Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán thẻ tại VIETCOMBANK

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1400 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Sinh viªn: TrÇn Nguyªn Linh

Lêi nãi ®Çu

Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, c¸c quan hÖ mua b¸n trao
®æi hµng hãa dÞch vô tõng bíc ph¸t triÓn c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. Do ®ã, ®ßi
hái ph¶i cã nh÷ng ph¬ng tiÖn thanh to¸n míi ®¶m b¶o tÝnh an toµn, nhanh
chãng, hiÖu qu¶. Thªm vµo ®ã, thÕ kû XX lµ thÕ kû mµ khoa häc c«ng nghÖ cã
nh÷ng bíc tiÕn vît bËc, ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin. KÕt hîp nh÷ng ®iÒu
nµy, c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®· ®a ra mét lo¹i h×nh dÞch vô thanh to¸n míi,
®ã lµ thÎ ng©n hµng.
ThÎ ng©n hµng xuÊt hiÖn lµ sù kÕt hîp cña khoa häc kü thuËt víi c«ng
nghÖ qu¶n lý ng©n hµng. Sù ra ®êi cña thÎ lµ mét bíc tiÕn vît bËc trong ho¹t
®éng thanh to¸n th«ng qua ng©n hµng. ThÎ ng©n hµng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm cña
mét ph¬ng tiÖn thanh to¸n hoµn h¶o:
- §èi víi kh¸ch hµng, thÎ ®¸p øng ®îc vÒ tÝnh an toµn cao, kh¶ n¨ng
thanh to¸n nhanh, chÝnh x¸c.
- §èi víi ng©n hµng, thÎ gãp phÇn gi¶m ¸p lùc tiÒn mÆt, t¨ng kh¶ n¨ng
huy ®éng vèn phôc vô cho yªu cÇu më réng ho¹t ®éng tÝn dông, t¨ng lîi nhuËn
nhê kho¶n phÝ sö dông thÎ.
ChÝnh nhê nh÷ng u ®iÓm trªn mµ thÎ ng©n hµng ®· nhanh chãng trë
thµnh mét ph¬ng tiÖn thanh to¸n th«ng dông ë c¸c níc ph¸t triÓn còng nh trªn
thÕ giíi.
ë ViÖt Nam, nÒn kinh tÕ ngµy mét ph¸t triÓn, ®êi sèng ngêi d©n ngµy
cµng n©ng cao, thªm vµo ®ã lµ xu thÕ héi nhËp ph¸t triÓn víi nÒn kinh tÕ thÕ
giíi, viÖc xuÊt hiÖn cña mét ph¬ng tiÖn thanh to¸n míi lµ rÊt cÇn thiÕt. N¾m b¾t
®îc nhu cÇu nµy, tõ ®Çu nh÷ng n¨m 90, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ®· chñ
tr¬ng ®a dÞch vô thÎ vµo øng dông t¹i ViÖt Nam. Sau gÇn 15 n¨m ho¹t ®éng
trong lÜnh vùc nµy, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ®· thu ®îc nh÷ng thµnh

-1-

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Sinh viªn: TrÇn Nguyªn Linh

tùu nhÊt ®Þnh. Nhng bªn c¹nh ®ã vÉn cßn kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n h¹n chÕ ®Ó
cã thÓ ph¸t triÓn dÞch vô thÎ trë nªn phæ biÕn ë ViÖt Nam. NhËn thøc ®îc vÊn
®Ò nµy, sau qu¸ tr×nh t×m hiÓu vÒ ho¹t ®éng thÎ t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng, em
®· chän ®Ò tµi "Ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n thÎ t¹i Ng©n hµng Ngo¹i
th¬ng Hµ Néi " lµm ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh.
§Ò tµi ®îc chia lµm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Lý luËn c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n thÎ t¹i ng©n hµng th¬ng m¹i
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n thÎ t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi (VCB HN)
Ch¬ng 3: Ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n thÎ t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi trong thêi gian tíi
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o-th¹c sü Ph¹m Long ®· tËn t×nh híng dÉn em hoµn thµnh b¶n chuyªn ®Ò nµy.
Em còng xin ch©n th...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Sinh viªn: TrÇn Nguyªn Linh
Lêi nãi ®Çu
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, c¸c quan hÖ mua b¸n trao
®æi hµng hãa dÞch tõng bíc ph¸t triÓn vÒ sè lîngchÊt lîng. Do ®ã, ®ßi
hái ph¶i nh÷ng ph¬ng tiÖn thanh to¸n míi ®¶m b¶o tÝnh an toµn, nhanh
chãng, hiÖu qu¶. Thªm vµo ®ã, tXX thÕ kû mµ khoa häc c«ng nghÖ
nh÷ng bíc tiÕn vît bËc, ®Æc biÖt c«ng nghÖ th«ng tin. KÕt hîp nh÷ng ®iÒu
nµy, c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®· ®a ra mét lo¹i h×nh dÞch thanh to¸n míi,
®ã lµ thÎ ng©n hµng.
ThÎ ng©n hµng xuÊt hiÖn kÕt hîp cña khoa häc thuËt víi c«ng
nghÖ qu¶n ng©n hµng. ra ®êi cña t mét bíc tiÕn vît bËc trong ho¹t
®éng thanh to¸n th«ng qua ng©n hµng. ThÎ ng©n hµng nh÷ng ®Æc ®iÓm cña
mét ph¬ng tiÖn thanh to¸n hoµn h¶o:
- §èi víi kh¸ch hµng, thÎ ®¸p øng ®îc tÝnh an toµn cao, k n¨ng
thanh to¸n nhanh, chÝnh x¸c.
- §èi víi ng©n hµng, thÎ gãp phÇn gi¶m ¸p lùc tiÒn mÆt, t¨ng kh¶ n¨ng
huy ®éng vèn phôc vô cho yªu cÇuréng ho¹t ®éng tÝn dông, t¨ng lîi nhuËn
nhê kho¶n phÝ sö dông thÎ.
ChÝnh nhê nh÷ng u ®iÓm trªn t ng©n hµng ®· nhanh chãng trë
thµnh mét ph¬ng tiÖn thanh to¸n th«ng dông ë c¸c níc ph¸t triÓn còng nh trªn
thÕ giíi.
ë ViÖt Nam, nÒn kinh ngµy mét ph¸t triÓn, ®êi sèng ngêi d©n ngµy
cµng n©ng cao, thªm vµo ®ã xu thÕ héi nhËp ph¸t triÓn víi nÒn kinh thÕ
giíi, viÖc xuÊt hiÖn cña mét ph¬ng tiÖn thanh to¸n míi lµ rÊt cÇn thiÕt. N¾m b¾t
®îc nhu cÇu nµy, tõ ®Çu nh÷ng n¨m 90, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ®· chñ
tr¬ng ®a dÞch thÎ vµo øng dông t¹i ViÖt Nam. Sau gÇn 15 n¨m ho¹t ®éng
trong lÜnh vùc nµy, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ®· thu ®îc nh÷ng thµnh
- 1 -
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán thẻ tại VIETCOMBANK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán thẻ tại VIETCOMBANK - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thanh toán thẻ tại VIETCOMBANK 9 10 843