Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh NH Công Thương HBT

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1023 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp

lêi nãi ®Çu
NÒn kinh tÕ ViÖt nam ®· tr¶i qua 10 n¨m ®æi míi. Giai ®o¹n nµy kÕt thóc
b»ng nh÷ng thµnh tùu kh¸ næi bËt nh nghÞ quyÕt TW §¶ng Céng s¶n ViÖt nam
kho¸ VIII ®· ®¸nh gi¸: GDP t¨ng trung b×nh 9,5% Trong ®ã: XuÊt khÈu t¨ng
kho¶ng 38 %, l¹m ph¸t h¹ tõ møc 14,4% n¨m xuèng cßn 12,7%...vv. Qua c¸c
n¨m xu híng râ rµng ®îc ghi nhËn lµ nÒn kinh tÕ níc ta cã sù t¨ng trëng râ nÐt
®¹t tèc ®é cao 1995: 9%, 1996: 9,5%, 1997: 4,5%...vv
Trong bèi c¶nh chung ®ã, næi bËt lªn vai trß vµ sù ®ãng gãp cña c¸c ho¹t
®éng ®æi míi trong lÜnh vùc tµi chÝnh - tiÒn tÖ. Nh÷ng nç lùc kiÒm chÕ vµ kiÓm
so¸t l¹m ph¸t, n©ng cao kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm trong níc, thu hót vèn níc ngoµi ®Ó
®Çu t ph¸t triÓn, më mang c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i,vv..®· thóc ®Èy m¹nh
mÏ qu¸ tr×nh æn ®Þnh, kh«i phôc vµ n©ng cao tèc ®é t¨ng trëng.
HiÖn nay trªn c¨n b¶n cña mét m«i trêng ph¸t triÓn míi, nÒn kinh tÕ níc
ta ®ang ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng thö th¸ch míi. Víi t¬ng quan míi cña c¸c môc
tiªu kinh tÕ chung, trong ®ã t¨ng trëng cao l©u bÒn lµ môc tiªu hµng ®Çu. Nh÷ng
môc tiªu ®ã ®Æt ra cho chÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ hÖ thèng ng©n hµng víi t c¸ch lµ mét
trong nh÷ng yÕu tè quan träng trong viÖc kh«ng ngõng ®æi míi vµ ph¸t huy hÖ
thèng thanh to¸n nhÊt lµ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. §©y lµ néi dung chñ
yÕu ®æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng thÝch øng víi ph¸t triÓn cña ®Êt n íc thêi kú
c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ.
Thµnh c«ng bíc ®Çu vÒ ®æi míi ph¸p chÕ, c«ng cô vµ kü thuËt thanh to¸n
®· t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc kh¾c phôc khã kh¨n tån t¹i, c¶i t¹o ®¸ng
kÓ chÊt lîng dÞch vô thanh to¸n trong nÒn kinh tÕ níc ta.
NhiÒu ng©n hµng ®· m¹nh d¹n tÝch cùc ®Çu t vèn cho c¶i tiÕn kü thuËt
t¨ng cêng c¬ së h¹ tÇng, tiÕp cËn víi c«ng nghÖ míi thu ®îc kinh nghiÖm cho
c¸c bíc tiÕp theo nh: NHCT ViÖt nam, NHNT ViÖt nam, NH §Çu t, NHNN ViÖt
nam...
ViÖc nghiªn cøu vµ ®a ra nh÷ng dù b¸o kinh tÕ cña ViÖt nam trong 5 n¨m
tíi thÞ trêng tµi chÝnh sÏ cã bíc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ, khèi lîng thanh to¸n cã thÓ
t¨ng hµng chôc lÇn. Nhu cÇu chuyÓn tiÒn gi¸ trÞ cao sÏ ra t¨ng trong khu vùc th1

Chuyªn ®Ò thùc tËp

¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp, sau ®ã lµ nhu cÇu thanh to¸n ®¹i chóng, gi¸ trÞ thÊp cña
khu vùc d©n c vµ thêi kú tiÕp theo lµ sù giao lu víi thÞ trêng tµi chÝnh quèc tÕ.
Qu¸ tr×nh nµy ®ßi hái ngµnh ng©n hµng ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i c¸c c«ng cô thanh to¸n
rót ra ®îc kÕt luËn chÝnh x¸c hoÆc Ýt ra còng s¸t víi thùc tÕ cña quy luËt ph¸t
triÓn, ®ång thêi ph¶i nghiªn cøu vµ ®a vµo vËn dông c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n
mí...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
lêi nãi ®Çu
NÒn kinh ViÖt nam ®· ti qua 10 m ®æi míi. Giai ®o¹n nµy kÕt thóc
b»ng nh÷ng tnh tùu kh¸i bËt nh nghÞ quyÕt TW §¶ng Céng n ViÖt nam
kho¸ VIII ®· ®¸nh gi¸: GDP ng trung b×nh 9,5% Trong ®ã: XuÊt khÈu t¨ng
kho¶ng 38 %, l¹m ph¸t møc 14,4% n¨m xuèng cßn 12,7%...vv. Qua c¸c
n¨m xu ng ng ®îc ghi nhËn nÒn kinh níc ta ng trëng nÐt
®¹t tèc ®é cao 1995: 9%, 1996: 9,5%, 1997: 4,5%...vv
Trong bèi c¶nh chung ®ã, næi bËt lªn vai t ®ãng gãp cña c¸c ho¹t
®éng ®æi míi trongnh vùc i chÝnh - tiÒn tÖ. Nh÷ng lùc kiÒm chÕ kiÓm
so¸t l¹m ph¸t, n©ng cao kh¶ ng tiÕt kiÖm trong níc, thu hót vèn níc ngoµi ®Ó
®Çu t ph¸t triÓn, më mang c¸c quan kinh ®èi ngo¹i,vv..®· thóc ®Èy m¹nh
mÏ qu¸ tr×nh æn ®Þnh, kh«i phôc vµ n©ng cao tèc ®é t¨ng trëng.
HiÖn nay trªn c¨n b¶n cña mét m«i trêng ph¸t triÓn míi, nÒn kinh tÕ níc
ta ®ang ph¶i ®èi t víi nh÷ng thö th¸ch míi. Víi t¬ng quan míi cña c¸c môc
tiªu kinh tÕ chung, trong ®ãng trëng cao l©u bÒn lµ môc tiªu hµng ®Çu. Nh÷ng
môc tiªu ®ã ®Æt ra cho chÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ hÖ thèng ng©n hµng víi t c¸ch lµ mét
trong nh÷ng yÕu quan träng trong viÖc kh«ng ngõng ®æi míi vµ ph¸t huy hÖ
thèng thanh to¸n nhÊt thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. §©y néi dung chñ
yÕu ®æi míi c«ng ng ng©n hµng thÝch øng víi ph¸t triÓn cña ®Êt níc thêi kú
c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ.
Thµnh c«ng bíc ®Çu vÒ ®æi míi ph¸p chÕ, c«ng cô vµ kü thuËt thanh to¸n
®· t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc kh¾c phôc k kh¨n tån i, c¶i t¹o ®¸ng
kÓ chÊt lîng dÞch vô thanh to¸n trong nÒn kinh tÕ níc ta.
NhiÒu ng©n hµng ®· m¹nh d¹n tÝch cùc ®Çu t vèn cho c¶i tiÕn kü thuËt
t¨ng cêng tÇng, tiÕp n víi c«ng nghÖ míi thu ®îc kinh nghiÖm cho
c¸c bíc tiÕp theo nh: NHCT ViÖt nam, NHNT ViÖt nam, NH §Çu t, NHNN ViÖt
nam...
ViÖc nghiªn cøu ®a ra nh÷ng dù b¸o kinh cña ViÖt nam trong 5m
tíi thÞ trêng tµi chÝnh bíc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ, khèi lîng thanh to¸n cã thÓ
t¨ngng chôc lÇn. Nhu cÇu chuyÓn tiÒn gi¸ t cao sÏ ra t¨ng trong khu vùc th-
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh NH Công Thương HBT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh NH Công Thương HBT - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh NH Công Thương HBT 9 10 26