Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán QT theo phương thức tín dụng chứng từ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1254 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SDG I - NH§T&PTVN

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi c¶m ¬n
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TS. Mai Thanh QuÕ vµ
tËp thÓ c¸n bé phßng thanh to¸n quèc tÕ t¹i SGD I - NH§T&PTVN
®· tËn t×nh híng dÉn vµ gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.

Sinh viªn
§ç ThÞ Thóy Mai

§ç ThÞ Thuý Mai – Tµi chÝnh tÝn dông

1

SDG I - NH§T&PTVN

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Cïng víi xu thÕ më cöa vµ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ho¹t ®éng kinh
tÕ nãi chung, ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i nãi riªng ngµy cµng më réng. Sù giao lu
bu«n b¸n hµng ho¸ gi÷a c¸c quèc gia kh¸c nhau víi khèi lîng ngµy mét lín ®· ®ßi
hái qóa tr×nh thÞ trêng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ph¶i nhanh chãng thuËn tiÖn cho
c¸c bªn.
Sau thêi gian thùc tËp t¹i phßng Thanh to¸n quèc tÕ – Së giao dÞch I ng©n
hµng §Çu t vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam (SDG I - NH§T&PTVN), em nhËn thÊy tÝn
dông chøng tõ lµ ph¬ng thøc thanh to¸n ®îc ¸p dông phæ biÕn nhÊt hiÖn nay. Bëi lÏ
nã ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña hai phÝa: Ngêi b¸n hµng ®¶m b¶o nhËn tiÒn, ngêi mua
nhËn ®îc hµng vµ cã tr¸ch nhiÖm tr¶ tiÒn. §©y lµ ph¬ng thøc tÝn dông quèc tÕ ®îc
¸p dông phæ biÕn vµ an toµn nhÊt hiÖn nay, ®Æc biÖt lµ trong thanh to¸n hµng ho¸
xuÊt nhËp khÈu.
Trong n¨m qua SGD I - NH§T&PTVN ®· kh«ng ngõng ®æi míi vµ n©ng cao
c¸c nghiÖp vô thanh to¸n cña m×nh ®Ó phôc vô tèt cho kh¸ch hµng, ®¸p øng nhu cÇu
thanh to¸n hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña kh¸ch hµng. Cïng víi chÝnh s¸ch kinh tÕ
®èi ngo¹i ngµy cµng më réng, th«ng tho¸ng cña ChÝnh phñ, ho¹t ®éng xuÊt nhËp
khÈu ngµy cµng ph¸t triÓn. Do ®ã, h×nh thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ ngµy
cµng ®îc ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn h¬n.
XuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò nªu trªn, Em muèn ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi: “ Ho¹t
®éng thanh to¸n quèc tÕ theo ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ” (Nghiªn cøu t¹i
SGD I - NH§T&PTVN) nh»m t×m hiÓu thªm vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i
SGD I - NH§T&PTVN. §ång thêi t×m ra gi¶i ph¸p më réng ho¹t ®éng thanh to¸n
quèc tÕ theo ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ t¹i SGD I.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Tæng quan vÒ thanh to¸n quèc tÕ vµ tÝn dông chøng tõ.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ b»ng ph¬ng thøc tÝn dông
chøng tõ t¹i SGD I - NH§T&PTVN.
Ch¬ng 3: Gi¶i ph¸p më réng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i SGD I NH§T&PTVN.

§ç ThÞ Thuý Mai – Tµi chÝnh tÝn dông

2

SDG I - NH§T&PTVN

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Ch¬ng 1
Tæng quan vÒ thanh to¸n quèc tÕ vµ
tÝn dông chøng tõ
1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thanh to¸n quèc tÕ.

1.1.1 Kh¸i niÖm:
Víi sù ph¸t triÓn cña th¬ng m¹i, nhu cÇu trao ®æi kh«ng...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp SDG I - NH§T&PTVN
Lêi c¶m ¬n
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TS. Mai Thanh QuÕ
tËp thÓ c¸n phßng thanh to¸n quèc t¹i SGD I - NH§T&PTVN
®· tËn t×nh híng dÉn vµ gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.
Sinh viªn
§ç ThÞ Thóy Mai
§ç ThÞ Thuý Mai – Tµi chÝnh tÝn dông
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán QT theo phương thức tín dụng chứng từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán QT theo phương thức tín dụng chứng từ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán QT theo phương thức tín dụng chứng từ 9 10 690