Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL vốn NN tại DN NN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1102 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NguyÔn Hång Th¾ng-TCC41A

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Më ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay, thµnh phÇn kinh tÕ nhµ níc (mµ trong ®ã
doanh nghiÖp nhµ níc lµ nßng cèt) gi÷ vai trß chñ ®¹o. Nhµ níc thùc hiÖn giao vèn
cho doanh nghiÖp nhµ níc ®Ó doanh nghiÖp nhµ níc hoµn thµnh nhiÖm vô nhµ níc
giao. ViÖc Nhµ níc giao vèn cho doanh nghiÖp nhµ níc ®Æt ra yªu cÇu ph¶i qu¶n lý
sè vèn ®ã. §ång thêi, viÖc thay ®æi ph¬ng thøc qu¶n lý hiÖn vËt sang ph¬ng thøc
qu¶n lý b»ng gi¸ trÞ lµ chñ yÕu ®ßi hái ph¶i t¨ng cêng h¬n n÷a vai trß cña nhµ níc
trong c«ng t¸c qu¶n lý vèn nhµ níc t¹i doanh nghiÖp. Song thùc tÕ cho thÊy, c«ng
t¸c qu¶n lý ®èi víi phÇn vèn nhµ níc t¹i doanh nghiÖp nhµ níc cßn cã nh÷ng bÊt
cËp trong chÕ ®é chÝnh s¸ch qu¶n lý, trong tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ trong tæ
chøc thùc hiÖn. §iÒu ®ã khiÕn vèn nhµ níc t¹i nhiÒu doanh nghiÖp ®ang bÞ ¨n mßn
vµ viÖc thùc hiÖn vai trß chñ ®¹o cña thµnh phÇn kinh tÕ nhµ níc bÞ h¹n chÕ. Do
vËy, viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vèn nhµ níc t¹i doanh nghiÖp nhµ níc trë
thµnh yªu cÇu cÊp b¸ch hiÖn nay. Trong ®iÒu kiÖn ng©n s¸ch nhµ níc cßn h¹n hÑp,
c«ng t¸c qu¶n lý vèn nhµ níc t¹i doanh nghiÖp nhµ níc cµng cÇn ®îc thùc hiÖn tèt
h¬n.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i Nhµ m¸y len Hµ §«ng, em ®· nghiªn cøu t×m hiÓu
vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vèn nhµ níc t¹i Nhµ m¸y vµ thÊy r»ng bªn c¹nh nh÷ng thµnh
tùu Nhµ m¸y gÆt h¸i ®îc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cßn tån t¹i nhiÒu h¹n chÕ trong
c«ng t¸c qu¶n lý ®èi víi phÇn vèn nhµ níc t¹i Nhµ m¸y (c¶ khi giao vèn vµ trong
qu¸ tr×nh sö dông vèn). Do ®ã, ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn
nhµ níc giao, c«ng t¸c qu¶n lý vèn nhµ níc t¹i Nhµ m¸y cÇn sím ®îc hoµn thiÖn.
Em chän ®Ò tµi: “Qu¶n lý vèn nhµ níc t¹i doanh nghiÖp nhµ níc
(Nghiªn cøu vËn dông t¹i Nhµ m¸y len Hµ §«ng)”
víi môc ®Ých qua nghiªn cøu ph¸t hiÖn nh÷ng h¹n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý ®èi
víi phÇn vèn t¹i Nhµ m¸y len Hµ §«ng, t×m ra nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ ®ã,
tõ ®ã ®a ra nh÷ng ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vèn nhµ níc t¹i Nhµ
m¸y len Hµ §«ng.
Néi dung ®Ò tµi gåm ba ch¬ng:

NguyÔn Hång Th¾ng-TCC41A

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ qu¶n lý vèn nhµ níc t¹i doanh nghiÖp nhµ níc
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý ®èi víi phÇn vèn nhµ níc t¹i Nhµ m¸y
len Hµ §«ng
Ch¬ng 3: §Ò xuÊt hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý ®èi víi phÇn vèn nhµ níc t¹i
Nhµ m¸y len Hµ §«ng

Néi dung

NguyÔn Hång Th¾ng-TCC41A

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ qu¶n lý vèn nhµ níc t¹i
doanh nghiÖp nhµ níc
1.1. Sù cÇn thiÕt qu¶n lý ...
NguyÔn Hång Th¾ng-TCC
41A
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Më ®Çu
Trong nÒn kinh níc ta hiÖn nay, thµnh phÇn kinh nhµ níc (mµ trong ®ã
doanh nghiÖp nhµ níc lµ nßng cèt) gi÷ vai trß chñ ®¹o. Nhµ níc thùc hiÖn giao vèn
cho doanh nghiÖp nhµ níc ®Ó doanh nghiÖp nhµ níc hoµn thµnh nhiÖm nhµ níc
giao. ViÖc Nhµ níc giao vèn cho doanh nghiÖp nhµ níc ®Æt ra yªu cÇu ph¶i qu¶n lý
vèn ®ã. §ång thêi, viÖc thay ®æi ph¬ng thøc qu¶n hiÖn vËt sang ph¬ng thøc
qu¶n b»ng gi¸ trÞ chñ yÕu ®ßi hái ph¶i t¨ng cêng h¬n n÷a vai tcña nhµ níc
trong c«ng t¸c qu¶n vèn nhµ níc t¹i doanh nghiÖp. Song thùc cho thÊy, c«ng
t¸c qu¶n lý ®èi víi phÇn vèn nhµ níc t¹i doanh nghiÖp nhµ níc cßn nh÷ng bÊt
cËp trong chÕ ®é chÝnh s¸ch qu¶n lý, trong chøc m¸y qu¶n trong
chøc thùc hiÖn. §iÒu ®ã khiÕn vèn nhµ níc t¹i nhiÒu doanh nghiÖp ®ang bÞ ¨n mßn
viÖc thùc hiÖn vai trß chñ ®¹o cña thµnh phÇn kinh nhµ níc h¹n chÕ. Do
vËy, viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n vèn nhµ níc t¹i doanh nghiÖp nhµ níc trë
thµnh yªu cÇu cÊp b¸ch hiÖn nay. Trong ®iÒu kiÖn ng©n s¸ch nhµ níc cßn h¹n hÑp,
c«ng t¸c qu¶n vèn nhµ níc t¹i doanh nghiÖp nhµ níc cµng cÇn ®îc thùc hiÖn tèt
h¬n.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i Nhµ m¸y len §«ng, em ®· nghiªn cøu t×m hiÓu
c«ng t¸c qu¶n vèn nhµ níc t¹i Nhµ m¸y thÊy r»ng bªn c¹nh nh÷ng thµnh
tùu Nhµ m¸y gÆt h¸i ®îc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cßn tån t¹i nhiÒu h¹n chÕ trong
c«ng t¸c qu¶n lý ®èi víi phÇn vèn nhµ níc t¹i Nhµ m¸y (c¶ khi giao vèn trong
qu¸ tr×nh dông vèn). Do ®ã, ®Ó thùc hiÖn nhiÖm b¶o toµn ph¸t triÓn vèn
nhµ níc giao, c«ng t¸c qu¶n lý vèn nhµ níc t¹i Nhµ m¸y cÇn sím ®îc hoµn thiÖn.
Em chän ®Ò tµi: “Qu¶n lý vèn nhµ níc t¹i doanh nghiÖp nhµ níc
(Nghiªn cøu vËn dông t¹i Nhµ m¸y len Hµ §«ng)
víi môc ®Ých qua nghiªn cøu ph¸t hiÖn nh÷ng h¹n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý ®èi
víi phÇn vèn t¹i Nhµ m¸y len Hµ §«ng, t×m ra nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ ®ã,
®ã ®a ra nh÷ng ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n vèn nhµ níc t¹i Nhµ
m¸y len Hµ §«ng.
Néi dung ®Ò tµi gåm ba ch¬ng:
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL vốn NN tại DN NN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL vốn NN tại DN NN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL vốn NN tại DN NN 9 10 978