ng qua t¹i kú häp thø 11 vµ cã hiÖu lùc thi hµnh
tõ 1/1/1999. §©y lµ bíc ®i v« cïng quan träng, thÓ hiÖn sù m¹nh d¹n cña
§¶ng ta trong c«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn sù khëi ®Çu nµo
còng ®Òu cã nh÷ng ch¾c trë kh«ng thÓ tr¸nh khái, nhÊt lµ ë khu vùc kinh tÕ
c¸ thÓ c¶ níc nãi chung vµ ®Æc biÖt ë QuËn Ba §×nh nãi riªng. §Ó cã thÓ
th¸o gì ®îc nh÷ng khã kh¨n nµy vµ t×m ra híng ®i míi lµ c¶ mét vÊn ®Ò
nan gi¶i ®èi víi Bé Tµi chÝnh, Tæng côc ThuÕ vµ c¸c c¬ quan h÷u quan.
QuËn Ba §×nh lµ mét trong 7 QuËn néi thµnh cña thµnh phè Hµ
néi. QuËn Ba §×nh kh«ng réng vÒ diÖn tÝch nhng cã nhiÒu trô së, c¬ quan
trung ¬ng cña §¶ng, chÝnh phñ, c¸c c¬ quan ngo¹i giao, ®¹i sø qu¸n. Tuy
nhiªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë ®©y còng rÊt phong phó. Qua thêi
gian thùc tËp ë Chi côc ThuÕ quËn Ba ®×nh, ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c
thÇy, c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé c«ng t¸c t¹i Chi côc, t«i ®· ®i s©u nghiªn cøu vµ
ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ qu¶n lÝ thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë khu vùc
kinh tÕ c¸ thÓ trªn ®Þa bµn QuËn Ba ®×nh trong nh÷ng th¸ng ®Çu triÓn
khai luËt thuÕ míi nµy.Tõ ®ã còng xin ®îc ®a ra mét sè ph¬ng híng nh»m
Trang 1

t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lÝ thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ,
gãp phÇn t¨ng thu cho Ng©n s¸ch nhµ níc.
B¾t nguån tõ nh÷ng lÝ do trªn nªn ®Ò tµi cã tªn gäi lµ: “Bµn vÒ
c«ng t¸c qu¶n lÝ thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ trªn
®Þa bµn quËn Ba ®×nh" .
Toµn bé ®Ò tµi ®îc tr×nh bµy theo kÕt cÊu sau:
PhÇn I: Sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi
thµnh phÇn kinh tÕ c¸ thÓ hiÖn nay.
PhÇn II: T×nh h×nh qu¶n lý thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë khu vùc kinh
tÕ c¸ thÓ trªn ®Þa bµn quËn Ba ®×nh trong quý I n¨m 2003
PhÇn III: Mét sè ph¬ng híng t¨ng cêng qu¶n lý thu thuÕ gi¸ trÞ gia
t¨ng ë khu vùc kinh tÕ c¸ thÓ ë quËn Ba ®×nh.
V× thêi gian thùc tËp vµ tr×nh ®é h¹n hÑp nªn bµi...
Lêi nãi ®Çu
ThuÕ kho¶n thu chñ yÕu cña Ng©n s¸ch Nhµ níc, c«ng
quan träng ®Ó ph©n phèi vµ ph©n phèi l¹i tæng s¶n phÈm x· héi vµ thu nhËp
quèc d©n. Nh vËy, tthÊy r»ng Thmét biÖn ph¸p kinh a mäi
Nhµ níc. Song ®Ó biÖn ph¸p ®ã ®¹t hiÖu qu¶ rÊt n ®Õn t phËn
chuyªn tr¸ch, chÊt lîng trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ hµnh thu.
NhËn thøc ®îc ®iÒu nµy, ®ång thêi ®Ó b¾t nhÞp ®îc víi bíc
chuyÓn biÕnc¬ cÊu, thµnh phÇn kinh tÕ, §¶ngNníc ta ®· thùc thi
c¶i c¸ch thèng Th bíc hai. Trong ®ã, næi bËt nhÊt viÖc thay thÕ 2
s¾c thuÕ Doanh thu thuÕ Lîi tøcng thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng thuÕ Thu
nhËp doanh nghiÖp ®îc th«ng qua t¹i kú häp thø 11 vµ cã hiÖu lùc thi hµnh
1/1/1999. §©y bíc ®i cïng quan träng, thÓ hiÖn sù m¹nh d¹n cña
§¶ng ta trong c«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn khëi ®Çu nµo
còng ®Òu cã nh÷ng ch¾c trë kh«ng thÓ tr¸nh khái, nhÊt lµ ë khu vùc kinh tÕ
thÓ níc nãi chung vµ ®Æc biÖt ë QuËn Ba §×nh nãi riªng. §Ó t
th¸o ®îc nh÷ng khã kh¨n nµy t×m ra híng ®i i mét vÊn ®Ò
nan gi¶i ®èi víi Bé Tµi chÝnh, Tæng côc ThuÕ vµ c¸c c¬ quan h÷u quan.
QuËn Ba §×nh mét trong 7 QuËn néi thµnh cña thµnh phè
néi. QuËn Ba §×nh kh«ng réng vÒ diÖn tÝch nhng nhiÒu trô së, quan
trung ¬ng a §¶ng, chÝnh phñ, c¸c quan ngo¹i giao, ®¹i qu¸n. Tuy
nhiªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë ®©y còng rÊt phong phó. Qua thêi
gian thùc tËp ë Chi côc Th quËn Ba ®×nh, ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c
thÇy, c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé c«ng t¸c t¹i Chi côc, t«i ®· ®i s©u nghiªn cøu vµ
ph©n tÝch t×nh h×nh thùc qu¶n lÝ thu thuÕ g trÞ gia ng ë khu vùc
kinh thÓ trªn ®Þa n QuËn Ba ®×nh trong nh÷ng th¸ng ®Çu triÓn
khai luËt th míi nµy.Tõ ®ã còng xin ®îc ®a ra mét ph¬ng híng nh»m
Trang 1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL thu thuế GTGT ở khu vực KT cá thể trên địa bàn Q. Ba Đình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL thu thuế GTGT ở khu vực KT cá thể trên địa bàn Q. Ba Đình - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL thu thuế GTGT ở khu vực KT cá thể trên địa bàn Q. Ba Đình 9 10 670