Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán điện tử tại chi nhánh NH Công thương HBT

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1039 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
I. Lý do chän ®Ò tµi
Thùc hiÖn chñ tr¬ng ph¸t triÓn vµ më réng thanh to¸n qua ng©n hµng ®Ó
tõng bíc phï hîp víi qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù
qu¶n lý cña Nhµ níc, ngµnh ng©n hµng ®· tõng bíc triÓn khai m¹nh mÏ c¸c
c«ng viÖc cô thÓ lµ: hoµn thiÖn ho¸ c¸c thÓ lÖ thanh to¸n hiÖn ®¹i ho¸ c«ng
nghÖ ng©n hµng.
Thùc hiÖn chñ tr¬ng hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng, ®æi míi c¸c
nghiÖp vô ng©n hµng ®Ó phôc vô tèt nhÊt kh¸ch hµng trong níc, tõng bíc héi
nhËp víi hÖ thèng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc vµ quèc tÕ, ph¬ng thøc thanh to¸n
®iÖn tö ®· ra ®êi nèi m¹ng toµn quèc trong hÖ thèng Ng©n hµng c«ng th¬ng
ViÖt Nam.
Díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, ChÝnh phñ vµ cña NHNN, ®Õn nay cã thÓ nãi
chñ tr¬ng trªn ®îc thùc hiÖn lµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. Tuy ph¬ng thøc
thanh to¸n ®iÖn tö míi ®îc ®a vµo ¸p dông trong vµi n¨m trë l¹i ®©y, nhng qua
kÕt qu¶ ®· minh chøng r»ng viÖc më réng thanh to¸n ®iÖn tö lµ cÇn thiÕt, hoµn
toµn cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn tèt thanh to¸n ®iÖn tö sÏ gãp phÇn t¹o thªm nguån
vèn cho sù nghiÖp CNH-H§H ®Êt níc, gi¶m lîng tiÒn mÆt lu th«ng trªn thÞ trêng, thóc ®Èy tiÕn tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ thanh to¸n qua ng©n hµng. Bªn
c¹nh nh÷ng u ®iÓm, ph¬ng thøc thanh to¸n ®iÖn tö còng cßn béc lé mét sè h¹n
chÕ cÇn ®îc nghiªn cøu ®Ó hoµn thiÖn h¬n n÷a.
XuÊt ph¸t tõ mong muèn gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo viÖc nghiªn
cøu c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ thanh to¸n cña NHTM nãi chung
vµ cña chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th¬ng Hai Bµ nãi riªng.
V× vËy em ®· chän ®Ò tµi "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng
c«ng t¸c thanh to¸n ®iÖn tö t¹i NHCT Hai Bµ Trng".
II. Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi
1. Nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n, t×nh h×nh thùc tÕ t¹i chi
nh¸nh NHCT Hai Bµ Trng vÒ c«ng t¸c thanh to¸n ®iÖn tö.
2. Thêi gian nghiªn cøu ®îc tËp trung chñ yÕu ë n¨m 2003 vµ n¨m 2004.

Do ®iÒu kiÖn vÒ kh¶ n¨ng nghiªn cøu, hiÓu biÕt cña c¸ nh©n cßn h¹n
chÕ, thêi gian thùc tÕ cha nhiÒu nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng
thiÕu xãt. Em rÊt mong ®îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy, c« gi¸o ®Ó bµi viÕt cña
em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

tîng mÊt æn ®Þnh tiÒn tÖ cã thÓ dÉn ®Õn l¹m ph¸t, song viÖc ®¶m b¶o an toµn
tµi chÝnh rÊt khã kh¨n v× cã thÓ x¶y ra mÊt c¾p…
§Ó kh¾c phôc ®îc nh÷ng mÆt tån t¹i trªn, ph¬ng thøc thanh to¸n kh«ng
dïng tiÒn mÆt ra ®êi. Nã kh«ng nh÷ng gióp gi¶i quyÕt c¸c kho¶n nî trong nÒn
kinh tÕ quèc d©n mét c¸ch dÔ dµng mµ cßn ®em l¹i hiÖu qu¶ to lín cho nÒn
kinh tÕ - x· héi.
2.2. ý nghÜa cña thanh to¸n kh«ng dï...
Lêi më ®Çu
I. Lý do chän ®Ò tµi
Thùc hiÖn chñ tr¬ng ph¸t triÓn më réng thanh to¸n qua ng©n hµng ®Ó
tõng bíc phï hîp víi qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang nÒn kinh thÞ trêng
qu¶n cña Nhµ níc, ngµnh ng©n hµng ®· tõng bíc triÓn khai m¹nh c¸c
c«ng viÖc thÓ lµ: hoµn thiÖn ho¸ c¸c thÓ lÖ thanh to¸n hiÖn ®¹i ho¸ c«ng
nghÖ ng©n hµng.
Thùc hiÖn chñ tr¬ng hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n ng, ®æi míi c¸c
nghiÖp ng©n hµng ®Ó phôc tèt nhÊt kh¸ch hµng trong níc, tõng bíc héi
nhËp víi thèng tµi chÝnh tiÒn khu vùc quèc tÕ, ph¬ng thøc thanh to¸n
®iÖn ®· ra ®êi nèi m¹ng toµn quèc trong thèng Ng©n hµng c«ng th¬ng
ViÖt Nam.
Díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, ChÝnh phñ vµ cña NHNN, ®Õn nay cã thÓ nãi
chñ tr¬ng trªn ®îc thùc hiÖn lµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. Tuy ph¬ng thøc
thanh to¸n ®iÖn tö míi ®îc ®a vµo ¸p dông trong vµi n¨m trë l¹i ®©y, nhng qua
kÕt qu¶ ®· minh chøng r»ng viÖc më réng thanh to¸n ®iÖn töcÇn thiÕt, hoµn
toµn kh¶ n¨ng thùc hiÖn tèt thanh to¸n ®iÖn gãp phÇn t¹o thªm nguån
vèn chonghiÖp CNH-H§H ®Êt níc, gi¶m lîng tiÒn mÆt lu th«ng trªn thÞ tr-
êng, thóc ®Èy tiÕn tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ thanh to¸n qua ng©n hµng. Bªn
c¹nh nh÷ng u ®iÓm, ph¬ng thøc thanh to¸n ®iÖn tö còng cßn béc lé mét sè h¹n
chÕ cÇn ®îc nghiªn cøu ®Ó hoµn thiÖn h¬n n÷a.
XuÊt ph¸t mong muèn gãp phÇn nhá cña m×nh vµo viÖc nghiªn
cøu c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ thanh to¸n cña NHTM nãi chung
vµ cña chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th¬ng Hai Bµ nãi riªng.
vËy em ®· chän ®Ò tµi "Mét gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng
c«ng t¸c thanh to¸n ®iÖn tö t¹i NHCT Hai Bµ Trng".
II. Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi
1. Nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò luËn b¶n, t×nh h×nh thùc t¹i chi
nh¸nh NHCT Hai Bµ Trng vÒ c«ng t¸c thanh to¸n ®iÖn tö.
2. Thêi gian nghiªn cøu ®îc tËp trung chñ yÕu ë n¨m 2003 vµ n¨m 2004.
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán điện tử tại chi nhánh NH Công thương HBT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán điện tử tại chi nhánh NH Công thương HBT - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán điện tử tại chi nhánh NH Công thương HBT 9 10 884