Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL và sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1140 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

môc lôc
Trang
§Æt vÊn ®Ò

Néi dung chuyªn ®Ò
PhÇn thø nhÊt
mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ng©n s¸ch Nhµ níc

I.
II.

Kh¸i niÖm vÒ NSNN vµ chÝnh s¸ch tµi kho¸.
B¶n chÊt, chøc n¨ng vµ vai trß cña NSNN nãi chung, cña Hµ
Giang nãi riªng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ -x· héi .
III. Quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ níc ta vÒ chÝnh s¸ch ®éng
viªn tµi chÝnh nãi chung vµ thuÕ nãi riªng cho ng©n s¸ch
Nhµ níc.
PhÇn thø hai
t×nh h×nh vÒ tù nhiªn- kinh tÕ-x· héi vµ thc tr¹ng c«ng
t¸c qu¶n lý sö dông NSNN tØnh hµ giang

I.
II.

§iÖu kiÖn tù nhiªn- kinh tÕ-x· héi cña tØnh Hµ Giang.
Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông NSNN tØnh Hµ Giang
1997- 1999.
III. §¸nh gi¸ t×nh h×nh c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ trong mÊy
n¨m qua.
PhÇn thø ba
ph¬ng híng vµ nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó n©ng cao
c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông NSNN cña tØnh hµ giang

I.
II.

I.
II.

Ph¬ng híng, môc tiªu chung.
Nh÷ng gi¶i ph¸p chung chñ yÕu ®Ó n©ng cao c«ng t¸c qu¶n
lý vµ sö dông NSNN cña tØnh Hµ Giang
KiÕn nghÞ vµ kÕt luËn.
KiÕn nghÞ
KÕt luËn.
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o

®Æt vÊn ®Ò

2

1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi.
Trong hÖ thèng tµi chÝnh cña mçi quèc gia th× NSNN cã vÞ trÝ
quan träng ®Æc biÖt, nã gi÷ vai trß chñ ®¹o trong hÖ thèng tµi chÝnh vµ cã
ý nghÜa quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n.
Trong c«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn cña ®Êt níc, thùc hiÖn CNH,
H§H ®Êt níc, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh
theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi
chñ nghÜa th× ®ßi hái cã khèi lîng vèn v« cïng lín vµ ph¸t triÓn bÒn
v÷ng. Muèn vËy ph¶i cã chÝnh s¸ch tµi chÝnh quèc gia tiªn tiÕn phï hîp,
trong ®ã NSNN lµ mét tong nh÷ng c«ng cô quan träng nhÊt. Th«ng qua
c«ng cô NSNN thùc hiÖn ph©n phèi lÇn ®Çu vµ ph©n phèi l¹i thu nhËp
quèc d©n, nhê ®ã tËp trung mét phÇn quan träng thu nhËp quèc d©n vµo
NSNN, ®¶m b¶o nguån vèn cho t¸i s¶n xuÊt më réng cña nÒn kinh tÕ.
NSNN lµ c«ng cô ®Ó thùc hiÖn tÝch luü vµ tËp trung vèn, ph©n phèi
vµ sö dông vèn cho qu¸ tr×nh CNH, H§H ®Êt níc, x©y dùng c¬ së vËt
chÊt kü thuËt cho chñ nghÜa x· héi, tõng bíc lµm thay ®æi c¬ cÊu nÒn
kinh tÕ theo híng ®i lªn nÒn s¶n xuÊt lín x· héi chñ nghÜa.
NSNN gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu
chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x·
héi, c¸c c©n ®èi lín trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. NSNN cßn cung cÊp
kinh phÝ cho ho¹t ®éng cña c¸c lÜnh vùc kh«ng s¶n xuÊt vËt chÊt, duy tr×
ho¹t ®éng cña bé m¸y Nhµ níc, gi÷ æn ®Þnh t×nh h×nh kinh tÕ...
1
môc lôc
Trang
§Æt vÊn ®Ò
Néi dung chuyªn ®Ò
PhÇn thø nhÊt
mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ng©n s¸ch Nhµ níc
I. Kh¸i niÖm vÒ NSNN vµ chÝnh s¸ch tµi kho¸.
II. n ct, cc n¨ng vai t a NSNN nãi chung, cña Hµ
Giang i riªng trong sù nghp ph¸t triÓn kinh tÕ -x· héi .
III. Quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ níc ta vÒ chÝnh s¸ch ®éng
viªn tµi chÝnh nãi chung vµ thuÕ nãi riªng cho ng©n s¸ch
Nhµ níc.
PhÇn thø hai
t×nh h×nh vÒ tù nhiªn- kinh tÕ-x· héi vµ thc tr¹ng c«ng
t¸c qu¶n lý sö dông NSNN tØnh hµ giang
I. §iÖu kiÖn tù nhiªn- kinh tÕ-x· héi cña tØnh Hµ Giang.
II. Thùc tr¹ng ng t¸c qn lý vµ ng NSNN tØnh Hµ Giang
1997- 1999.
III. §¸nh gi¸ t×nh h×nh c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ trong mÊy
n¨m qua.
PhÇn thø ba
ph¬ng híng vµ nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó n©ng cao
c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông NSNN cña tØnh hµ giang
I. Ph¬ng híng, môc tiªu chung.
II. Nh÷ng gi¶i ph¸p chung chñ yÕu ®Ó n©ng cao c«ng t¸c qu¶n
lý vµ sö dông NSNN cña tØnh Hµ Giang
KiÕn nghÞ vµ kÕt luËn.
I. KiÕn nghÞ
II. KÕt luËn.
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o
®Æt vÊn ®Ò
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL và sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Hà Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL và sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Hà Giang - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL và sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Hà Giang 9 10 14