Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán không dùng tiền mặt tại NH ĐT & PT Cao Bằng

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1299 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

Lêi cam ®oan

T«i xin cam ®oan ®©y lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu cña riªng t«i.
Sè liÖu, kÕt qu¶ nªu trong kho¸ luËn lµ trung thùc xuÊt ph¸t tõ t×nh
h×nh thùc tÕ cña Ng©n hµng. C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu do chÝnh t«i
thùc hiÖn díi sù chØ ®¹o cña c¸n bé híng dÉn.
Ngêi viÕt

§µm ThÞ Thanh H¬ng

§µm ThÞ Thanh H¬ng

Líp: TC2K6

Kho¸ luËn tèt nghiÖp
lêi më ®Çu
§Êt Níc ta hiÖn nay ®ang trong tiÕn tr×nh thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng
nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Môc tiªu cña c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn
®¹i ho¸ lµ x©y dùng ®Êt níc ta thµnh mét níc c«ng nghiÖp cã c¬ së vËt chÊt
kü thuËt hiÖn ®¹i, c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé, phï hîp víi
sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cao, quèc
phßng an ninh v÷ng ch¾c, d©n giÇu níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n
minh. §Ó thùc hiÖn ®îc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ lµ tr¸ch nhiÖm cña
nhiÒu ngµnh kinh tÕ trong ®ã cã ngµnh Ng©n hµng.
Ngµy nay ngµnh Ng©n hµng ®îc coi lµ ngµnh kinh tÕ huyÕt m¹ch, cã
tÇm quan träng ®Æc biÖt gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ ®Êt níc, ®Ó thùc
hiÖn tèt nhiÖm vô träng t©m mµ §¶ng vµ Nhµ níc giao cho, mét trong nh÷ng
vÊn ®Ò cÊp b¸ch ®Æt ra víi ngµnh ng©n hµng lµ ph¶i x©y dùng ®îc hÖ thèng
®ñ m¹nh trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc: n¨ng lùc ho¹ch ®Þnh, thùc thi chÝnh s¸ch,
n¨ng lùc ®iÒu hµnh, qu¶n lý, kinh doanh, tr×nh ®é c«ng nghÖ, kü thuËt hiªn
®¹i thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ trêng. NÒn kinh tÕ hµng ho¸ vËn hµnh theo c¬ chÕ
thÞ trêng ®ßi hái sù lu©n chuyÓn vèn nhanh. V× vËy, ®i ®«i víi viÖc ®æi míi
vÒ c¬ chÕ tæ chøc, vÒ nghiÖp vô ngµnh Ng©n hµng ®· tËp trung c¶i tiÕn chÕ ®é
thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt.
Lµ mét nghiÖp vô ®a d¹ng vµ phøc t¹p nªn ph¬ng thøc thanh to¸n
kh«ng dïng tiÒn mÆt vÉn cßn mét sè tån t¹i cÇn quan t©m nghªn cøu ®Ó cã
nh÷ng gi¶i ph¸p tèt ®¶m b¶o sù an toµn vµ ®é tin cËy cao mµ vÉn kh«ng lµm
chËm tèc ®é thanh to¸n t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng.
NhËn thøc ®îc nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn vµ xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ
t¹i NH§T&PT Cao B»ng. Em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “ Mét sè vÊn ®Ò vÒ
Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i NH§T&PT Cao B»ng - Thùc tr¹ng
vµ gi¶i ph¸p” .

§µm ThÞ Thanh H¬ng

Líp: TC2K6

Kho¸ luËn tèt nghiÖp
KÕt cÊu cña kho¸ luËn gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Lý luËn c¬ b¶n vÒ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i
NH§T&PT Cao B»ng .
Ch¬ng 3: C¸c gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt lîng thanh
to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i NH§T&PT Cao B»ng.
Do ®Ò tµi rÊt réng vµ phøc t¹p, tr×nh ®é c...
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Lêi cam ®oan
T«i xin cam ®oan ®©y lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu cña riªng t«i.
liÖu, kÕt qu¶ nªu trong kho¸ luËn trung thùc xuÊt ph¸t t×nh
h×nh thùc cña Ng©n hµng. C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu do chÝnh t«i
thùc hiÖn díi sù chØ ®¹o cña c¸n bé híng dÉn.
Ngêi viÕt
§µm ThÞ Thanh H¬ng
§µm ThÞ Thanh H¬ng Líp: TC2K6
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán không dùng tiền mặt tại NH ĐT & PT Cao Bằng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán không dùng tiền mặt tại NH ĐT & PT Cao Bằng - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán không dùng tiền mặt tại NH ĐT & PT Cao Bằng 9 10 284