Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định TC DA ĐT tại NH Công thương Đống Đa

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 2408 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang trªn con ®êng bíc vµo thiªn niªn kû míi, con ®êng
®æi míi vµ héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Sù héi nhËp ®ã ®· khÐp l¹i mét thêi kú
kinh tÕ tù cung tù cÊp, ph¸t triÓn ch¹m ch¹p vµ l¹c hËu. Nh×n l¹i nh÷ng n¨m qua,
tèc ®é ®Çu t trong nÒn kinh tÕ níc ta cã sù t¨ng trëng m¹nh mÏ thóc ®Èy kinh tÕ
ph¸t triÓn còng nh c¶i thiÖn ®êi sèng x· héi. Trong ®ã, kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn vai
trß cña c¸c NHTM víi t c¸ch lµ nhµ tµi trî lín cho c¸c dù ¸n ®Çu t, ®Æc biÖt lµ dù ¸n
trung vµ dµi h¹n. Ph¶i kh¼ng ®Þnh r»ng,®Ó ®Èy m¹nh c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc nh»m tr¸nh nguy c¬ tôt hËu ngµy cµng xa so víi c¸c níc kh¸c,
trong khi xuÊt ph¸t ®iÓm cña chóng ta l¹i thÊp h¬n hä nhiÒu, ®ßi hái chóng ta ph¶i
cã sù u tiªn vÒ ®Çu t chiÒu s©u, ®Æc biÖt cÇn bæ sung mét lîng vèn ®¸ng kÓ bao gåm
vèn ng¾n h¹n vµ vèn trung dµi h¹n ®Ó ®Çu t vµo c¸c dù ¸n cã kh¶ n¨ng tranh thñ “®i
t¾t, ®ãn ®Çu”c«ng nghÖ.
Trong khi ®ã, kh¶ n¨ng vÒ vèn tù cã cña c¸c doanh nghiÖp rÊt h¹n chÕ, viÖc
huy ®éng vèn cña c¸c doanh nghiÖp qua ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu còng rÊt khã
kh¨n do thÞ trêng chøng kho¸n cña níc ta cßn ®ang ë giai ®o¹n s¬ khai, ngêi d©n
cßn cha quen thuéc vµ tin tëng vµo lo¹i h×nh ®Çu t nµy. Do vËy ®Ó cã thÓ ®¸p øng
nhu cÇu vÒ vèn trung dµi h¹n,c¸c doanh nghiÖp chñ yÕu ®i vay c¸c tæ chøc tµi chÝnh
trung gian trong ®ã hÖ thèng NHTM lµ nguån huy ®éng vµ cung cÊp vèn trung dµi
h¹n chñ yÕu cho nÒn kinh tÕ.
Víi t c¸ch lµ trung t©m tiÒn tÖ tÝn dông cña nÒn kinh tÕ, ®Ó phï hîp víi xu h íng ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng cña Ng©n hµng nh»m phôc vô bæ sung vèn l u ®éng
vµ vèn cè ®Þnh cho doanh nghiÖp, hÖ thèng NHTM ViÖt Nam còng ®· chñ tr¬ng
®Èy m¹nh ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi
thµnh phÇn kinh tÕ bªn c¹nh ho¹t ®éng ng¾n h¹n truyÒn thèng.
Tuy nhiªn, còng nh mäi ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c, ho¹t ®éng tÝn dông còng
chøa ®Çy rÉy nh÷ng rñi ro. Do ®Æc thï kinh doanh tÝn dông Ng©n hµng lµ kinh
doanh chñ yÕu dùa vµo tiÒn cña ngêi kh¸c, kinh doanh qua tay ngêi kh¸c nªn rñi ro
trong ho¹t ®éng tÝn dông cao h¬n nhiÒu so víi c¸c doanh nghiÖp v× nã võa phô
thuéc vµo kÕt qu¶ kinh doanh cña chÝnh b¶n th©n Ng©n hµng vµ võa phô thuéc vµo
kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. HËu qu¶ cña nã rÊt dÔ lan truyÒn trong c¶ hÖ
thèng Ng©n hµng g©y ra nh÷ng vô ho¶ng lo¹n vµ sôp ®æ cña hµng lo¹t Ng©n hµng
cïng mét lo¹t hËu qu¶ nghiªm träng kh¸c vÒ mäi mÆt kinh tÕ, x· héi ®Æc biÖt lµ
lßng tin cña ngêi d©n vµo sù l·nh ®¹o cña chÝnh phñ bÞ suy gi¶m...
Lêi nãi ®Çu

 !"#$%&'
!(!)*+&&%&(,%&-./(
01("2!.3&4567
*+8920:#;"<+<+
=>*?;@*%A%*B!*1(C%B!*
(B&D9EFG+67&<(<*H
&*)G*(7IJ(7:2**
:()*+>5%&)IK(=L59
"2!(1((2M(C12(%A0*+N
0O&0(B&+1(*B!*"9.>P
O"1(Q<
;"9.0!">*B)&
(70>*B/(*(*(8)"
.BFR*>=3&2IBM
=/(S(3%&,1(7T7+"+*R
(1(0(B&*B>7(7*RU
("0?;@%(N(7()0(B
&>7(
*%(MUBJ>+VA:(H
B&**&>MGJJ2(0%(
00FB0?;@8#>I
67&&UBJ(B&0*B(K
1&&O&(70
;(78K&B*&UBJ8
R17W7->TCVBUBJM%
B>7(B!>*B/(7*>
&UBJI(2*B,"XJ
(/(9B>U9MMXJ(
/(9B>B?(/(9>")BY%(79
0MM7-J9%&2J>%&M
V%&(/(9K*KC:#C%
%=>BM2!%#&>U>F2(79;
/(-)*%>(/(<*UBJ#%-
(/(9*/(M)%.1M720%AB!*1((Z
B&7.%&%%A(
[
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định TC DA ĐT tại NH Công thương Đống Đa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định TC DA ĐT tại NH Công thương Đống Đa - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thẩm định TC DA ĐT tại NH Công thương Đống Đa 9 10 300