Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán hàng XK bằng phương thức tín dụng chứng từ tại VIETCOMBANK

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1160 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
ViÖt Nam ®ang tõng bíc hoµ nhËp nÒn kinh tÕ cña m×nh víi nÒn kinh tÕ
khu vùc vµ trªn thÕ giíi. BiÓu hiÖn lµ viÖc ViÖt Nam ®· trë thµnh thµnh viªn
chÝnh thøc cña khèi c¸c níc §«ng Nam ¸ (7/1995) vµ tiÕn tíi gia nhËp khu mËu
dÞch tù do §«ng Nam ¸ (AFTA), tæ chøc Th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO).
Khi quan hÖ quèc tÕ më réng th× ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña ViÖt
Nam ph¶i ®ù¬c hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n ngµy cµng
®a d¹ng vµ më réng trªn ph¹m vi quèc tÕ ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt
nhËp khÈu. VÊn ®Ò ®Æt ra ®íi víi c¸c doanh nghiÖp vµ Ng©n hµng tham gia ho¹t
®éng trªn lµ ph¶i theo ®uæi tèt môc tiªu “thuËn tiÖn – hiÖu qu¶ - an toµn”
Tríc t×nh h×nh ®ã, VCB lµ Ng©n hµng ho¹t ®éng m¹nh nhÊt vµ dµy d¹n
kinh nghiÖm nhÊt trong lÜnh vùc kinh doanh ®èi ngo¹i kh«ng thÓ kh«ng theo
®uæi môc ®Ých trªn. Víi suy nghÜ nh vËy em ®· chän ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p
n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c thanh to¸n hµng xuÊt nhËp khÈu b»ng ph¬ng thøc tÝnh dông chøng tõ t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ” cho luËn
v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
Néi dung chÝnh cña luËn v¨n lµ:
Ch¬ng I:
Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ c«ng t¸c thanh to¸n xuÊt
nhËp khÈu theo ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ qua Ng©n hµng
Th¬ng m¹i.
Ch¬ng II:
hiÖu qu¶ c«ng t¸c thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu theo ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ qua ng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt
Nam tõ 1995 ®Õn 2000.

1

Ch¬nng III:
Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c thanh to¸n
xuÊt nhËp khÈu theo ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ qua ng©n
hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam.

Do nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh vÒ lý luËn vµ kinh nghiÖm thùc tiÔn, luËn v¨n
ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt.
Em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý cña thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n sinh viªn
cïng quan t©m tíi ®Ò tµi nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Phan Thu Hµ cïng c¸c c« chó, anh chÞ
phßng thanh to¸n xuÊt khÈu vµ thanh to¸n nhËp khÈu Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng
ViÖt Nam ®· t¹o ®iÒn kiÖn cho em hoµn thµnh luËn v¨n nµy.
Hµ Néi, ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2001
Sinh viªn

Vò Quúnh Trang

2

Ch¬ng I
Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ c«ng t¸c thanh to¸n
xuÊt nhËp khÈu theo ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ qua
Ng©n hµng th¬ng m¹i
i. C¸c ph¬ng thøc thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu cña Ng©n
hµng th¬ng m¹i

Sù kh¸c biÖt vÒ vÞ trÝ ®Þa lý, m«i trêng kinh doanh, m«i trêng ph¸p lý, quyÒn
lîi kinh tÕ .v... ®· dÉn tíi nh÷ng rñi ro trong ho¹t ®éng thanh to¸n trong ®ã cã
thÓ ph©n ra 2 lo¹i c¬ b¶n: Rñi ro chÝnh trÞ, rñi ro th¬ng m¹i. Mét trong nh÷ng
gi¶i ph¸p ®Ó gi¶m thiÓu rñi ro c¸c nhµ xuÊt nhËp khÈu ®· ®a ra c¸c ®iÒ...
Lêi nãi ®Çu
ViÖt Nam ®ang tõng bíc hoµ nhËp nÒn kinh cña m×nh víi nÒn kinh
khu vùc trªn thÕ giíi. BiÓu hiÖn viÖc ViÖt Nam ®· trë thµnh thµnh viªn
chÝnh thøc cña khèi c¸c níc §«ng Nam ¸ (7/1995) vµ tiÕn tíi gia nhËp khu mËu
dÞch tù do §«ng Nam ¸ (AFTA), tæ chøc Th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO).
Khi quan quèc më réng th× ho¹t ®éng thanh to¸n quèc cña ViÖt
Nam ph¶i ®ù¬c hoµn thiÖn ph¸t triÓn ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n ngµy cµng
®a d¹ng më réng trªn ph¹m vi quèc ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt
nhËp khÈu. VÊn ®Ò ®Æt ra ®íi víi c¸c doanh nghiÖp Ng©n hµng tham gia ho¹t
®éng trªn lµ ph¶i theo ®uæi tèt môc tiªu “thuËn tiÖn – hiÖu qu¶ - an toµn”
Tríc t×nh h×nh ®ã, VCB Ng©n hµng ho¹t ®éng m¹nh nhÊt dµy d¹n
kinh nghiÖm nhÊt trong lÜnh vùc kinh doanh ®èi ngo¹i kh«ng thÓ kh«ng theo
®uæi môc ®Ých trªn. Víi suy nghÜ nh vËy em ®· chän ®Ò tµi Mét gi¶i ph¸p
n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c thanh to¸n hµng xuÊt nhËp khÈu b»ng ph-
¬ng thøc tÝnh dông chøng tõ t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ” cho luËn
v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.

Ch ¬ng I :
luËn chung hiÖu qu¶ c«ng t¸c thanh to¸n xuÊt
nhËp khÈu theo ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ qua Ng©n hµng
Th¬ng m¹i.
Ch ¬ng II:
hiÖu qu¶ c«ng t¸c thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu theo ph-
¬ng thøc tÝn dông chøng qua ng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt
Nam tõ 1995 ®Õn 2000.
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán hàng XK bằng phương thức tín dụng chứng từ tại VIETCOMBANK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán hàng XK bằng phương thức tín dụng chứng từ tại VIETCOMBANK - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán hàng XK bằng phương thức tín dụng chứng từ tại VIETCOMBANK 9 10 798