Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định chất lượng DA ĐT tại VPBANK

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 1583 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

TrÇn V©n Anh

Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh tÕ sÏ kh«ng thÓ ph¸t triÓn nÕu kh«ng cã ho¹t ®éng kinh doanh
®Çu t. Ho¹t ®éng ®Çu t ®îc coi nh ch×a kho¸, tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn. Ho¹t
®éng ®Çu t cã rÊt nhiÒu híng, trong ®ã kÕ ho¹ch ho¸ ®Çu t ®· cô thÓ ho¸ c¸c kÕ
ho¹ch ®Çu t lµ mét híng quan träng. Dù ¸n ®Çu t lµ mét h×nh thøc cô thÓ ho¸
c¸c kÕ ho¹ch ®Çu t. §Çu t theo dù ¸n ®îc xem nh lµ mét h×nh thøc ®Çu t cã c¨n
b¶n nhÊt vµ sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ, phßng ngõa ®îc nh÷ng rñi ro. Nh
vËy dù ¸n ®Çu t cã vai trß quyÕt ®Þnh viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®Çu t. ThÈm
®Þnh dù ¸n ®Çu t lµ mét kh©u träng yÕu trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ ®Çu t. Sù
thµnh b¹i cña ho¹t ®éng ®Çu t chÞu ¶nh hëng rÊt lín cña c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t
vµ giÊy phÐp ®Çu t. ViÖc ra quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc cÊp giÊy phÐp ®Çu t phô
thuéc vµo c«ng t¸c thÈm ®Þnh cã chÊt lîng cao mµ kh©u quan träng nhÊt
xuyªn suèt dù ¸n ®Çu t lµ thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n. Nh vËy chÊt lîng thÈm
®Þnh tµi chÝnh cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh sÏ trùc tiÕp t¸c ®éng lªn c¸c quyÕt ®Þnh
®Çu t lµ cÊp phÐp ®Çu t vµ tíi hiÖu qu¶ ®Çu t.Trong c¸c ho¹t ®éng kinh doanh,
®Çu t, thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t trë thµnh mét kh©u kh«ng thÓ thiÕu ®îc
tríc khi ra quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ cÊp giÊy phÐp ®Çu t.
Ho¹t ®éng cña Ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng th¬ng
m¹i cæ phÇn c¸c doanh nghiÖp ngoµi Quèc doanh ViÖt Nam nãi riªng lµ rÊt
cÇn thiÕt vµ quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ cña níc ta. Víi ho¹t ®éng ®i vay ®Ó
cho vay c¸c ng©n hµng ®· huy ®éng ®îc nguån vèn nhµn rçi trong d©n c, c¸c
tæ chøc, ®¬n vÞ ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó cho c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc cÇn vèn vay
®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cña m×nh.
Tuy nhiªn, ho¹t ®éng trong ngµnh ng©n hµng cã rÊt nhiÒu rñi ro tiÒm Èn
vËy cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p tèt h¬n ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng rñi ro ®ã. Mét trong
c¸c biÖn ph¸p ®ã lµ n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò, em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi:
"Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t cña
Ng©n hµng VPBANK". Chuyªn ®Ò ®îc chia lµm hai phÇn:

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

TrÇn V©n Anh

Ch¬ng 1: Thùc tr¹ng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i Ng©n hµng
Th¬ng nghiÖp cæ phÇn c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh
Ch¬ng 2: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù
¸n ®Çu t t¹i Ng©n hµng.
Trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch, do cßn thiÕu kinh nghiÖm vµ h¹n chÕ vÒ mÆt
nhËn thøc, Chuyªn ®Ò thùc tËp cña em ch¾c ch¾n sÏ cßn nhiÒu sai sãt. Em rÊt
mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cñ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn V©n Anh
Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh tÕ kh«ng thÓ ph¸t triÓn nÕu kh«ng cã ho¹t ®éng kinh doanh
®Çu t. Ho¹t ®éng ®Çu t ®îc coi nh ch×a kho¸, tiÒn ®Ò cho ph¸t triÓn. Ho¹t
®éng ®Çu t cã rÊt nhiÒu híng, trong ®ã kÕ ho¹ch ho¸ ®Çu t ®· cô thÓ ho¸ c¸c kÕ
ho¹ch ®Çu t mét híng quan träng. ¸n ®Çu t lµ mét h×nh thøc thÓ ho¸
c¸c kÕ ho¹ch ®Çu t. §Çu t theo dù ¸n ®îc xem nh lµ mét h×nh thøc ®Çu t cã c¨n
b¶n nhÊt vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ, phßng ngõa ®îc nh÷ng rñi ro. Nh
vËy dù ¸n ®Çu t cã vai trß quyÕt ®Þnh viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®Çu t. ThÈm
®Þnh ¸n ®Çu t mét kh©u träng yÕu trong qu¸ tr×nh chuÈn ®Çu t.
thµnh b¹i cña ho¹t ®éng ®Çu t chÞu nh hëng rÊt lín cña c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t
giÊy phÐp ®Çu t. ViÖc ra quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc cÊp giÊy phÐp ®Çu t phô
thuéc vµo c«ng t¸c thÈm ®Þnh chÊt lîng cao mµ kh©u quan träng nhÊt
xuyªn suèt ¸n ®Çu t thÈm ®Þnh tµi chÝnh ¸n. Nh vËy chÊt lîng thÈm
®Þnh tµi chÝnh cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh trùc tiÕp t¸c ®éng lªn c¸c quyÕt ®Þnh
®Çu t cÊp phÐp ®Çu t tíi hiÖu qu¶ ®Çu t.Trong c¸c ho¹t ®éng kinh doanh,
®Çu t, thÈm ®Þnh tµi chÝnh ¸n ®Çu t trë thµnh mét kh©u kh«ng thÓ thiÕu ®îc
tríc khi ra quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ cÊp giÊy phÐp ®Çu t.
Ho¹t ®éng cña Ng©n hµng nãi chungho¹t ®éng cña Ng©n hµng th¬ng
m¹i phÇn c¸c doanh nghiÖp ngoµi Quèc doanh ViÖt Nam nãi riªng lµ rÊt
cÇn thiÕt vµ quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ cña níc ta. Víi ho¹t ®éng ®i vay ®Ó
cho vay c¸c ng©n hµng ®· huy ®éng ®îc nguån vèn nhµn rçi trong d©n c, c¸c
chøc, ®¬n ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó cho c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc cÇn vèn vay
®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cña m×nh.
Tuy nhiªn, ho¹t ®éng trong ngµnh ng©n hµng rÊt nhiÒu rñi ro tiÒm Èn
vËy cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p tèt h¬n ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng rñi ro ®ã. Mét trong
c¸c biÖn ph¸p ®ã lµ n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò, em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi:
"Thùc tr¹ng gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh ¸n ®Çu t cña
Ng©n hµng VPBANK". Chuyªn ®Ò ®îc chia lµm hai phÇn:
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định chất lượng DA ĐT tại VPBANK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định chất lượng DA ĐT tại VPBANK - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định chất lượng DA ĐT tại VPBANK 9 10 875