Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán QT tại Sở giao dịch 1 NH Công thương Đống Đa

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 1208 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
ThÕ giíi ngµy nay ngµy cµng cã khuynh híng tiÕn tíi sù héi nhËp.
§iÒu nµy ®· t¹o ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi cho c¸c quèc gia ph¸t triÓn vµ
më réng c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, trong ®ã th¬ng m¹i quèc tÕ
®ãng vai trß quan träng. ViÖt Nam víi chñ tr¬ng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ më,
®Èy nhanh qu¸ tr×nh héi nhËp víi nÒn kinh tÕ trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi
còng ®· t¨ng cêng mèi quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ th«ng qua ho¹t ®éng th¬ng
m¹i quèc tÕ nh»m thu hót ®Çu t, khai th«ng nguån lùc ®Ó phôc vô cho qu¸
tr×nh C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
§ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ
chÝnh lµ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. ChÊt lîng vµ tèc ®é ph¸t triÓn th¬ng
m¹i quèc tÕ phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè, trong ®ã thanh to¸n quèc tÕ gi÷
vai trß hÕt søc quan träng. Trong nh÷ng n¨m võa qua, ho¹t ®éng th¬ng m¹i
quèc tÕ nãi chung vµ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ nãi riªng cña níc ta ®·
tr¶i qua nh÷ng bíc th¨ng trÇm, nhng ®ang ngµy cµng hoµn thiÖn vµ ph¸t
triÓn.
Trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i trêng, ®îc sù híng dÉn chØ b¶o tËn t×nh
cña c¸c thÇy c« gi¸o, em ®· tiÕp thu ®îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ng©n
hµng th¬ng m¹i. §Õn khi thùc tËp t¹i SGD I- NHCT VN, em nhËn thÊy
thanh to¸n quèc tÕ ®· ®îc ng©n hµng xem lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng
chñ yÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Vµ trong nh÷ng n¨m gÇn
®©y, ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña SGD I rÊt ph¸t triÓn, thÞ phÇn thanh
to¸n xuÊt nhËp khÈu cña SGD I chiÕm tû träng lín trong tæng kim ng¹ch
thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu cña toµn hÖ thèng Ng©n hµng C«ng th¬ng. Tuy
nhiªn, hiÖn nay ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña ng©n hµng vÉn cßn tån
t¹i mét sè h¹n chÕ cÇn ph¶i kh¾c phôc, cïng víi nã lµ sù c¹nh tranh gay
g¾t cña c¸c ng©n hµng trong vµ ngoµi níc. Bëi vËy, viÖc nghiªn cøu ®Ó
hoµn thiÖn, më réng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i SGD I lµ v« cïng cÇn
thiÕt.
1

XuÊt ph¸t tõ lý do trªn, nªn em ®· chän ®Ò tµi: " Gi¶i ph¸p më réng
ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i Së giao dÞch I- Ng©n hµng C«ng th¬ng
ViÖt Nam" lµm ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò cña m×nh.
KÕt cÊu chuyªn ®Ò gåm ba phÇn:
Ch¬ng I: Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña Ng©n hµng th¬ng m¹i.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i Së giao dÞch
I- Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam.
Ch¬ng III: Gi¶i ph¶p më réng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i Së
giao dÞch I- Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam.
Hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy tríc hÕt em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c«
chó, anh chÞ Phßng tµi trî th¬ng m¹i cña SGD I-NHCT VN ®· t¹o ®iÒu
kiÖn thuËn lîi cho em trong...

ThÕ giíi ngµy nay ngµy cµng khuynh híng tiÕn tíi héi nhËp.
§iÒu nµy ®· t¹o ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi cho c¸c quèc gia ph¸t triÓn
réng c¸c mèi quan kinh ®èi ngo¹i, trong ®ã th¬ng m¹i quèc
®ãng vai trß quan träng. ViÖt Nam víi chñ tr¬ng ph¸t triÓn nÒn kinh më,
®Èy nhanh qu¸ tr×nh héi nhËp víi nÒn kinh tÕ trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi
còng ®· t¨ng cêng mèi quan hÖ hîp t¸c quèc th«ng qua ho¹t ®éng th¬ng
m¹i quèc nh»m thu hót ®Çu t, khai th«ng nguån lùc ®Ó phôc cho qu¸
tr×nh C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
§ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc
chÝnh lµ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. ChÊt lîng vµ tèc ®é ph¸t triÓn th¬ng
m¹i quèc tÕ phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè, trong ®ã thanh to¸n quèc tÕ gi÷
vai trß hÕt søc quan träng. Trong nh÷ng n¨m võa qua, ho¹t ®éng th¬ng m¹i
quèc nãi chung ho¹t ®éng thanh to¸n quèc nãi riªng cña níc ta ®·
tr¶i qua nh÷ng bíc th¨ng trÇm, nhng ®ang ngµy cµng hoµn thiÖn ph¸t
triÓn.
Trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i trêng, ®îc híng dÉn chØ b¶o tËn t×nh
cña c¸c thÇy gi¸o, em ®· tiÕp thu ®îc nh÷ng kiÕn thøc b¶n ng©n
hµng th¬ng m¹i. §Õn khi thùc tËp t¹i SGD I- NHCT VN, em nhËn thÊy
thanh to¸n quèc ®· ®îc ng©n hµng xem mét trong nh÷ng ho¹t ®éng
chñ yÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. trong nh÷ng n¨m gÇn
®©y, ho¹t ®éng thanh to¸n quèc cña SGD I rÊt ph¸t triÓn, thÞ phÇn thanh
to¸n xuÊt nhËp khÈu cña SGD I chiÕm träng lín trong tæng kim ng¹ch
thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu cña toµn thèng Ng©n hµng C«ng th¬ng. Tuy
nhiªn, hiÖn nay ho¹t ®éng thanh to¸n quèc cña ng©n hµng vÉn cßn tån
t¹i mét h¹n chÕ cÇn ph¶i kh¾c phôc, cïng víi c¹nh tranh gay
g¾t cña c¸c ng©n hµng trong ngoµi níc. Bëi vËy, viÖc nghiªn cøu ®Ó
hoµn thiÖn, më réng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i SGD I lµ v« cïng cÇn
thiÕt.
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán QT tại Sở giao dịch 1 NH Công thương Đống Đa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán QT tại Sở giao dịch 1 NH Công thương Đống Đa - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán QT tại Sở giao dịch 1 NH Công thương Đống Đa 9 10 706