Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán không dùng tiền mặt trong nền KTTT

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1321 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

GV híng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan
Ch¬ng I

Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ thanh to¸n
kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng

1.1. Sù cÇn thiÕt vµ vai trß cña thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn
mÆt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.

1.1.1.Kh¸i niÖm T2KDTM:
T2KDTM( Thanh to¸n chuyÓn kho¶n) lµ ph¬ng thøc chi tr¶ thùc hiÖn b»ng c¸ch
trÝch mét sè tiÒn tõ tµi kho¶n ngêi chi chuyÓn sang tµi kho¶n ngêi ®îc hëng. C¸c tµi
kho¶n nµy ®Òu ®îc më t¹i Ng©n hµng.
- Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt lµ tæng thÓ c¸c chu chuyÓn tiÒn mÆt trong nÒn kinh
tÕ quèc d©n th«ng qua c¸c chøc n¨ng ph¬ng tiÖn lu th«ng vµ ph¬ng tiÖn thanh to¸n.
H×nh thøc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt thêng ®îc sö dông trong quan hÖ chi tr¶ th«ng thêng gi÷a nh©n d©n víi nhau hoÆc nh÷ng kho¶n giao dÞch gi¸ trÞ tiÒn nhá gi÷a c¸c ®¬n
vÞ kinh tÕ víi nhau.
- T2KDTM trong nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ tæng hîp c¸c kho¶n thanh to¸n ®îc
thùc hiÖn b»ng c¸ch trÝch tµi kho¶n hoÆc bï trõ gi÷a c¸c ®¬n vÞ th«ng qua c¬ quan
trung gian lµ Ng©n hµng hoÆc c¸c tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n.
- T2KDTM lµ h×nh thøc dÞch chuyÓn sè tiÒn nhÊt ®Þnh tõ tµi kho¶n cña ®¬n vÞ
nµy sang tµi kho¶n cña ®¬n vÞ kh¸c b»ng c¸c thÓ thøc thanh to¸n cña Ng©n hµng nh :
Uû nhiÖm chi, Uû nhiÖm thu, SÐc ... th«ng qua Ng©n hµng ®Ó chi tr¶ cho nhau ë cïng
®Þa ph¬ng hoÆc kh¸c ®Þa ph¬ng.
1.1.2.Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña T2KDTM trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Mét trong nh÷ng ph¸t minh quan träng nhÊt cña con ngêi cã tÝnh chÊt ®ét ph¸,
®Èy nÒn v¨n minh cña nh©n lo¹i tiÕn mét bíc dµi lµ sù ph¸t minh ra tiÒn tÖ. TiÒn tÖ ra
®êi vµ kh«ng ngõng ®îc nghiªn cøu hoµn thiÖn nh»m 2 môc tiªu chÝnh: sù tiÖn lîi vµ
sù an toµn.
SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn

1

Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi

LuËn v¨n tèt nghiÖp

GV híng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan

Tríc ®©y ngêi ta dïng vá sß, vá hÕn nh÷ng vËt kh«ng cã gi¸ trÞ ®Ó lµm vËt trao
®æi, tiÕp ®Õn lµ nh÷ng thø cã gi¸ trÞ cao nh vµng b¹c ch©u b¸u lµm ph¬ng tiÖn lu th«ng
vµ tÝch tr÷. Tr¶i qua qu¸ tr×nh lu th«ng nh÷ng ®ång tiÒn ®óc Kim lo¹i b»ng vµng, b¹c
hîp kim bÞ mßn vÑt, kh«ng ®ñ träng lîng nhng vÉn ®îc x· héi thõa nhËn nh nh÷ng
®ång tiÒn cã ®ñ gi¸ trÞ. Lîi dông hiÖn tîng ngêi ta dïng tiÒn giÊy ®Ó thÕ tiÒn Kim lo¹i
trong lu th«ng v× nh÷ng u viÖt cña nã nh: gän nhÑ, dÔ vËn chuyÓn...
Tuy nhiªn tÝnh u viÖt nµy chØ phï hîp khi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ cha ph¸t triÓn,
viÖc trao ®æi víi sè lîng nhá trªn ph¹m vi hÑp. Cßn khi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t
triÓn ë tr×nh ®é cao, viÖc trao ®æi hµng ho¸ ®a d¹ng víi khèi lîng lín, trªn b×nh diÖn
réng...
LuËn v¨n tèt nghiÖp GV h
LuËn v¨n tèt nghiÖp GV h
íng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan
íng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan
Ch¬ng I
Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ thanh to¸n
kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
1.1. cÇn thiÕt vµ vai trß cña thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn
mÆt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng.
1.1.1.Kh¸i niÖm T
2
KDTM:
T
2
KDTM( Thanh to¸n chuyÓn kho¶n) lµ ph¬ng thøc chi tr¶ thùc hiÖn b»ng c¸ch
trÝch mét sè tiÒn tõ tµi kho¶n ngêi chi chuyÓn sang tµi kho¶n ngêi ®îc hëng. C¸c tµi
kho¶n nµy ®Òu ®îc më t¹i Ng©n hµng.
- Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt tæng thÓ c¸c chu chuyÓn tiÒn mÆt trong nÒn kinh
quèc d©n th«ng qua c¸c chøc n¨ng ph¬ng tiÖn lu th«ng ph¬ng tiÖn thanh to¸n.
H×nh thøc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt thêng ®îc dông trong quan chi tr¶ th«ng th-
êng gi÷a nh©n d©n víi nhau hoÆc nh÷ng kho¶n giao dÞch gi¸ trÞ tiÒn nhá gi÷a c¸c ®¬n
vÞ kinh tÕ víi nhau.
- T
2
KDTM trong nÒn kinh quèc d©n lµ tæng hîp c¸c kho¶n thanh to¸n ®îc
thùc hiÖn b»ng c¸ch trÝch tµi kho¶n hoÆc t gi÷a c¸c ®¬n th«ng qua c¬ quan
trung gian lµ Ng©n hµng hoÆc c¸c tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n.
- T
2
KDTM nh thøc dÞch chuyÓn tiÒn nhÊt ®Þnh tµi kho¶n cña ®¬n
nµy sang tµi kho¶n cña ®¬n kh¸c b»ng c¸c t thøc thanh to¸n cña Ng©n hµng nh :
nhiÖm chi, nhiÖm thu, SÐc ... th«ng qua Ng©n hµng ®Ó chi tr¶ cho nhau ë cïng
®Þa ph¬ng hoÆc kh¸c ®Þa ph¬ng.
1.1.2.Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña T
2
KDTM trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Mét trong nh÷ng ph¸t minh quan träng nhÊt cña con ngêi tÝnh chÊt ®ét ph¸,
®Èy nÒn v¨n minh cña nh©n lo¹i tiÕn mét bíc dµi ph¸t minh ra tiÒn tÖ. TiÒn tÖ ra
®êi kh«ng ngõng ®îc nghiªn cøu hoµn thiÖn nh»m 2 môc tiªu chÝnh: tiÖn lîi
sù an toµn.
SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán không dùng tiền mặt trong nền KTTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán không dùng tiền mặt trong nền KTTT - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán không dùng tiền mặt trong nền KTTT 9 10 274