Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: SD vốn KD tại cty vật liệu và CN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1915 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Mçi doanh nghiÖp lµ mét tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ, lµ n¬i tæ chøc kÕt hîp c¸c
yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi, t¹o nguån tÝch luü
cho x· héi ph¸t triÓn.
Trong giai ®o¹n hiÖn nay, tríc mét c¬ chÕ thÞ trêng ®Çy c¹nh tranh mét doanh
nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng th× cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®óng môc
tiªu híng ®i cña m×nh sao cho cã hiÖu qu¶ cao nhÊt, tríc ®ßi hái cña c¬ chÕ h¹ch to¸n
kinh doanh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cÇn c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho ngêi lao
®éng th× vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®· trë thµnh môc tiªu hµng
®Çu cña c¸c doanh nghiÖp.
§Ó cã mét hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh tèt th× ngay tõ ®Çu qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã vèn ®Ó ®Çu t÷ vµ sö dông sè vèn ®ã sao cho hiÖu
qu¶ nhÊt, c¸c doanh nghiÖp sö dông vèn sao cho hîp lý vµ cã thÓ tiÕt kiÖm ®îc vèn
mµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vÉn cao, khi ®Çu t cã hiÖu qu¶ ta cã thÓ thu håi
vèn nhanh vµ cã thÓ tiÕp tôc quay vßng vèn, sè vßng quay vèn cµng nhiÒu th×
cµng cã lîi cho doanh nghiÖp vµ cã thÓ chiÕn th¾ng ®èi thñ trong c¹nh tranh.
ViÖc sö dông vèn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch cã
tÇm quan träng ®Æc biÖt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ® îc trau
dåi qua qu¸ tr×nh häc tËp, nghiªn cøu t¹i trêng, qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty
vËt liÖu vµ c«ng nghÖ, díi sù híng dÉn cña thÇy gi¸o §ç Duy Hng vµ sù chØ b¶o tËn
t×nh cña c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n C«ng ty vËt liÖu vµ c«ng
nghÖ em ®· m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi "Vèn kinh doanh vµ nh÷ng biÖn
ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh ë C«ng ty vËt liÖu vµ c«ng nghÖ
"
Néi dung ®Ò tµi ®îc tr×nh bµy gåm 3 phÇn sau:
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ vèn kinh doanh vµ nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶
sö dông vèn kinh doanh ë c¸c DN s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
PhÇn II: Thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh tæ chøc vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh
doanh ë C«ng ty vËt liÖu vµ c«ng nghÖ.
PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m ®Èy m¹nh tæ chøc vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö
dông vèn kinh doanh ë C«ng ty vËt liÖu vµ c«ng nghÖ.

B¸o c¸o tèt nghiÖp

NguyÔn Lan Anh - 36A15

PhÇn I
Lý luËn chung vÒ vèn kinh doanh vµ nh÷ng biÖn ph¸p
n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh ë c¸c doanh
nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
1.

Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng:

1.1.

Doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh:
Theo §iÒu 3 luËt doanh nghiÖp n¨m 1999, doanh nghiÖp lµ tæ kinh tÕ cã tªn
riªng, cã tµi s¶n, c...
Lêi më ®Çu
Mçi doanh nghiÖp mét bµo cña nÒn kinh tÕ, n¬i chøc kÕt hîp c¸c
yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi, t¹o nguån tÝch luü
cho x· héi ph¸t triÓn.
Trong giai ®o¹n hiÖn nay, tríc mét c¬ chÕ thÞ trêng ®Çy c¹nh tranh mét doanh
nghiÖp thÓ tån t¹i ®øng v÷ng trªn thÞ trêng th× cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®óng môc
tiªu híng ®i cña m×nh sao cho hiÖu qu¶ cao nhÊt, tríc ®ßi hái cña c¬ chÕch to¸n
kinh doanh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cÇn c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho ngêi lao
®éng th× vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®· trë thµnh môc tiªu hµng
®Çu cña c¸c doanh nghiÖp.
§Ó mét hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh tèt th× ngay ®Çu qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã vèn ®Ó ®Çu sö dông vèn ®ã sao cho hiÖu
qu¶ nhÊt, c¸c doanh nghiÖp dông vèn sao cho hîp thÓ tiÕt kiÖm ®îc vèn
hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vÉn cao, khi ®Çu t hiÖu qu¶ ta thÓ thu håi
vèn nhanh thÓ tiÕp tôc quay vßng vèn, vßng quay vèn cµng nhiÒu th×
cµng cã lîi cho doanh nghiÖp vµ cã thÓ chiÕn th¾ng ®èi thñ trong c¹nh tranh.
ViÖc dông vèn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ dông vèn vÊn ®Ò cÊp b¸ch
tÇm quan träng ®Æc biÖt ®èi víi c doanh nghiÖp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc trau
dåi qua qu¸ tr×nh häc tËp, nghiªn cøu t¹i trêng, qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty
vËt liÖu vµ c«ng nghÖ, díi sù híng dÉn cña thÇy gi¸o §ç Duy Hng vµ sù chØ b¶o tËn
t×nh cña c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng Tµi chÝnhto¸n C«ng ty vËt liÖu vµ c«ng
nghÖ em ®· m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi "Vèn kinh doanh nh÷ng biÖn
ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh ë C«ng ty vËt liÖu vµ c«ng nghÖ
"
Néi dung ®Ò tµi ®îc tr×nh bµy gåm 3 phÇn sau:
PhÇn I: luËn chung vèn kinh doanh nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶
sö dông vèn kinh doanh ë c¸c DN s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
PhÇn II: Thùc tr¹ng t×nh h×nh chøc n©ng cao hiÖu qu¶ dông vèn kinh
doanh ë C«ng ty vËt liÖu vµ c«ng nghÖ.
PhÇn III: Mét kiÕn nghÞ nh»m ®Èy m¹nh chøc n©ng cao hiÖu qu¶
dông vèn kinh doanh ë C«ng ty vËt liÖu vµ c«ng nghÖ.
B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn Lan Anh - 36A15
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: SD vốn KD tại cty vật liệu và CN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: SD vốn KD tại cty vật liệu và CN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: SD vốn KD tại cty vật liệu và CN 9 10 750