Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán chuyển tiền điện tử tại NH Công Thương Đống Đa HN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1660 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

Häc viÖn Ng©n Hµng

Lêi nãi ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi.
§æi míi ho¹t ®éng Ng©n hµng phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc vµ héi
nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®· ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu, th¸ch thøc vÒ më réng c¸c dÞch vô
Ng©n hµng. Tríc nh÷ng yªu cÇu vÒ héi nhËp nãi chung vµ qu¸ tr×nh ®µm ph¸n
gia nhËp WTO nãi riªng, ngµnh ng©n hµng cÇn ph¶i x©y dùng cho m×nh mét
chiÕn lîc, chÝnh s¸ch thÝch hîp ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh héi nhËp thµnh c«ng, mang
l¹i lîi Ých thËt sù cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. ChiÕn lîc Êy ch¾c ch¾n ph¶i ®Æt vÞ
thÕ cña c«ng t¸c thanh to¸n lªn hµng ®Çu. Bëi ho¹t ®éng cña ng©n hµng ë bÊt cø
h×nh thøc nµo còng ®îc kÕt thóc ë viÖc thanh- quyÕt to¸n.
Trong t×nh h×nh míi, mét trong nh÷ng khã kh¨n, tr¨n trë nhiÒu nhÊt cña c¸c
ng©n hµng lµ viÖc c¶i t¹o hÖ thèng thanh to¸n ®¸p øng ®îc yªu cÇu míi, theo kÞp
xu híng ph¸t triÓn cña quèc tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn thu hót vèn ®Çu t, ®Èy nhanh qu¸
tr×nh chu chuyÓn vèn cho nÒn kinh tÕ. Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö ra ®êi lµ
tÊt yÕu cña sù bïng næ c«ng nghÖ th«ng tin. Tuy cßn míi mÎ nhng nã ®· kh¼ng
®Þnh nh÷ng tÝnh n¨ng u viÖt nhÊt ®Þnh, ®ång thêi ®¸nh dÊu mét bíc v¬n m×nh
m¹nh mÏ trong c«ng t¸c thanh to¸n cña ngµnh Ng©n hµng.
Qua thêi gian häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng
§èng §a- Hµ Néi, em ®· ®îc tiÕp cËn kh¸ ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô ng©n hµng vµ
®Æc biÖt quan t©m ®Õn hÖ thèng thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö cña Chi nh¸nh
Ng©n hµng C«ng th¬ng §èng §a. Tõ nhËn thøc tÇm quan träng cña c«ng t¸c
thanh to¸n, em nhËn thÊy viÖc n©ng cao chÊt lîng hÖ thèng thanh to¸n chuyÓn
tiÒn ®iÖn tö lµ mét vÊn ®Ò ®Çy bøc xóc vµ cÊp thiÕt. §iÒu nµy khiÕn em chän ®Ò
tµi: “ Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c thanh to¸n chuyÓn tiÒn
®iÖn tö t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng §èng §a-Hµ Néi” lµm kho¸
luËn tèt nghiÖp cña m×nh.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi.
Tõ c¬ së lý luËn vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö t¹i
Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng §èng §a-Hµ Néi, em xin ®a ra mét sè gi¶i
ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng hiÖu qu¶ c«ng t¸c thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö
t¹i ng©n hµng trong thêi gian tíi.

Hoµng ThÞ Lan H¬ng- Líp 3021-Khoa KT-KT NH

Trang 1

Kho¸ luËn tèt nghiÖp

Häc viÖn Ng©n Hµng

3. Ph¹m vi, ®èi tîng nghiªn cøu.
Kho¸ luËn tËp trung tr×nh bµy nh÷ng néi dung chñ yÕu vÒ ho¹t ®éng thanh
to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö t¹i CN NHCT §èng §a Hµ Néi tõ n¨m 2001 ®Õn nay.
4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.
Kho¸ luËn sö dông ph¬ng ph¸p thèng kª, ph©n tÝch tæng hîp, tiÕp cËn hÖ
thèng lý luËn vµ thùc tiÔn,...
Kho¸ luËn tèt nghiÖp Häc viÖn Ng©n Hµng
Lêi nãi ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi.
§æi míi ho¹t ®éng Ng©n hµng phôc ph¸t triÓn kinh ®Êt níc héi
nhËp kinh tÕ quèc ®· ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu, th¸ch thøcréng c¸c dÞch
Ng©n hµng. Tríc nh÷ng yªu cÇu héi nhËp nãi chung qu¸ tr×nh ®µm ph¸n
gia nhËp WTO nãi riªng, ngµnh ng©n hµng cÇn ph¶i x©y dùng cho m×nh mét
chiÕn lîc, chÝnh s¸ch thÝch hîp ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh héi nhËp thµnh c«ng, mang
l¹i lîi Ých thËt cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. ChiÕn lîc Êy ch¾c ch¾n ph¶i ®Æt
thÕ cña c«ng t¸c thanh to¸n lªn hµng ®Çu. Bëi ho¹t ®éng cña ng©n hµng ë bÊt
h×nh thøc nµo còng ®îc kÕt thóc ë viÖc thanh- quyÕt to¸n.
Trong t×nh h×nh míi, mét trong nh÷ng khã kh¨n, tr¨n trë nhiÒu nhÊt cña c¸c
ng©n hµng lµ viÖc c¶i t¹o thèng thanh to¸n ®¸p øng ®îc yªu cÇu míi, theo kÞp
xu híng ph¸t triÓn cña quèc tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn thu hót vèn ®Çu t, ®Èy nhanh qu¸
tr×nh chu chuyÓn vèn cho nÒn kinh tÕ. Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn ra ®êi
tÊt yÕu cña bïng c«ng nghÖ th«ng tin. Tuy cßn míi mÎ nhng nã ®· kh¼ng
®Þnh nh÷ng tÝnh n¨ng u viÖt nhÊt ®Þnh, ®ång thêi ®¸nh dÊu mét bíc v¬n m×nh
m¹nh mÏ trong c«ng t¸c thanh to¸n cña ngµnh Ng©n hµng.
Qua thêi gian häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng
§èng §a- Néi, em ®· ®îc tiÕp cËn kh¸ ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp ng©n hµng
®Æc biÖt quan t©m ®Õn thèng thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn cña Chi nh¸nh
Ng©n hµng C«ng th¬ng §èng §a. nhËn thøc tÇm quan träng cña c«ng t¸c
thanh to¸n, em nhËn thÊy viÖc n©ng cao chÊt lîng thèng thanh to¸n chuyÓn
tiÒn ®iÖn tö mét vÊn ®Ò ®Çy bøc xóc cÊp thiÕt. §iÒu nµy khiÕn em chän ®Ò
tµi: Gi¶i ph¸p nm ng cao chÊt l îng c«ng t¸c thanh to¸n chuyÓn tiÒn
®iÖn i Chi nh¸nh Ng©n ng C«ng th¬ng §èng §a- Néi lµm kho¸
luËn tèt nghiÖp cña m×nh.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi.
së luËn thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö t¹i
Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng §èng §a-Hµ Néi, em xin ®a ra mét gi¶i
ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng hiÖu quc«ng t¸c thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn
t¹i ng©n hµng trong thêi gian tíi.
Hoµng ThÞ Lan H¬ng- Líp 3021-Khoa KT-KT NH
Trang 1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán chuyển tiền điện tử tại NH Công Thương Đống Đa HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán chuyển tiền điện tử tại NH Công Thương Đống Đa HN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán chuyển tiền điện tử tại NH Công Thương Đống Đa HN 9 10 913