Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán không bằng tiền mặt tại NH NN & PTNT Thăng Long

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1080 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Trong xu thÕ ph¸t triÓn chung cña ®Êt níc vµ qu¸ tr×nh héi nhËp víi thÕ
giíi, ngµnh ng©n hµng ®ãng gãp mét vai trß hÕt søc to lín. §Ó ®¸p øng nh÷ng
yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ, ng©n hµng ®· tõng bíc cñng cè, c¶i tiÕn vµ ph¸t triÓn
trong toµn bé hÖ thèng.
Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt qua ng©n hµng lµ mét dÞch vô phong
phó, ®a d¹ng vµ liªn tôc ph¸t triÓn, ®¸p øng ®îc mét phÇn lín yªu cÇu cña nÒn
kinh tÕ thÞ trêng linh ho¹t vµ n¨ng ®éng. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt gióp
viÖc tËp trung vµ ph©n phèi vèn ®îc nhanh chãng, an toµn vµ hiÖu qu¶, gãp
phÇn tÝch cùc vµo viÖc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn.ViÖc ph¸t triÓn hÖ thèng
thanh to¸n qua ng©n hµng kh«ng chØ t¹o tiÒn ®Ò, nÒn t¶ng cho viÖc ph¸t triÓn
ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng mµ cßn gióp Nhµ níc qu¶n lý vÜ m« mét
c¸ch cã hiÖu qu¶, ®Æc biÖt lµ trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.
Ngêi viÕt hy väng r»ng qua viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi : “Më réng ho¹t ®éng
thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i Chi nh¸nh NHNo & PTNT Th¨ng Long” sÏ
cho mét c¸i nh×n tæng quan vÒ thùc tr¹ng cña viÖc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn
mÆt ë Chi nh¸nh NHNo & PTNT Th¨ng Long nãi riªng vµ ë c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i nãi chung hiÖn nay. §Ó tõ ®ã ph©n tÝch nguyªn nh©n còng nh ®Ò ra gi¶i
ph¸p më réng dÞch vô nµy.
KÕt cÊu cña ®Ò tµi gåm 3 ch¬ng:
- Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt.
- Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i
Chi nh¸nh NHNo & PTNT Th¨ng Long.
- Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m më réng ho¹t ®éng thanh to¸n kh«ng
dïng tiÒn mÆt t¹i Chi nh¸nh NHNo & PTNT Th¨ng Long.

Sinh viªn: L¬ng ThÞ Hång Liªn

LuËn v¨n tèt nghiÖp
§Ò tµi hoµn thµnh víi sù híng dÉn tËn t×nh cña GS.TS Cao Cù Béi, cïng
c¸c c¸n bé t¹i Chi nh¸nh NHNo & PTNT Th¨ng Long trong suèt thêi gian em
thùc tËp, lµm luËn v¨n tèt nghiÖp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Sinh viªn: L¬ng ThÞ Hång Liªn

LuËn v¨n tèt nghiÖp
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thanh to¸n
kh«ng dïng tiÒn mÆt
I.Kh¸i niÖm
Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt lµ mét h×nh thøc thanh to¸n tiÒn, hµng
hãa dÞch vô cña kh¸ch hµng th«ng qua vai trß trung gian cña Ng©n hµng b»ng
c¸ch trÝch tõ tµi kho¶n nµy chuyÓn tr¶ vµo tµi kho¶n kh¸c theo lÖnh cña chñ tµi
kho¶n.
Nh vËy thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt lµ nghiÖp vô trung gian cña
Ng©n hµng. Ng©n hµng chØ thùc hiÖn thanh to¸n khi cã lÖnh cña chñ tµi kho¶n,
bao gåm c¸c tæ chøc kinh tÕ, ®¬n vÞ c¸ nh©n më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng.
Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt th«ng thêng gåm cã 4 bªn:
- Bªn mua hµng hay...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Trong xu thÕ ph¸t triÓn chung cña ®Êt níc vµ qu¸ tr×nh héi nhËp víi thÕ
giíi, ngµnh ng©n hµng ®ãng gãp mét vai trß hÕt søc to lín. §Ó ®¸p øng nh÷ng
yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ, ng©n hµng ®· tõng bíc cñng cè, c¶i tiÕn ph¸t triÓn
trong toµn bé hÖ thèng.
Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt qua ng©n hµng mét dÞch phong
phó, ®a d¹ng liªn tôc ph¸t triÓn, ®¸p øng ®îc mét phÇn lín yªu cÇu cña nÒn
kinh thÞ trêng linh ho¹t n¨ng ®éng. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn t gióp
viÖc tËp trung ph©n phèi vèn ®îc nhanh chãng, an toµn hiÖu qu¶, gãp
phÇn tÝch cùc vµo viÖc thóc ®Èy nÒn kinh ph¸t triÓn.ViÖc ph¸t triÓn thèng
thanh to¸n qua ng©n hµng kh«ng chØ t¹o tiÒn ®Ò, nÒn t¶ng cho viÖc ph¸t triÓn
ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng cßn gióp Nhµ níc qu¶n mét
c¸ch cã hiÖu qu¶, ®Æc biÖt lµ trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.
Ngêi viÕt hy väng r»ng qua viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi : “Më réng ho¹t ®éng
thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i Chi nh¸nh NHNo & PTNT Th¨ng Long” sÏ
cho mét c¸i nh×n tæng quan thùc tr¹ng cña viÖc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn
mÆt ë Chi nh¸nh NHNo & PTNT Th¨ng Long nãi riªng ë c¸c ng©n hµng th-
¬ng m¹i nãi chung hiÖn nay. §Ó tõ ®ã ph©n tÝch nguyªn nh©n còng nh ®Ò ra gi¶i
ph¸p më réng dÞch vô nµy.
KÕt cÊu cña ®Ò tµi gåm 3 ch¬ng:
- Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt.
- Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i
Chi nh¸nh NHNo & PTNT Th¨ng Long.
- Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m më réng ho¹t ®éng thanh to¸n kh«ng
dïng tiÒn mÆt t¹i Chi nh¸nh NHNo & PTNT Th¨ng Long.
Sinh viªn: L¬ng ThÞ Hång Liªn
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán không bằng tiền mặt tại NH NN & PTNT Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán không bằng tiền mặt tại NH NN & PTNT Thăng Long - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán không bằng tiền mặt tại NH NN & PTNT Thăng Long 9 10 57