Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán điện tử tại chi nhánh NH Công thương Đống Đa

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 994 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi.
§æi míi ho¹t ®éng Ng©n hµng phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc vµ héi nhËp kinh
tÕ quèc tÕ ®· ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu, th¸ch thøc vÒ më réng c¸c dÞch vô Ng©n hµng. Tr íc
nh÷ng yªu cÇu vÒ héi nhËp nãi chung vµ qu¸ tr×nh ®µm ph¸n gia nhËp WTO nãi riªng,
ngµnh ng©n hµng cÇn ph¶i x©y dùng cho m×nh mét chiÕn lîc, chÝnh s¸ch thÝch hîp ®Ó
®¶m b¶o qu¸ tr×nh héi nhËp thµnh c«ng, mang l¹i lîi Ých thËt sù cho nÒn kinh tÕ ViÖt
Nam. ChiÕn lîc Êy ch¾c ch¾n ph¶i ®Æt vÞ thÕ cña c«ng t¸c thanh to¸n lªn hµng ®Çu. Bëi
ho¹t ®éng cña ng©n hµng ë bÊt cø h×nh thøc nµo còng ®îc kÕt thóc ë viÖc thanh- quyÕt
to¸n.
Trong t×nh h×nh míi, mét trong nh÷ng khã kh¨n, tr¨n trë nhiÒu nhÊt cña c¸c ng©n
hµng lµ viÖc c¶i t¹o hÖ thèng thanh to¸n ®¸p øng ®îc yªu cÇu míi, theo kÞp xu híng
ph¸t triÓn cña quèc tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn thu hót vèn ®Çu t, ®Èy nhanh qu¸ tr×nh chu chuyÓn
vèn cho nÒn kinh tÕ. Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö ra ®êi lµ tÊt yÕu cña sù bïng næ
c«ng nghÖ th«ng tin. Tuy cßn míi mÎ nhng nã ®· kh¼ng ®Þnh nh÷ng tÝnh n¨ng u viÖt
nhÊt ®Þnh, ®ång thêi ®¸nh dÊu mét bíc v¬n m×nh m¹nh mÏ trong c«ng t¸c thanh to¸n
cña ngµnh Ng©n hµng.
Qua thêi gian häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng §èng
§a- Hµ Néi, em ®· ®îc tiÕp cËn kh¸ ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô ng©n hµng vµ ®Æc biÖt quan
t©m ®Õn hÖ thèng thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö cña Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng
§èng §a. Tõ nhËn thøc tÇm quan träng cña c«ng t¸c thanh to¸n, em nhËn thÊy viÖc
n©ng cao chÊt lîng hÖ thèng thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö lµ mét vÊn ®Ò ®Çy bøc xóc
vµ cÊp thiÕt. §iÒu nµy khiÕn em chän ®Ò tµi: “ Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng
c«ng t¸c thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng
§èng §a-Hµ Néi” lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi.
Tõ c¬ së lý luËn vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö t¹i Chi
nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng §èng §a-Hµ Néi, em xin ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m
n©ng cao chÊt lîng hiÖu qu¶ c«ng t¸c thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö t¹i ng©n hµng
trong thêi gian tíi.
3. Ph¹m vi, ®èi tîng nghiªn cøu.
Chuyªn ®Ò tËp trung tr×nh bµy nh÷ng néi dung chñ yÕu vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n
chuyÓn tiÒn ®iÖn tö t¹i CN NHCT §èng §a Hµ Néi tõ n¨m 2003 ®Õn nay.
4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.
Chuyªn ®Ò sö dông ph¬ng ph¸p thèng kª, ph©n tÝch tæng hîp, tiÕp cËn hÖ thèng lý
luËn vµ thùc tiÔn, trªn c¬ së ph¬ng ph¸p luËn cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vµ duy
vËt lÞch sö ®Ó ph©n tÝch vµ xö lý c¸c vÊn ®Ò ngh...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi.
§æi míi ho¹t ®éng Ng©n hµng phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc vµ héi nhËp kinh
tÕ quèc tÕ ®· ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu, th¸ch thøc vÒ më réng c¸c dÞch vô Ng©n hµng. Tríc
nh÷ng yªuu héi nhËp nãi chung qu¸ tr×nh ®µm ph¸n gia nhËp WTO nãi riªng,
ngµnh ng©n hµng cÇn ph¶i x©y dùng cho m×nh mét chiÕn lîc, chÝnh s¸ch thÝch hîp ®Ó
®¶m b¶o qu¸ tr×nh héi nhËp thµnh c«ng, mang l¹i lîi Ých thËt cho nÒn kinh ViÖt
Nam. ChiÕn lîc Êy ch¾c ch¾n ph¶i ®Æt vÞ thÕ cña c«ng t¸c thanh to¸n lªn hµng ®Çu. Bëi
ho¹t ®éng cña ng©n hµng ë bÊt h×nh thøc nµo còng ®îc kÕt thóc ë viÖc thanh- quyÕt
to¸n.
Trong t×nh h×nh míi, mét trong nh÷ng khã kh¨n, tr¨n trë nhiÒu nhÊt cña c¸c ng©n
hµng viÖc i t¹o thèng thanh to¸n ®¸p øng ®îc yªu cÇu míi, theo kÞp xu híng
ph¸t triÓn cña quèc tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn thu hót vèn ®Çu t, ®Èy nhanh qu¸ tr×nh chu chuyÓn
vèn cho nÒn kinh tÕ. Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn ra ®êi tÊt yÕu cña bïng
c«ng nghÖ th«ng tin. Tuy cßn míi nhng ®· kh¼ng ®Þnh nh÷ng tÝnh n¨ng u viÖt
nhÊt ®Þnh, ®ång thêi ®¸nh dÊu mét bíc v¬n m×nh m¹nh trong c«ng t¸c thanh to¸n
cña ngµnh Ng©n hµng.
Qua thêi gian häc tËp nghiªn cøu t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng §èng
§a- Néi, em ®· ®îc tiÕp cËn kh¸ ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp ng©n hµng ®Æc biÖt quan
t©m ®Õn hÖ thèng thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö cña Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng
§èng §a. nhËn thøc tÇm quan träng cña c«ng t¸c thanh to¸n, em nhËn thÊy viÖc
n©ng cao chÊt lîng thèng thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn mét vÊn ®Ò ®Çy bøc xóc
cÊp thiÕt. §iÒu nµy khiÕn em chän ®Ò tµi: Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l îng
c«ng t¸c thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng
§èng §a-Hµ Néi lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi.
luËn vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn t¹i Chi
nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng §èng §a-Hµ Néi, em xin ®a ra mét gi¶i ph¸p nh»m
n©ng cao chÊt lîng hiÖu qu¶ c«ng t¸c thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn t¹i ng©n hµng
trong thêi gian tíi.
3. Ph¹m vi, ®èi tîng nghiªn cøu.
Chuyªn ®Ò tËp trung tr×nh bµy nh÷ng néi dung chñ yÕu ho¹t ®éng thanh to¸n
chuyÓn tiÒn ®iÖn tö t¹i CN NHCT §èng §a Hµ Néi tõ n¨m 2003 ®Õn nay.
4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.
Chuyªn ®Ò sö dông ph¬ng ph¸p thèng kª, ph©n tÝch tæng hîp, tiÕp cËn hÖ thèng lý
luËn vµ thùc tiÔn, trªn ph¬ng ph¸p luËn cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøngduy
vËt lÞch sö ®Ó ph©n tÝch vµ xö lý c¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu.
5. Chuyªn ®Ò gåm ba ch¬ng.
Ch¬ng I: luËn chung Ng©n hµng th¬ng m¹i thèng thanh to¸n
chuyÓn tiÒn ®iÖn tö cña Ng©n hµng th¬ng m¹i.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn t¹i Chi
nh¸nh Ng©n hµng C«ng Th¬ng §èng §a -Hµ Néi trong thêi gian qua.
Ch¬ng III: Mét gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c
thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng §èng §a-
Néi.
NguyÔn ThÞ Thôc B×nh - Líp: QT 7A
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán điện tử tại chi nhánh NH Công thương Đống Đa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán điện tử tại chi nhánh NH Công thương Đống Đa - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán điện tử tại chi nhánh NH Công thương Đống Đa 9 10 482