Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán thẻ tại NH TMCP Á Châu

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1493 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Thanh to¸n lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt- ph©n phèi, lu th«ng vµ tiªu dïng,
®ång thêi lµ kh©u më ®Çu vµ kh©u kÕt thóc cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi.
Tæ chøc tèt c«ng t¸c thanh to¸n nãi chung vµ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt
nãi riªng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc tiÕn hµnh tr«i
ch¶y, nhÞp nhµng; ngîc l¹i viÖc thanh to¸n bÞ trôc trÆc, ¸ch t¾c th× qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt, kinh doanh bÞ tr× trÖ, nÒn s¶n xuÊt x· héi kh«ng ph¸t triÓn.
Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi nãi chung vµ nÒn kinh tÕ
tiÒn tÖ nãi riªng ®Æt ra ngµy cµng nhiÒu c¸c yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng ng©n
hµng th¬ng m¹i, ®Æc biÖt lµ trong c¸c nghiÖp vô thanh to¸n ®Ó ®em l¹i ngµy
cµng nhiÒu lîi Ých cho kh¸ch hµng, t¹o nhiÒu thô©n lîi cho chÝnh ng©n hµng,
®ång thêi ®Èy nhanh nhÞp ®é ph¸t triÓn kinh tÕ vµ tèc ®é chu chuyÓn tiÒn tÖ.
MÆt kh¸c, sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt vµ nhÊt lµ c¸c tiÕn bé cña c«ng
nghÖ tin häc ®îc øng dông vµo ho¹t ®éng ng©n hµng trë thµnh c«ng nghÖ tin
häc ng©n hµng ®· më réng ho¹t ®éng ng©n hµng lªn nh÷ng bíc ®¸ng kÓ.
Kinh nghiÖm cña c¸c níc cho thÊy, nÒn kinh tÕ x· héi cµng ph¸t triÓn, tû
lÖ thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt cµng gi¶m vµ tû lÖ c¸c c«ng cô thanh to¸n kh«ng
dïng tiÒn mÆt cµng t¨ng. §Ønh cao cña sù ph¸t triÓn c¸c c«ng cô thanh to¸n
kh«ng dïng tiÒn mÆt lµ sù ra ®êi cña tiÒn ®iÖn tö - thÎ. Trong bèi c¶nh nÒn
kinh tÕ tµi chÝnh ViÖt Nam hiÖn nay, thÎ - c«ng cô chÝnh cña ho¹t ®éng ng©n
hµng b¸n lÎ ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi môc tiªu ph¸t triÓn
kinh tÕ x· héi ë ViÖt Nam, cã t¸c ®éng lín ®Õn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ còng nh ®Õn
hiÖu qu¶ kinh doanh cña mçi ng©n hµng. §èi víi c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i
(NHTM), nghiÖp vô kinh doanh thÎ mang l¹i mét ®Þnh híng míi cho ho¹t
®éng kinh doanh ng©n hµng, theo híng më réng m¶ng kinh doanh dÞch vô võa
t¨ng thu nhËp, më réng quy m« võa gi¶m rñ ro tõ ho¹t ®éng tÝn dông truyÒn
thèng.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng kinh doanh thÎ trong ho¹t
®éng kinh doanh cña mét ng©n hµng hiÖn ®¹i, chiÕm mét tû lÖ t¬ng ®èi lín

trong tæng doanh thu vµ lîi nhuËn, Ng©n hµng TMCP ¸ Ch©u (ACB) lµ ng©n
hµng thø hai sau Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng (VCB) ®i ®Çu trong viÖc triÓn khai
ho¹t ®éng kinh doanh thÎ. TriÓn khai nghiÖp vô ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ,
Ng©n hµng ¸ Ch©u cã c¬ së thuËn lîi ®Ó tham gia vµo qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸,
gãp phÇn x©y dùng mét m«i trêng tiªu dïng v¨n minh, t¹o ®iÒu kiÖn cho sù
hoµ nhËp cña ViÖt Nam vµo céng ®ång quèc tÕ.
Sau mét thêi gian t×m hiÓu vÒ thùc tr¹ng dÞch vô thÎ t¹...
Lêi nãi ®Çu
Thanh to¸n cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt- ph©n phèi, lu th«ng tiªu dïng,
®ång thêi kh©u ®Çu kh©u kÕt thóc cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt héi.
chøc tèt c«ng t¸c thanh to¸n nãi chung thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt
nãi riªng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc tiÕn hµnh tr«i
ch¶y, nhÞp nhµng; ngîc l¹i viÖc thanh to¸n bÞ trôc trÆc, ¸ch t¾c th× qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt, kinh doanh bÞ tr× trÖ, nÒn s¶n xuÊt x· héi kh«ng ph¸t triÓn.
ph¸t triÓnnh cña nÒn kinh thÕ giíi nãi chung nÒn kinh
tiÒn nãi riªng ®Æt ra ngµy cµng nhiÒu c¸c yªu cÇu ®èi víi thèng ng©n
hµng th¬ng m¹i, ®Æc biÖt trong c¸c nghiÖp thanh to¸n ®Ó ®em l¹i ngµy
cµng nhiÒu i Ých cho kh¸ch hµng, t¹o nhiÒu thô©n lîi cho chÝnh ng©n hµng,
®ång thêi ®Èy nhanh nhÞp ®é ph¸t triÓn kinh tÕ tèc ®é chu chuyÓn tiÒn tÖ.
MÆt kh¸c, ph¸t triÓn cña khoa häc thuËt nhÊt c¸c tiÕn cña c«ng
nghÖ tin häc ®îc øng dông vµo ho¹t ®éng ng©n hµng trë thµnh c«ng nghÖ tin
häc ng©n hµng ®· më réng ho¹t ®éng ng©n hµng lªn nh÷ng bíc ®¸ng kÓ.
Kinh nghiÖm cña c¸c níc cho thÊy, nÒn kinh héi cµng ph¸t triÓn, tû
thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt cµng gi¶m c¸c c«ng cô thanh to¸n kh«ng
dïng tiÒn mÆt cµng t¨ng. §Ønh cao cña ph¸t triÓn c¸c c«ng thanh to¸n
kh«ng dïng tiÒn mÆt ra ®êi cña tiÒn ®iÖn - thÎ. Trong bèi c¶nh nÒn
kinh tµi chÝnh ViÖt Nam hiÖn nay, thÎ - c«ng chÝnh cña ho¹t ®éng ng©n
hµng b¸n ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi môc tiªu ph¸t triÓn
kinh héi ë ViÖt Nam, t¸c ®éng lín ®Õn chÝnh s¸ch tiÒn còng nh ®Õn
hiÖu qu¶ kinh doanh cña mçi ng©n hµng. §èi víi c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i
(NHTM), nghiÖp kinh doanh thÎ mang l¹i mét ®Þnh híng míi cho ho¹t
®éng kinh doanh ng©n hµng, theo híng më réng m¶ng kinh doanh dÞch võa
t¨ng thu nhËp, réng quy võa gi¶m ro ho¹t ®éng tÝn dông truyÒn
thèng.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng kinh doanh thÎ trong ho¹t
®éng kinh doanh cña mét ng©n hµng hiÖn ®¹i, chiÕm mét t¬ng ®èi lín
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán thẻ tại NH TMCP Á Châu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán thẻ tại NH TMCP Á Châu - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán thẻ tại NH TMCP Á Châu 9 10 427