Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tài trợ cho XNK tại NH TM

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1252 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc
Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tÝn dông xuÊt nhËp khÈu cña ng©n hµng th¬ng m¹i.
1.1.. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trong nÒn kinh tÕ
1.1.1. Sù cÇn thiÕt cña ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu.
1.1.2. Nhu cÇu tµi trî xuÊt nhËp khÈu
1.1.3. C¸c nguån tµi trî cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu.
1.2. Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu.
1.2.1. Kh¸i niÖm, vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt nhËp
khÈu .
1.2.1.1. Kh¸i niÖm.
1.2.1.2. Vai trß.
1.2.2. C¸c h×nh thøc tÝn dông xuÊt nhËp khÈu cña ng©n hµng th¬ng m¹i.
1.3. C¸c yÕu tè ¶nh hìng tíi ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu cña
NHTM ë ViÖt Nam.
Ch¬ng II : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu t¹i NHNT Hµ
Néi .
2.1. Kh¸i qu¸t vÒ NHNT Hµ Néi .
2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña NHNT Hµ Néi .
2.1.2. C¬ cÊu tæ chøc cña NHNT Hµ Néi .
2.1.3. T×nh h×nh 1 sè ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh cña NHNT Hµ Néi .
2.1.3.1. VÒ huy ®éng vèn.
2.1.3.2. VÒ cho vay.
2.1.3.3. VÒ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ.
2.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông xuÊt nhËp khÈu t¹i NHNT Hµ Néi .
2.3. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt khÈu nhËp khÈu t¹i Ng©n hµng
ngo¹i th¬ng Hµ Néi
2.3.1 Nh÷ng mÆt ®¹t ®îc
2.3.2 Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n

Lª TuÊn Anh

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m më réng tÝn dông xuÊt nhËp khÈu t¹i
NHNT Hµ Néi
3.1 Ph¬ng híng ho¹t ®éng vµ nhiÖm vô c«ng t¸c n¨m 2003 cña NHNT Hµ Néi
3.2. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî XNK t¹i NHNT Hµ Néi
3.2.1. Nhãm gi¶i ph¸p vÒ qu¶n trÞ ®iÒu hµnh
3.2.2 Gi¶i ph¸p vÒ nghiÖp vô tÝn dông tµi trî XNK
3.2.3. ChiÕn lîc con ngêi vµ c«ng nghÖ ng©n hµng
3.2.4. ChÝnh s¸ch kh¸ch hµng
3.3. KiÕn nghÞ
3.3.1 §èi víi c¸c c¬ quan qu¶n lý vÜ m«
3.3.2. §èi víi NHNT ViÖt Nam
3.3.3. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh XNK

2

Lª TuÊn Anh

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tµi trî cho
xuÊt nhËp khÈu cña ng©n hµng th¬ng m¹i.
1.1. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu
1.1.1. Sù cÇn thiÕt cña ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu .
BÊt cø mét quèc gia nµo muèn ph¸t triÓn kinh tÕ kh«ng thÓ chØ dùa vµo
nÒn s¶n xuÊt trong níc mµ cßn ph¶i quan hÖ víi c¸c níc bªn ngoµi. Do cã sù
kh¸c nhau vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn nh tµi nguyªn, khÝ hËu...mµ mçi quèc gia cã
thÕ m¹nh trong viÖc s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng nhÊt ®Þnh.
§Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ ®ång thêi ®¸p øng ®îc nhu cÇu ngµy cµng ®a
d¹ng ë trong níc, c¸c quèc gia ®Òu mong muèn cã ®îc nh÷ng s¶n phÈm chÊt lîng cao víi gi¸ r...
Môc lôc
Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tÝn dông xuÊt nhËp khÈu cña ng©n hµng th-
¬ng m¹i.
1.1.. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trong nÒn kinh tÕ
1.1.1. Sù cÇn thiÕt cña ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu.
1.1.2. Nhu cÇu tµi trî xuÊt nhËp khÈu
1.1.3. C¸c nguån tµi trî cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu.
1.2. Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu.
1.2.1. Kh¸i niÖm, vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt nhËp
khÈu .
1.2.1.1. Kh¸i niÖm.
1.2.1.2. Vai trß.
1.2.2. C¸c h×nh thøc tÝn dông xuÊt nhËp khÈu cña ng©n hµng th¬ng m¹i.
1.3. C¸c yÕu tè ¶nh hìng tíi ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu cña
NHTM ë ViÖt Nam.
Ch¬ng II : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu t¹i NHNT Hµ
Néi .
2.1. Kh¸i qu¸t vÒ NHNT Hµ Néi .
2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña NHNT Hµ Néi .
2.1.2. C¬ cÊu tæ chøc cña NHNT Hµ Néi .
2.1.3. T×nh h×nh 1 sè ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh cña NHNT Hµ Néi .
2.1.3.1. VÒ huy ®éng vèn.
2.1.3.2. VÒ cho vay.
2.1.3.3. VÒ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ.
2.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông xuÊt nhËp khÈu t¹i NHNT Hµ Néi .
2.3. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt khÈu nhËp khÈu t¹i Ng©n hµng
ngo¹i th¬ng Hµ Néi
2.3.1 Nh÷ng mÆt ®¹t ®îc
2.3.2 Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tài trợ cho XNK tại NH TM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tài trợ cho XNK tại NH TM - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tài trợ cho XNK tại NH TM 9 10 958