Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Sử dụng vốn lưu động tại cty CP Sông Đà 10

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 1386 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
NhiÒu nhµ ph©n tÝch tµi chÝnh ®· vÝ Vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp nh
dßng m¸u tuÇn hoµn trong c¬ thÓ con ngêi. Vèn lu ®éng ®îc vÝ nh vËy cã lÏ
bëi sù t¬ng ®ång vÒ tÝnh tuÇn hoµn vµ sù cÇn thiÕt cña vèn lu ®éng ®èi víi ‘c¬
thÓ’ doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mét doanh nghiªp muèn ho¹t
®éng th× kh«ng thÓ kh«ng cã vèn. Vèn cña doanh nghiÖp nãi chung vµ vèn lu
®éng nãi riªng cã mÆt trong mäi kh©u ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp tõ: dù tr÷,
s¶n xuÊt ®Õn lu th«ng. Vèn lu ®éng gióp cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ho¹t
®éng ®îc tr¬n tru.
Tuy nhiªn do sù vËn ®éng phøc t¹p vµ tr×nh ®é qu¶n lý tµi chÝnh cßn h¹n
chÕ ë nhiÒu doanh nghiÖp ViÖt Nam, vèn lu ®éng cha ®îc qu¶n lý, sö dông cã
hiÖu qu¶ dÉn ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng cao. Trong
qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty S«ng §µ 10 em nhËn thÊy ®©y lµ mét vÊn ®Ò
thùc sù næi cém vµ rÊt cÇn thiÕt ë C«ng ty, n¬i cã tû träng vèn lu ®éng lín víi
nhiÒu ho¹t ®éng s¶n xuÊt quy m« lín, phøc t¹p, vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ sö
dông vèn lu ®éng ®ang lµ mét chñ ®Ò mµ C«ng ty rÊt quan t©m.
Víi nhËn thøc nh vËy, b»ng nh÷ng kiÕn thøc quý b¸u vÒ tµi chÝnh doanh
nghiÖp, vèn lu ®éng tÝch luü ®îc trong thêi gian häc tËp, nghiªn cøu t¹i trêng
§¹i häc Kinh tÕ quèc d©n Hµ Néi, cïng thêi gian thùc tËp thiÕt thùc t¹i C«ng
ty S«ng §µ 10, em ®· chän ®Ò t¹i: “Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö
dông vèn lu ®éng t¹i C«ng ty S«ng §µ 10” lµm ®Ò tµi chuyªn ®Ò thùc tËp tèt
nghiÖp.
Chuyªn ®Ò gåm cã 3 ch¬ng:
Ch¬ng I. Vèn lu ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cña doanh
nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
Ch¬ng II. Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng t¹i C«ng ty S«ng
§µ 10

Mai Thanh S¬n

1

Tµi chÝnh doanh nghiÖp 42 D

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Ch¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu
®éng t¹i C«ng ty S«ng §µ 10
Do nh÷ng h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é nhËn thøc vµ thêi gian thùc tËp, chuyªn ®Ò
nµy ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ®ãng gãp tõ
phÝa thÇy, c« gi¸o, c¸c anh chÞ trong phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n C«ng ty S«ng
§µ 10 ®Ó chuyªn ®Ò cã thÓ hoµn thiÖn h¬n còng nh gióp em hiÓu s©u h¬n vÒ ®Ò
tµi mµ m×nh ®· lùa chän.

Mai Thanh S¬n

2

Tµi chÝnh doanh nghiÖp 42 D

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Ch¬ng I. Vèn lu ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng
cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
1.1.

Vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng

1.1.1. Doanh nghiÖp vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp
1.1.1.1. Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ t...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu

!"#$%&'(
)*+, -+,./0
!1#23.4"567
839!39'#'
'6':;37<=,>5
+?@A.9#B-77
$ #
2&6+,%C78D?E7
.*5$D?E5+FG'
D?H.D?7+?@A339#2
D8,%7I9&J9KLMN%A&&A
,+,OA.*I9&5 'P;//
7+?@AD&9/5C75AD?+F
GI9&AD#
/%C%&5)Q>3.CDE)
5R$";%56C7"
K7;S.DT5U",%.,7I9
&J9KLM5N;7=V
 !"#W&6,%
#
I&6-'X =
$%&'!(
)*+,-).
$%%&/0)
!"#
Y2J  2Z[\
L
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Sử dụng vốn lưu động tại cty CP Sông Đà 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Sử dụng vốn lưu động tại cty CP Sông Đà 10 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Sử dụng vốn lưu động tại cty CP Sông Đà 10 9 10 582