Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định tài chính DA khu chung cư cao tầng cao cấp tại phố Ngọc Khánh

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 1304 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Tµi chÝnh doanh nghiÖp 41 B
Lêi më ®Çu

Trong giai ®o¹n hiÖn nay, víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña ®« thÞ ho¸.
¸p lùc d©n sè ngµy mét gia t¨ng ®ang lµ mét c©u hái cÇn ®îc gi¶i ®¸p kh«ng
chØ ®èi víi nh©n d©n Thñ ®« nãi riªng mµ cßn lµ vÊn ®Ò cña ®Êt níc ta hiÖn
nay. Tríc vÊn ®Ò bøc thiÕt nµy, chÝnh quyÒn thµnh phè ®· cã nh÷ng gi¶i ph¸p
phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn chung cña ®« thÞ còng nh n©ng cao ®êi
sèng vËt chÊt tinh thÇn cña nh©n d©n. Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p ®ã lµ viÖc
x©y dùng c¸c khu chung c cao tÇng ven néi ®« nh khu chung c hå Linh §µm,
khu chung c §Þnh C«ng.
Vµ hiÖn nay, díi sù chØ ®¹o cña UBND thµnh phè Hµ Néi vµ Së Du
LÞch Hµ Néi, c«ng ty Du LÞch Th¨ng Long ®· lËp dù ¸n x©y dùng khu chung
c cao tÇng cao cÊp ®Ó b¸n t¹i sè 15 – 17 phè Ngäc Kh¸nh. Dù ¸n sÏ ®îc b¾t
®Çu ®i vµo x©y dùng vµo cuèi n¨m 2003. Dù ¸n thÓ hiÖn sù tù tin vµ tÝnh
s¸ng t¹o trong viÖc ph¸t huy néi lùc cña c«ng ty. kh¼ng ®Þnh kh¶ n¨ng kinh
doanh, gãp phÇn nhanh chãng ®a nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc ph¸t triÓn v÷ng
m¹nh.
Tuy nhiªn, dù ¸n nµy cã thùc hiÖn ®îc hay kh«ng. §iÒu ®ã cßn tuú
thuéc vµo kÕt qu¶ cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n. Dï chØ mét
vµi sai lÇm hay s¬ suÊt nhá trong thÈm ®Þnh còng cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng
quyÕt ®Þnh sai lÇm cña c«ng ty vµ kÕt qu¶ ®¸ng tiÕc lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái.
Do vËy, trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty, víi ý thøc vÒ tÝnh phøc
t¹p còng nh tÇm quan träng trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n, em ®·
quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi:
“ Hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n x©y dùng khu
chung c cao tÇng cao cÊp 15 – 17 phè Ngäc Kh¸nh ” .
Trªn c¬ së hÖ thèng ho¸ c¸c lý luËn c¬ b¶n liªn quan ®Õn thÈm ®Þnh
tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t, c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n x©y dùng vµ ®a ra
nh÷ng thµnh c«ng, h¹n chÕ vµ kiÕn nghÞ, chuyªn ®Ò gåm ba ch¬ng

Hoµng C«ng Hng

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Tµi chÝnh doanh nghiÖp 41 B

Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn vÒ c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n cña doanh
nghiÖp
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n x©y dùng khu
chung c cao tÇng cao cÊp 15 – 17 Ngäc Kh¸nh cña c«ng ty Du lÞch Th¨ng
Long.
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi
chÝnh dù ¸n x©y dùng khu chung c cao tÇng cao cÊp 15-17 phè Ngäc Kh¸nh.
Do tr×nh ®é lý luËn vµ nhËn thøc cßn h¹n chÕ, thêi gian thùc tËp cã
h¹n nªn bµi viÕt cña em khã cã thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong
nhËn ®îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o, ban l·nh ®¹o vµ c¸c c« chó, anh
chÞ ë c«ng ty Du LÞch Th¨ng Long ®Ó bµi v...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Tµi chÝnh doanh nghiÖp 41 B
Lêi më ®Çu
Trong giai ®o¹n hiÖn nay, víi ph¸t triÓn m¹nh cña ®« thÞ ho¸.
¸p lùc d©n sè ngµy mét gia t¨ng ®ang lµ mét c©u hái cÇn ®îc gi¶i ®¸p kh«ng
chØ ®èi víi nh©n d©n Thñ ®« nãi riªng cßn lµ vÊn ®Ò cña ®Êt níc ta hiÖn
nay. Tríc vÊn ®Ò bøc thiÕt nµy, chÝnh quyÒn thµnh phè ®· cã nh÷ng gi¶i ph¸p
phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn chung cña ®« thÞ còng nh n©ng cao ®êi
sèng vËt chÊt tinh thÇn cña nh©n d©n. Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p ®ã lµ viÖc
x©y dùng c¸c khu chung c cao tÇng ven néi ®« nh khu chung c hå Linh §µm,
khu chung c §Þnh C«ng.
hiÖn nay, díi chØ ®¹o cña UBND thµnh phè Hµ Néi Du
LÞch Hµ Néi, c«ng ty Du LÞch Th¨ng Long ®· lËp dù ¸n x©y dùng khu chung
c cao tÇng cao cÊp ®Ó b¸n t¹i sè 15 – 17 phè Ngäc Kh¸nh. Dù ¸n sÏ ®îc b¾t
®Çu ®i vµo x©y dùng vµo cuèi n¨m 2003. ¸n t hiÖn tin tÝnh
s¸ng t¹o trong viÖc ph¸t huy néi lùc cña c«ng ty. kh¼ng ®Þnh kh n¨ng kinh
doanh, gãp phÇn nhanh chãng ®a nÒn kinh cña ®Êt níc ph¸t triÓn v÷ng
m¹nh.
Tuy nhiªn, ¸n nµy thùc hiÖn ®îc hay kh«ng. §iÒu ®ã cßn tuú
thuéc vµo kÕt qu¶ cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n. Dï chØ mét
vµi sai lÇm hay suÊt nhá trong thÈm ®Þnh còng thÓ n ®Õn nh÷ng
quyÕt ®Þnh sai lÇm cña c«ng ty vµ kÕt qu¶ ®¸ng tiÕc lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái.
Do vËy, trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty, víi ý thøc nh phøc
t¹p còng nh tÇm quan träng trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n, em ®·
quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi:
Hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh ¸n x©y dùng khu
chung c cao tÇng cao cÊp 15 17 phè Ngäc Kh¸nh .
Trªn thèng ho¸ c¸c luËn b¶n liªn quan ®Õn thÈm ®Þnh
tµi chÝnh ¸n ®Çu t, c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh ¸n x©y dùng vµ ®a ra
nh÷ng thµnh c«ng, h¹n chÕ vµ kiÕn nghÞ, chuyªn ®Ò gåm ba ch¬ng
Hoµng C«ng Hng
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định tài chính DA khu chung cư cao tầng cao cấp tại phố Ngọc Khánh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định tài chính DA khu chung cư cao tầng cao cấp tại phố Ngọc Khánh - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định tài chính DA khu chung cư cao tầng cao cấp tại phố Ngọc Khánh 9 10 680