Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL vốn sự nghiệp tại HN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n cuèi kho¸

Häc viÖn tµi chÝnh

lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n vµ thùc tr¹ng qu¶n
lý vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n tõ nguån ng©n s¸ch nhµ níc lµ mét trong nh÷ng
vÊn ®Ò thu hót sù chó ý cña nhiÒu nhµ nghiªn cøu trong vµ ngoµi ngµnh. §iÒu
nµy rÊt dÔ hiÓu do tÇm quan träng cña lo¹i vèn nµy ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh
tÕ – x· héi theo môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, do tû träng
lín cña vèn trong tæng chi ng©n s¸ch Nhµ níc còng nh do nh÷ng h¹n chÕ lín
cßn tån t¹i trong viÖc qu¶n lý vèn. Tuy nhiªn, xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ph©n c«ng,
ph©n cÊp qu¶n lý, chi ng©n s¸ch Nhµ níc cña ViÖt Nam cßn cã mét lo¹i vèn
còng mang tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n nhng l¹i ®îc qu¶n lý nh mét
lo¹ivèn riªng. §ã lµ vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng.
HiÖn vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng mÆc dï chiÕm tû träng
kh«ng lín trong chi hµnh chÝnh sù nghiÖp trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ néi nhng
l¹i cã vai trß quan träng trong viÖc duy tr× vµ r¨ng cêng hiÖu qu¶ c«ng viÖc
cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp. C«ng t¸c qu¶n lý, sö dông vèn
trong thêi gian qua còng ®¹t ®îc nh÷ng hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh. Tuy vËy, thùc tÕ
triÓn khai c«ng t¸c qu¶n lý vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng theo
chÝnh s¸ch chÕ ®é cña Nhµ níc hiÖn nay vÉn tån t¹i nh÷ng khã kh¨n, h¹n chÕ,
®ßi hái ph¶i cã nh÷ng nghiªn cøu vÒ c¶ lý thuyÕt vµ thùc tiÔn nh»m ®a ra c¸c
biÖn ph¸p söa ®æi, hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý ®Ó gia t¨ng hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ
sö dông vèn.
Th«ng qua nghiªn cøu lý thuyÕt vµ thùc tiÔn luËn v¨n “C¸c gi¶i ph¸p
t¨ng cêng qu¶n lý vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng ®èi víi c¸c Së,
Ban, Ngµnh cña thµnh phè Hµ néi” thùc hiÖn hai môc tiªu chÝnh:

NguyÔn Thanh Th¬ - K40/01.02

4

LuËn v¨n cuèi kho¸

Häc viÖn tµi chÝnh

Thø nhÊt, x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng
trong chi ng©n s¸ch Nhµ níc, so s¸nh t¬ng quan víi vèn x©y dùng c¬ b¶n vµ
c¸c kho¶n chi kh¸c thuéc chi ng©n s¸ch.
Thø hai, ®¸nh gi¸ nh÷ng ®iÒu ®· lµm ®îc vµ nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i
trong viÖc qu¶n lý vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng ®èi víi c¸c Së,
Ban, Ngµnh thuéc thµnh phè trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nh»m ®a ra mét sè
kiÕn nghÞ, gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc h¹n chÕ, t¨ng cêng hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n
lý.
Néi dung cña luËn v¨n gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vèn sù nghiÖp cã tÝnh
chÊt ®Çu t x©y dùng.
Ch¬ngII: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t
x©y dùng ®èi víi c¸c Së, Ban, Ngµnh cña thµnh phè Hµ néi.
Ch¬...
LuËn v¨n cuèi kho¸ Häc viÖn tµi chÝnh
lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶nthùc tr¹ng qu¶n
vèn ®Çu t x©y dùng b¶n nguån ng©n s¸ch nhµ níc mét trong nh÷ng
vÊn ®Ò thu hót sù chó ý cña nhiÒu nhµ nghiªn cøu trong ngoµi ngµnh. §iÒu
nµy rÊt hiÓu do tÇm quan träng cña lo¹i vèn nµy ®èi víi ph¸t triÓn kinh
héi theo môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, do träng
lín cña vèn trong tæng chi ng©n s¸ch Nhµ níc còng nh do nh÷ng h¹n chÕ lín
cßn tån t¹i trong viÖc qu¶n lý vèn. Tuy nhiªn, xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ph©n c«ng,
ph©n cÊp qu¶n lý, chi ng©n s¸ch Nhµ níc cña ViÖt Nam cßn mét lo¹i vèn
còng mang tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n nhng l¹i ®îc qu¶n lý nh mét
lo¹ivèn riªng. §ã lµ vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng.
HiÖn vèn nghiÖp tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng mÆc chiÕm träng
kh«ng lín trong chi hµnh chÝnh nghiÖp trªn ®Þa bµn thµnh phè néi nhng
l¹i vai trß quan träng trong viÖc duy tr× r¨ng cêng hiÖu qu¶ c«ng viÖc
cña c¸c quan, ®¬n hµnh chÝnh nghiÖp. C«ng t¸c qu¶n lý, dông vèn
trong thêi gian qua còng ®¹t ®îc nh÷ng hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh. Tuy vËy, thùc
triÓn khai c«ng t¸c qu¶n vèn nghiÖp tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng theo
chÝnh s¸ch chÕ ®é cña Nhµ níc hiÖn nay vÉn tån t¹i nh÷ng khã kh¨n, h¹n chÕ,
®ßi hái ph¶i nh÷ng nghiªn cøu thuyÕt thùc tiÔn nh»m ®a ra c¸c
biÖn ph¸p söa ®æi, hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý ®Ó gia t¨ng hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ
sö dông vèn.
Th«ng qua nghiªn cøu thuyÕt thùc tiÔn luËn v¨n C¸c gi¶i ph¸p
t¨ng cêng qu¶n lý vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t x©y dùng ®èi víi c¸c Së,
Ban, Ngµnh cña thµnh phè Hµ néi” thùc hiÖn hai môc tiªu chÝnh:
NguyÔn Thanh Th¬ - K40/01.02
4
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL vốn sự nghiệp tại HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL vốn sự nghiệp tại HN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: QL vốn sự nghiệp tại HN 9 10 611