Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán QT tại NH NN & PTNT chi nhánh Nam Định

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1140 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LÔØI NOÙI ÑAÀU
1.Tính caáp thieát cuûa ñeà taøi: 
Vôùi xu theá quoác teá hoùa, toaøn caàu hoùa, Vieät
Nam thöïc hieän më cöûa neàn kinh teá vôùi quan ñieåm:”…...
Më cöûa neàn kinh teá, ña daïng hoùa, ña phöông hoùa vaø
naâng cao hieäu quaû kinh teá ñoái ngoaïi treân cô sôû më
roäng quan heä hôïp taùc vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø
treân theá giôùi... “ trong quaù trình ñoù, hoaït ñoäng xuaát
nhaäp khaåu( XNK) coù vai troø ñaëc bieät quan troïng. Hieän
nay, nöôùc ta ñang thuùc ñaåy quan heä hôïp taùc quoác teá
veà moïi maët, ñaëc bieät laø veà kinh teá, theå hieän roõ
trong vieäc Vieät Nam gia nhaäp ASEAN vaøo thaùng 7/1995
vaø tieán tôùi gia nhaäp khu vöïc thöông maïi töï do Chaâu
AÙ (AFTA) vaø toå chöùc thöông maïi theá giôùi (WTO). Hieäp
ñònh thöông maïi Vieät – Mó ñaõ ñöôïc kí keát vaø coù hieäu
löïc.
Ñeå thöïc hieän toát quaù trình hoäi nhaäp vôùi khu vöïc
vaø theá giôùi,hoaït ñoäng ngoaïi thöông cuûa Vieät Nam ñaõ
coù nhieàu thay ñoåi maïnh meõ caû veà löôïng vaø chaát
nhaèm ñaùp öùng nhu caàu hôïp taùc quoác teá ngaøy caøng
taêng. Ñieàu naøy caùc ngaân haøng vaø caùc doanh nghieäp
Vieät Nam phaûi coù moät heä thoáng thanh toaùn quoác teá
hieäu quaû,nhanh choùng,phuø hôïp vôùi yeâu caàu ñoåi
môùi cuûa neàn kinh teá .
Tuy nhieân, trong thôøi gian gaàn ñaây, tình hình theá
giôùi coù nhieàu bieán ñoäng. Neàn kinh teá chaâu AÙ sau
moät thôøi gian taêng tröôûng maïnh ñaõ chöûng laïi, tieáp
ñeán laø cuoäc khuûng hoaûng taøi chính - tieàn teä ôû
Argentina,cuoäc khuûng boá ôû Myõ vaø tình hình chính trò
baát oån ôû moâtï soá nöôùc.Ñaây laø nguyeân nhaân chuû
1

yeáu laøm cho neàn kinh teá theá giôùi coù daáu hieäu suy
thoaùi. Tröôùc nhöõng khoù khaên chung, hoaït ñoäng thanh
toaùn XNK cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi (NHTM) gaëp
raát nhieàu khoù khaên ñoøi hoûi phaûi coù nhöõng bieän
phaùp khaéc phuïc,thuùc ñaåy hoaït ñoäng thanh toaùn
quoác teá ngaøy moät phaùt trieån vaø trôû thaønh moät
trong nhöõng hoaït ñoäng chính cuûa NHTM. Xuaát phaùt töø
tính thieát thöïc

cuûa vieäc naâng cao chaát löôïng thanh

toaùn quoác teá neân em ñaõ choïn ñeà taøi: "Giaûi phaùp 
hoµn thiÖn  hoaït ñoäng thanh toaùn quoác teá taïi ngaân haøng  Ng©n
hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n chi nh¸nh tØnh Nam §Þnh”
2. Muïc ñích nghieân  cöùu  cuûa ñeà taøi:

_ Nghieân cöùu nhöõng vaán ñeà lí luaän vaø thöïc tieán
veà hoaït ñoäng thanh toaùn quoác teá.
_Phaân tích, ñaùnh giaù nhöõng yeáu toá thuaän
lôïi,khoù khaên vaø kieán nghò,giaûi phaùp naâng cao hieäu
quaû hoaït ñoäng
3...
LÔØI NOÙI ÑAÀU
1.Tính caáp thieát cuûa ñeà taøi:
Vôùi xu theá quoác teá hoùa, toaøn caàu hoùa, Vieät
Nam thöïc hieän cöûa neàn kinh teá vôùi quan ñieåm:”…...
 cöûa neàn kinh teá, ña daïng hoùa, ña phöông hoùa vaø
naâng cao hieäu quaû kinh teá ñoái ngoaïi treân sôû 
roäng quan heä hôïp taùc vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc v
treân theá giôùi... trong quaù trình ñoù, hoaït ñoäng xuaát
nhaäp khaåu( XNK) coù vai troø ñaëc bieät quan troïng. Hieän
nay, nöôùc ta ñang thuùc ñaåy quan heä hôïp taùc quoác teá
veà moïi maët, ñaëc bieät laø veà kinh teá, theå hieän roõ
trong vieäc Vieät Nam gia nhaäp ASEAN vaøo thaùng 7/1995
vaø tieán tôùi gia nhaäp khu vöïc thöông maïi ï do Chaâu
(AFTA) vtchöùc thöông maïi thgiôùi (WTO). Hieäp
ñònh thöông maïi Vieät – Mó ñaõ ñöôïckeát vcoù hieäu
löïc.
Ñeå thöïc hieän toát quaù trình hoäi nhaäp vôùi khu vöïc
vaø theá giôùi,hoaït ñoäng ngoaïi thöông cuûa Vieät Nam ñaõ
coù nhieàu thay ñoåi maïnh meõ caû v löôïng vaø chaát
nhaèm ñaùp öùng nhu caàu hôïp taùc quoác teá ngaøy caøng
taêng. Ñieàu naøy caùc ngaân haøng vaø caùc doanh nghieäp
Vieät Nam phaûi coù moät heä thoáng thanh toaùn quoác teá
hieäu quaû,nhanh choùng,phuø hôïp vôùi yeâu caàu ñoåi
môùi cuûa neàn kinh teá .
Tuy nhieân, trong thôøi gian gaàn ñaây, nh hình theá
giôùi coù nhieàu bieán ñoäng. Neàn kinh t chaâu AÙ sau
moät thôøi gian taêng tröôûng maïnh ñaõ chöûng laïi, tieáp
ñeán laø cuoäc khuûng hoaûng taøi chính - tieàn teä ôû
Argentina,cuoäc khuûng boá ôû Myõ vaø tình hình chính trò
baát oån ôû moâtï s nöôùc.Ñaây l nguyeân nhaân chuû
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán QT tại NH NN & PTNT chi nhánh Nam Định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán QT tại NH NN & PTNT chi nhánh Nam Định - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán QT tại NH NN & PTNT chi nhánh Nam Định 9 10 657