Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định tài chính DA tại cty Kinh Đô

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 2032 lần   |   Lượt tải: 1 lần
`Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
§Çu t lµ mét ho¹t ®éng cÇn thiÕt nh»m ®¶m b¶o cho viÖc tån t¹i vµ
ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña x· héi. Muèn cã sù ph¸t triÓn th× tÊt c¶ mäi quèc
gia, doanh nghiÖp hay c«ng ty ®Òu ph¶i tiÕn hµnh ®Çu t. Cã thÓ nãi nhê cã ho¹t
®éng ®Çu t mµ mäi lÜnh vùc ®îc ph¸t triÓn c¶ vÒ chÊt vµ lîng, ®Æc biÖt lµ trong
lÜnh vùc kinh tÕ. C¸c dù ¸n chÝnh lµ nhÞp cÇu nèi ho¹t ®éng ®Çu t ®Õn víi hiÖn
thùc. Th«ng qua dù ¸n mµ c¸c ý tëng ®Çu t ®îc thÓ hiÖn vµ thùc hiÖn. Tuy
nhiªn ý tëng ®Çu t sÏ trë nªn bÞ mÐo mã, kh«ng ®îc ph¶n ¸nh trung thùc nÕu
nh c¸c dù ¸n lËp ra kh«ng chÝnh x¸c, kh«ng ®îc kiÓm tra cÈn thËn. XuÊt ph¸t
tõ lý do ®ã mµ m«n thÈm ®Þnh dù ¸n ra ®êi trong ®ã cã thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù
¸n. ThÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n lµ c«ng viÖc mµ kh«ng cã mét dù ¸n nµo bá qua
v× tµi chÝnh lµ mét vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi dù ¸n. ThÊy ®îc tÇm quan träng
cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n nªn trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty
kinh doanh bÊt ®éng s¶n Kinh §« ( lµ mét c«ng ty mµ ho¹t ®éng chñ yÕu lµ
®Çu t vµo c¸c dù ¸n), em ®· chän ®Ò tµi :
Hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n t¹i
c«ng ty Kinh ®«
cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh. Néi dung chuyªn ®Ò gåm cã 3
phÇn chÝnh sau:
PhÇn 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ dù ¸n vµ thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n.
PhÇn 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n t¹i
c«ng ty Kinh §«
PhÇn 3: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n t¹i c«ng
ty Kinh §«.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tríc hÕt lµ gi¶ng viªn TrÇn thÞ thanh tó võa
lµ c« gi¸o gi¶ng d¹y bé m«n Tµi chÝnh doanh nghiÖp võa lµ gi¸o viªn híng
dÉn em lµm b¶n chuyªn ®Ò thùc tËp nµy. TiÕp theo em xin ch©n thµnh c¶m ¬n
c¸c thÇy c« gi¸o khoa Ng©n hµng-Tµi chÝnh cña trêng ®· cung cÊp cho em
Vò ThÞ H¬ng Giang

1

`Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
nh÷ng kiÕn thøc vÒ m«n thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Ó gióp em hoµn thµnh
chuyªn ®Ò cña m×nh. Cuèi cïng em xin c¶m ¬n c¸n bé c«ng ty Kinh §« nãi
chung vµ c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n tµi chÝnh, phßng kinh doanh ®Çu t tiÕp thÞ
nãi riªng ®· t¹o ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi vµ gióp ®ì em trong thêi gian tiÕn hµnh
thùc tËp t¹i c«ng ty. Sau ®©y lµ toµn bé néi dung chuyªn ®Ò cña em.

Vò ThÞ H¬ng Giang

2

`Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
PhÇn 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ dù ¸n vµ
thÈm ®Þnh dù ¸n.
1.1 Dù ¸n
1.1.1 Kh¸i niÖm dù ¸n.
HiÖn nay tõ “dù ¸n” ®îc sö dông rÊt réng r·i - ta thêng nghe nãi
®Õn c¸c dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn tÇm cì quèc gia hoÆc quèc tÕ, song còng
cã thÓ nãi ®Õn dù ¸n cña c¸ nh©n mçi ngêi, nh tiÕn hµnh mét nghiªn
cøu...
`Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
§Çu t mét ho¹t ®éng cÇn thiÕt nh»m ®¶m b¶o cho viÖc tån t¹i
ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña héi. Muèn ph¸t triÓn th× tÊt c mäi quèc
gia, doanh nghiÖp hay c«ng ty ®Òu ph¶i tiÕn hµnh ®Çu t. Cã thÓ nãi nhê cã ho¹t
®éng ®Çu t mäi lÜnh vùc ®îc ph¸t triÓnvÒ chÊt lîng, ®Æc biÖt trong
lÜnh vùc kinh tÕ. C¸c¸n chÝnh nhÞp cÇu nèi ho¹t ®éng ®Çu t ®Õn víi hiÖn
thùc. Th«ng qua ¸n c¸c ý tëng ®Çu t ®îc thÓ hiÖn thùc hiÖn. Tuy
nhiªn ý tëng ®Çu t trë nªn mÐo mã, kh«ng ®îc ph¶n ¸nh trung thùc nÕu
nh c¸c ¸n lËp ra kh«ng chÝnh x¸c, kh«ng ®îc kiÓm tra cÈn thËn. XuÊt ph¸t
tõ lý do ®ã mµ m«n thÈm ®Þnh dù ¸n ra ®êi trong ®ã cã thÈm ®Þnh tµi chÝnh
¸n. ThÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n lµ c«ng viÖc mµ kh«ng cã mét dù ¸n nµo bá qua
tµi chÝnh mét vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi ¸n. ThÊy ®îc tÇm quan träng
cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n nªn trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty
kinh doanh bÊt ®éng s¶n Kinh §« ( mét c«ng ty mµ ho¹t ®éng c yÕu
®Çu t vµo c¸c dù ¸n), em ®· chän ®Ò tµi :
Hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n t¹i
c«ng ty Kinh ®«
cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh. Néi dung chuyªn ®Ò gåm cã 3
phÇn chÝnh sau:
PhÇn 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ dù ¸n vµ thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n.
PhÇn 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n t¹i
c«ng ty Kinh §«
PhÇn 3: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh ¸n t¹i c«ng
ty Kinh §«.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tríc hÕt lµ gi¶ng viªn TrÇn thÞ thanh tó võa
gi¸o gi¶ng d¹y m«n Tµi chÝnh doanh nghiÖp võa gi¸o viªn híng
dÉn em lµm b¶n chuyªn ®Ò thùc tËp nµy. TiÕp theo em xin ch©n thµnh c¶m ¬n
c¸c thÇy gi¸o khoa Ng©n hµng-Tµi chÝnh cña trêng ®· cung cÊp cho em
Vò ThÞ H¬ng Giang
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định tài chính DA tại cty Kinh Đô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định tài chính DA tại cty Kinh Đô - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định tài chính DA tại cty Kinh Đô 9 10 807