Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán không dùng tiền mặt tại NH Công Thương T. Nam Định

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1105 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

NguyÔn V¨n Thanh
Lêi më ®Çu.

Tr¶i qua h¬n 10 n¨m ®æi míi, hoµ chung vµo nhÞp ®é t¨ng trëng vµ ph¸t
triÓn cña ®Êt níc, hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam ®· tõng bíc ®æi míi vµ ph¸t
triÓn nhanh chãng. Chóng ta ®· tõng bíc t¹o lËp ®îc hÖ thèng Ng©n hµng lín
m¹nh c¶ vÒ n¨ng lùc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, n¨ng lùc qu¶n lý, n¨ng lùc ®iÒu
hµnh kinh doanh, m¹nh c¶ vÒ tr×nh ®é c«ng nghÖ, kü thuËt hiÖn ®¹i ®Ó t¹o ®iÒu
kiÖn cho ho¹t ®éng cña Ng©n hµng b¾t kÞp víi tèc ®é ph¸t triÓn cña c¬ chÕ thÞ trêng. Trong sù h×nh thµnh cña c¸c ho¹t ®éng Ng©n hµng nãi chung, chóng ta
kh«ng thÓ phñ nhËn vai trß to lín cña ho¹t ®éng thanh to¸n qua Ng©n hµng ®Æc
biÖt lµ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng nµy kh«ng chØ thóc
®Èy t¨ng trëng cho hÇu hÕt mäi lÜnh vùc kinh tÕ mµ cßn gãp phÇn ®Èy nhanh qua
tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
Trong c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc th× tæ chøc thanh to¸n
kh«ng dïng tiÒn mÆt nhiÒu h×nh thøc thanh to¸n thÝch hîp thuËn tiÖn, ®a d¹ng,
an toµn chÝnh x¸c ®em l¹i hiÖu qu¶ cao kh«ng chØ phôc vô tèt cho viÖc t¨ng t«c
®é chu chuyÓn vèn trong nªng kinh tÕ quèc d©n, ®Èy m¹nh tèc ®é ph¸t triÓn lu
th«ng hµng ho¸ mµ cßn trùc tiÕp lµm thay ®æi khèi lîng tiÒn mÆt lu th«ng. §©y lµ
yÕu tè cÇn thiÕt c¨n b¼n ®Ó æn ®Þnh tiÒn tÖ, chèng vµ kiÒn chÕ l¹m ph¸t. V× vËy
hÖ thèng Ng©n hµng lu«n t×m nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó më réng vµ
ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ. Trong
thêi gian thùc tËp t¹i Ng©n hµng c«ng th¬ng tØnh Nam ®Þnh em nhËn thÊy thanh
to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt lµ mét trong nh÷ng c«ng t¸c quan träng cña chi
nh¸nh. Trong nh÷ng n¨m qua, do cã sù c¶i tiªbs c«ng nghÖ thanh to¸n còng nh
®îc sù quan t©m cña Ban l·nh ®¹o vµ sù nç lùc hªts m×nh cña toµn bé c¸n bé
c«ng nh©n viªn t¹i chi nh¸nh ®Æc biÖt lµ c¸n bé kÕ to¸n ®· gióp cho c«ng t¸c
thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i chi nh¸nh cµng ngµy cangf ph¸t triÓn, thu hót
®îc mét khèi lîng llín kh¸ch hµng tham gia vµo qu¸ tr×nh thanh to¸n gióp cho
doanh sè thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt cña chi nh¸nh ®¹t ®îc ngµy cµng cao
®ång thêi ho¹t ®éng kinh doanh chung cña chi nh¸nh ®¹t hiªô qu¶ cao. Tuy
nhiªn bªn c¹nh nh÷ng kÕt qña tèt ®Ñp ®ã, c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn
mÆt t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng tØnh Nam §Þnh còng gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n víng m¾c cÇn ph¶i ®îc gi¶i quyÕt mét cach kÞp thêi. ChÝnh v× vËy trªn c¬ së
nh÷ng lý luËn chung ®· ®îc häc vµ thùc tiÔn t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng tØnh
Nam §Þnh, em chän ®Ò tµi: “Thanh to¸n...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn V¨n Thanh
Lêi më ®Çu.
Tr¶i qua h¬n 10 n¨m ®æi míi, hoµ chung vµo nhÞp ®é t¨ng trëng ph¸t
triÓn cña ®Êt níc, thèng Ng©n hµng ViÖt Nam ®· tõng bíc ®æi míi ph¸t
triÓn nhanh chãng. Chóng ta ®· tõng bíc t¹o lËp ®îc thèng Ng©n hµng n
m¹nh n¨ng lùc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, n¨ng lùc qu¶n lý, n¨ng lùc ®iÒu
hµnh kinh doanh, nh tr×nh ®é c«ng nghÖ, thuËt hiÖn ®¹i ®Ó t¹o ®iÒu
kiÖn cho ho¹t ®éng cña Ng©n hµng b¾t kÞp víi tèc ®é ph¸t triÓn cña c¬ chÕ thÞ tr-
êng. Trong h×nh thµnh cña c¸c ho¹t ®éng Ng©n ng nãi chung, chóng ta
kh«ng thÓ phñ nhËn vai trß to lín cña ho¹t ®éng thanh to¸n qua Ng©n hµng ®Æc
biÖt thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t qu¶ cña ho¹t ®éng nµy kh«ng chØ thóc
®Èy t¨ng trëng cho hÇu hÕt mäi lÜnh vùc kinh tÕ mµ cßn gãp phÇn ®Èy nhanh qua
tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
Trong chÕ thÞ trêng ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc th× chøc thanh to¸n
kh«ng dïng tiÒn mÆt nhiÒu h×nh thøc thanh to¸n thÝch hîp thuËn tiÖn, ®a d¹ng,
an toµn chÝnh x¸c ®em l¹i hiÖu qu¶ cao kh«ng chØ phôc tèt cho viÖc t¨ng t«c
®é chu chuyÓn vèn trong nªng kinh quèc d©n, ®Èy nh tèc ®é ph¸t triÓn lu
th«ng hµng ho¸ mµ cßn trùc tiÕp lµm thay ®æi khèi lîng tiÒn mÆt lu th«ng. §©y
yÕu tè cÇn thiÕt c¨n b¼n ®Ó æn ®Þnh tiÒn tÖ, chèng vµ kiÒn chÕ l¹m ph¸t. vËy
thèng Ng©n hµng lu«n t×m nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó réng
ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ. Trong
thêi gian thùc tËp t¹i Ng©n hµng c«ng th¬ng tØnh Nam ®Þnh em nhËn thÊy thanh
to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt mét trong nh÷ng c«ng t¸c quan träng cña chi
nh¸nh. Trong nh÷ng n¨m qua, do cã c¶i tiªbs c«ng nghÖ thanh to¸n còng nh
®îc quan t©m cña Ban l·nh ®¹o lùc hªts m×nh cña toµn c¸n
c«ng nh©n viªn t¹i chi nh¸nh ®Æc biÖt c¸n to¸n ®· gióp cho c«ng t¸c
thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i chi nh¸nh cµng ngµy cangf ph¸t triÓn, thu hót
®îc mét khèi lîng llín kh¸ch hµng tham gia vµo qu¸ tr×nh thanh to¸n gióp cho
doanh thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt cña chi nh¸nh ®¹t ®îc ngµy cµng cao
®ång thêi ho¹t ®éng kinh doanh chung cña chi nh¸nh ®¹t hiªô qu¶ cao. Tuy
nhiªn bªn nh nh÷ng kÕt qña tèt ®Ñp ®ã, c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn
mÆt t¹i Ng©nng C«ng th¬ng tØnh Nam §Þnh còng gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n v-
íng m¾c cÇn ph¶i ®îc gi¶i quyÕt mét cach kÞp thêi. ChÝnh vËy trªn
nh÷ng luËn chung ®· ®îc häc thùc tiÔn t¹i Ng©n ng ng th¬ng tØnh
Nam §Þnh, em chän ®Ò tµi: Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt i Ng©n hµng
C«ng th¬ng tØnh Nam §Þnh. Thøc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p”. lµm chuyªn ®Ò tèt
nghiÖp.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò bao gåm:
Ch¬ng 1: C¬ sëluËn chung vÒ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt.
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán không dùng tiền mặt tại NH Công Thương T. Nam Định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán không dùng tiền mặt tại NH Công Thương T. Nam Định - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán không dùng tiền mặt tại NH Công Thương T. Nam Định 9 10 734