Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định tài chính DA ĐT tại sở GD 1 NH Công thương VN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1155 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Dòng

TrÇn Ngäc
Lêi më ®Çu

Qua thùc tiÔn h¬n 10 n¨m ho¹t ®éng vµ ®æi míi, hÖ thèng ng©n hµng

ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ, gãp phÇn vµo viÖc x©y dùng vµ
ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc. Ho¹t ®éng cña ngµnh ng©n hµng níc ta ®· gãp
phÇn tÝch cùc vµo viÖc huy ®éng vèn, më réng vèn ®Çu t cho s¶n xuÊt ph¸t
triÓn, t¹o ®iÒu kiÖn thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi ®Ó t¨ng trëng kinh tÕ trong níc. VÊn ®Ò thiÕu vèn ®· ®îc ®¸p øng phÇn nµo th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông
cña ngµnh ng©n hµng nhng mét phÇn vèn kh«ng nhá ®îc cho vay ra ®· ®îc
c¸c doanh nghiÖp sö dông kh«ng cã hiÖu qu¶. §iÒu nµy dÉn ®Õn chÊt lîng tÝn
dông cña c¸c ng©n hµng cã vÊn ®Ò. HiÖn nay hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam
®ang ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng khã kh¨n nghiªm träng: nî khã ®ßi ngµy cµng
t¨ng, tØ lÖ nî qu¸ h¹n vît qu¸ giíi h¹n an toµn: 15% so víi tæng d nî, trong ®ã
nî khã ®ßi lµ 50%. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ®ã lµ do
chÊt lîng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t.
Nh vËy cã thÓ thÊy r»ng muèn ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao khi cho vay nãi
chung vµ cho vay trung vµ dµi h¹n nãi riªng th× viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t lµ
mét kh©u rÊt quan träng trong quy tr×nh nghiÖp vô cho vay cña ng©n hµng th¬ng m¹i. Lµm tèt c«ng t¸c thÈm ®Þnh sÏ gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng tÝn dông
cña ng©n hµng, ®¶m b¶o viÖc sö dông vèn vay cã hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng thu håi
vèn ®Çu t, gi¶m rñi ro cho ng©n hµng.
Tõ nhËn thøc trªn, trong thêi gian thùc tËp t¹i Së giao dÞch I-Ng©n hµng
C«ng th¬ng ViÖt Nam em ®· chän vµ nghiªn cøu ®Ò tµi: ” Mét sè gi¶i ph¸p
n©ng cao chÊt lîng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i Së giao dÞch I-Ng©n hµng
C«ng th¬ng ViÖt Nam.”
Bè côc cña luËn v¨n gåm 3 ch¬ng:
- Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu
t cña ng©n hµng th¬ng m¹i.
- Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n
®Çu t t¹i Së giao dÞch I-Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt
Nam.
- Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i Së giao dÞch I-Ng©n
hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam.

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp
Dòng

TrÇn Ngäc

Ch¬ng I
Lý luËn chung vÒ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t cña
ng©n hµng th¬ng m¹i.

I-Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ®Çu t vµ dù ¸n ®Çu t.
1. §Çu t
1.1. Kh¸i niÖm vÒ ®Çu t
§Çu t lµ ho¹t ®éng bá vèn dµi h¹n nh»m thu lîi trong t¬ng lai. Ho¹t
®éng ®Çu t cã vai trß v« cïng to lín ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Nhê
cã ®Çu t mµ nÒn kinh tÕ míi t¨ng trëng, c¸c xÝ nghiÖp, nhµ m¸y ®îc më réng
s¶n xuÊt vµ x©y dùng míi. NÕu xem xÐt gãc ®é vi m« th× viÖc ®Çu t lµ nh»m
®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu cô thÓ tríc m¾t vµ rÊt ®a d¹ng, cã th...
LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Ngäc
Dòng
Lêi më ®Çu
Qua thùc tiÔn h¬n 10 n¨m ho¹t ®éng vµ ®æi míi, thèng ng©n hµng
ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ, gãp phÇn vµo viÖc x©y dùng
ph¸t triÓn kinh cña ®Êt níc. Ho¹t ®éng cña ngµnh ng©n hµng níc ta ®· gãp
phÇn tÝch cùc vµo viÖc huy ®éng vèn, réng vèn ®Çu t cho s¶n xuÊt ph¸t
triÓn, t¹o ®iÒu kiÖn thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi ®Ó t¨ng trëng kinh trong n-
íc. VÊn ®Ò thiÕu vèn ®· ®îc ®¸p øng phÇn nµo th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông
cña ngµnh ng©n hµng nhng mét phÇn vèn kh«ng nhá ®îc cho vay ra ®· ®îc
c¸c doanh nghiÖp dông kh«ng cã hiÖu qu¶. §iÒu nµy dÉn ®Õn chÊt lîng tÝn
dông cña c¸c ng©n hµng vÊn ®Ò. HiÖn nay thèng ng©n hµng ViÖt Nam
®ang ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng khã kh¨n nghiªm träng: khã ®ßi ngµy cµng
t¨ng, tØ lÖ nî qu¸ h¹n vît qu¸ giíi h¹n an toµn: 15% so víi tæng d , trong ®ã
khã ®ßi lµ 50%. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ®ã lµ do
chÊt lîng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t.
Nh vËy thÓ thÊy r»ng muèn ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao khi cho vay nãi
chung cho vay trung dµi h¹n nãi riªng th× viÖc thÈm ®Þnh ¸n ®Çu t
mét kh©u rÊt quan träng trong quy tr×nh nghiÖpcho vay cña ng©n hµng th-
¬ng m¹i. Lµm tèt c«ng t¸c thÈm ®Þnh sÏp phÇn n©ng cao chÊt lîng tÝn dông
cña ng©n hµng, ®¶m b¶o viÖc sö dông vèn vay cã hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng thu håi
vèn ®Çu t, gi¶m rñi ro cho ng©n hµng.
Tõ nhËn thøc trªn, trong thêi gian thùc tËp t¹i Së giao ch I-Ng©n hµng
C«ng th¬ng ViÖt Nam em ®· chän nghiªn cøu ®Ò tµi: Mét gi¶i ph¸p
n©ng cao chÊt lîng thÈm ®Þnh ¸n ®Çu t t¹i giao dÞch I-Ng©n hµng
C«ng th¬ng ViÖt Nam.
Bè côc cña luËn v¨n gåm 3 ch¬ng:
- Ch ¬ng 1: Lý luËn chung vÒ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu
t cña ng©n hµng th¬ng m¹i.
- Ch ¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n
®Çu t t¹i giao dÞch I-Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt
Nam.
- Ch ¬ng 3: t sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l-
îng thÈm ®Þnh ¸n ®Çu t t¹i giao dÞch I-Ng©n
hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam.
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định tài chính DA ĐT tại sở GD 1 NH Công thương VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định tài chính DA ĐT tại sở GD 1 NH Công thương VN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định tài chính DA ĐT tại sở GD 1 NH Công thương VN 9 10 61