Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL thuế đối với DN ngoài quốc doanh ở nước ta

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 1342 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Lêi c¶m ¬n
§Ó luËn v¨n ®¹t kÕt qu¶ tèt ®Ñp, tríc hÕt em xin göi tíi toµn thÓ c¸c thÇy
c« khoa Ng©n Hµng - Tµi ChÝnh lêi chóc søc khoÎ, lêi chµo tr©n träng vµ lêi
c¶m ¬n s©u s¾c nhÊt.Víi sù quan t©m, d¹y dç chØ b¶o tËn t×nh chu ®¸o cña
thÇy c«, sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c b¹n, ®Õn nay em ®· cã thÓ hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp, ®Ò tµi:
“Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi khu vùc
kinh tÕ ngoµi quèc doanh ë níc ta hiÖn nay” .
§Ó cã ®îc kÕt qu¶ nµy em xin ®Æc biªt göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt
tíi c« gi¸o - TS .NguyÔn ThÞ BÊt- ®· quan t©m gióp ®ì, v¹ch kÕ ho¹ch híng
dÉn em hoµn thµnh mét c¸ch tèt nhÊt luËn v¨n tèt nghiÖp trong thêi gian qua.
Kh«ng thÓ kh«ng nh¾c tíi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c¸n bé phßng
Qu¶n lý thu thuÕ ngoµi quèc doanh, ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt trong suÊt
thêi gian thùc tËp t¹i Tæng Côc ThuÕ.
Víi ®iÒu kiÖn thêi gian cã h¹n còng nh kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ cña
mét sinh viªn thùc tËp nªn luËn v¨n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em
rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o, ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« cïng toµn thÓ
c¸c b¹n ®Ó em cã ®iÒu kiÖn bæ sung, n©ng cao ý thøc cña m×nh, phôc vô tèt
h¬n c«ng t¸c thùc tÕ sau nµy.

Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi
quèc doanh ë níc ta hiÖn nay

2

Lêi nãi ®Çu
ThuÕ ra ®êi vµ ph¸t triÓn g¾n liÒn víi sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña
Nhµ níc vµ lµ mét ®ßi hái kh¸ch quan ®èi víi sù tån t¹i cña Nhµ níc ®ã. Do
vËy, thuÕ lµ mét kho¶n ®ãng gãp mang tÝnh b¾t buéc, cìng chÕ, ph¸p lý cao,
lµ nguån thu chñ yÕu cho ng©n s¸ch Nhµ níc mµ trong ®ã thu thuÕ ®èi víi khu
vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh chiÕm tû träng cao trong Ng©n s¸ch Nhµ níc.
Ph¶i qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi khu vùc kinh tÕ NQD nh thÕ nµo? §ã lµ mét c©u
hái cÊp b¸ch ®Æt ra cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p.
Thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ NQD h×nh thµnh
vµ ph¸t triÓn gãp phÇn quan träng vµ viÖc thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c môc tiªu
kinh tÕ, x· héi do §¹i héi §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lÇn VI, VII, VIII ®Ò ra.
§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lÇn thø IX ®· x¸c ®Þnh “Tõ nay ®Õn n¨m 2020, ra
søc phÊn ®Êu ®a níc ta c¬ b¶n thµnh mét níc c«ng nghiÖp cã c¬ së vËt chÊt
kinh tÕ hiÖn ®¹i, c¬ cÊu kinh tÕ ph¸p lý, quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé, phï hîp víi
tr×nh ®é ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cao, quèc
phßng an ninh v÷ng ch¾c, d©n giµu, níc m¹nh XHCN, d©n chñ v¨n minh”. §Ó
®¹t ®îc môc tiªu nµy cÇn ph¶i sö dông c¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c
qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi khu vùc ki...
Lêi c¶m ¬n
§Ó luËn v¨n ®¹t kÕt qu¶ tèt ®Ñp, tríc hÕt em xin göi tíi toµn thÓ c¸c thÇy
khoa Ng©n Hµng - Tµi ChÝnh lêi chóc søc khoÎ, lêi chµo tr©n träng lêi
c¶m ¬n s©u s¾c nhÊt.Víi quan t©m, d¹y chØ b¶o tËn t×nh chu ®¸o cña
thÇy c«, gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c b¹n, ®Õn nay em ®· thÓ hoµn thµnh -
luËn v¨n tèt nghiÖp, ®Ò tµi:
Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n thu thuÕ ®èi víi khu vùc
kinh tÕ ngoµi quèc doanh ë níc ta hiÖn nay .
§Ó ®îc kÕt qu¶ nµy em xin ®Æc biªt göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt
tíi gi¸o - TS .NguyÔn ThÞ BÊt- ®· quan t©m gióp ®ì, ch ho¹ch híng
dÉn em hoµn thµnh mét c¸ch tèt nhÊt luËn v¨n tèt nghiÖp trong thêi gian qua.
Kh«ng thÓ kh«ng nh¾c tíi gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c¸n phßng
Qu¶n thu thuÕ ngoµi quèc doanh, ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt trong suÊt
thêi gian thùc tËp t¹i Tæng Côc ThuÕ.
Víi ®iÒu kiÖn thêi gian h¹n còng nh kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ cña
mét sinh viªn thùc tËp nªn luËnn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em
rÊt mong nhËn ®îc chØ b¶o, ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy cïng toµn thÓ
c¸c b¹n ®Ó em ®iÒu kiÖn sung, n©ng cao ý thøc cña m×nh, phôc tèt
h¬n c«ng t¸c thùc tÕ sau nµy.
Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi
quèc doanh ë níc ta hiÖn nay
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL thuế đối với DN ngoài quốc doanh ở nước ta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL thuế đối với DN ngoài quốc doanh ở nước ta - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL thuế đối với DN ngoài quốc doanh ở nước ta 9 10 274