Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định tài chính trong cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh NH NN & PTNT VN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1499 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Trong bèi c¶nh ®ang thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸
nÒn kinh tÕ níc ta ®ßi hái cÇn cã mét khèi lîng vèn rÊt lín. §iÒu ®ã t¹o ®iÒu
kiÖn cho c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i thùc hiÖn vai trß “trung gian tµi chÝnh” cña
m×nh. Tuy nhiªn trong mét vµi n¨m gÇn ®©y c¸c ho¹t ®éng cña ng©n hµng cã
xu híng ch÷ng l¹i vµ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng ø ®äng vèn trong khi c¸c doanh
nghiÖp, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ l¹i ®ang n»m trong t×nh tr¹ng thiÕu vèn ®Ó tæ
chøc s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n.
Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng trªn th× rÊt nhiÒu nhng mét trong nh÷ng
nguyªn nh©n chñ yÕu ®ã lµ chÊt lîng cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n
®Çu t t¹i c¸c ng©n hµng cha ®îc quan t©m mét c¸ch ®óng møc, ho¹t ®éng cho
vay cßn nÆng vÒ trêng hîp “ b¶o ®¶m vèn vay b»ng tµi s¶n thÕ chÊp”
Qua thêi gian thùc tËp t¹i Së Giao DÞch NHNoVN em nhËn thÊy ®©y
còng lµ mét trong nh÷ng mèi quan t©m cña Së Giao DÞch ®· vµ ®ang ®îc xem
xÐt, nghiªn cøu ®Ó t×m ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn. XuÊt ph¸t
tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña Së Giao DÞch em ®· chän ®Ò tµi:
“Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi
chÝnh trong cho vay trung dµi h¹n t¹i Së Giao DÞch NHNoVN”
§Ò tµi ®i t×m hiÓu tõ lÝ luËn ®Õn thùc tr¹ng cña Së Giao DÞch vµ cuèi
cïng ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn qui tr×nh thÈm ®Þnh, gãp phÇn
n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cho vay trung dµi h¹n nãi riªng vµ hiÖu qu¶ ho¹t
®éng kinh doanh cña Së Giao DÞch nãi chung.
KÕt cÊu cña ®Ò tµi:
PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ thÈm ®Þnh tµi chÝnh cña NHTM
PhÇn II: thùc tr¹ng c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh trong cho vay trung dµi
h¹n t¹i Së Giao DÞch NHNoVN
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi
chÝnh trong cho vay trung dµi h¹n t¹i Së Giao DÞch NHNoVN
Do thêi gian thùc tÕ cßn h¹n chÕ vµ kiÕn thøc h¹n hÑp nªn néi dung ®Ò
tµi khã tr¸nh khái thiÕu sãt, em mong nhËn ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o
®Ó cho ®Ò tµi cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o §µm V¨n HuÖ ®· híng dÉn em trong
qu¸ tr×nh thùc tËp vµ hoµn thµnh ®Ò tµi.
Hµ néi th¸ng 3/2002
Sinh viªn
NguyÔn Hoµng Hµ.

1

PhÇn I
nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ thÈm ®Þnh
tµi chÝnH cña nhtm
I. ®Çu t vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t.

Trong ho¹t ®éng qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng ë níc ta hiÖn nay còng nh
trong ho¹t ®éng Ng©n hµng thêng xuÊt hiÖn c¸c côm tõ “ dù ¸n ®Çu t” , “ho¹t
®éng ®Çu t” ... ®Ó ®i s©u vµo lÜnh vùc nµy ta cÇn hiÓu ý nghÜa cña thuËt ng÷.
1.Ho¹t ®éng ®Çu t.
Ho¹t ®éng ®Çu t hay ng¾n gän lµ ®Çu t hiÓu theo nghÜa réng nhÊt lµ qu¸
...
Lêi më ®Çu
Trong bèi c¶nh ®ang thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸
nÒn kinh níc ta ®ßi hái cÇn mét khèi lîng vèn rÊt lín. §iÒu ®ã t¹o ®iÒu
kiÖn cho c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i thùc hiÖn vai trß “trung gian tµi chÝnh” cña
m×nh. Tuy nhiªn trong mét vµi n¨m gÇn ®©y c¸c ho¹t ®éng cña ng©n hµng
xu híng ch÷ng l¹i vµ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng ø ®äng vèn trong khi c¸c doanh
nghiÖp, c¸c thµnh phÇn kinh l¹i ®ang n»m trong t×nh tr¹ng thiÕu vèn ®Ó
chøc s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n.
Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng trªn t rÊt nhiÒu nhng mét trong nh÷ng
nguyªn nh©n chñ yÕu ®ã chÊt lîng cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh ¸n
®Çu t t¹i c¸c ng©n hµng cha ®îc quan t©m mét c¸ch ®óng møc, ho¹t ®éng cho
vay cßn nÆng vÒ trêng hîp “ b¶o ®¶m vèn vay b»ng tµi s¶n thÕ chÊp”
Qua thêi gian thùc tËp t¹i Së Giao DÞch NHNoVN em nhËn thÊy ®©y
còng lµ mét trong nh÷ng mèi quan t©m cña Së Giao DÞch ®· vµ ®ang ®îc xem
xÐt, nghiªn cøu ®Ó t×m ra c¸c gi¶i pp ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn. XuÊt ph¸t
tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña Së Giao DÞch em ®· chän ®Ò tµi:
Mét gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi
chÝnh trong cho vay trung dµi h¹n t¹i Së Giao DÞch NHNoVN
§Ò tµi ®i t×m hiÓu luËn ®Õn thùc tr¹ng cña Giao DÞch cuèi
cïng ®a ra mét gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn qui tr×nh thÈm ®Þnh, gãp phÇn
n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cho vay trung dµi h¹n nãi riªng hiÖu qu¶ ho¹t
®éng kinh doanh cña Së Giao DÞch nãi chung.
KÕt cÊu cña ®Ò tµi:
PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ thÈm ®Þnh tµi chÝnh cña NHTM
PhÇn II: thùc tr¹ng c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh trong cho vay trung dµi
h¹n t¹i Së Giao DÞch NHNoVN
PhÇn III: Mét gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi
chÝnh trong cho vay trung dµi h¹n t¹i Së Giao DÞch NHNoVN
Do thêi gian thùc cßn h¹n chÕ kiÕn thøc h¹n hÑp nªn néi dung ®Ò
tµi khã tr¸nh khái thiÕu sãt, em mong nhËn ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o
®Ó cho ®Ò tµi cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o §µm V¨n HuÖ ®· híng dÉn em trong
qu¸ tr×nh thùc tËp vµ hoµn thµnh ®Ò tµi.
Hµ néi th¸ng 3/2002
Sinh viªn
NguyÔn Hoµng Hµ.
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định tài chính trong cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh NH NN & PTNT VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định tài chính trong cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh NH NN & PTNT VN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định tài chính trong cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh NH NN & PTNT VN 9 10 593