Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thực hiện doanh thu bán hàng tại cty Giày Thuỵ Khuê

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1271 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi sù tån t¹i vµ ®iÒu tiÕt cña nh÷ng quy luËt
kinh tÕ kh¸ch quan nh quy luËt c¹nh tranh, quy luËt cung cÇu, gi¸ c¶…. ®ßi hái
ph¶i cung cÊp nh÷ng th«ng tin mét c¸ch kÞp thêi, chÝnh x¸c vµ toµn diÖn vÒ t×nh
h×nh thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó trªn c¬ së ®ã ®Ò ra c¸c chñ
tr¬ng, c¸c chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶
kinh tÕ.
§Ó ®¹t ®îc môc ®Ých trªn ®ßi hái c¸c c¸n bé qu¶n lý trong doanh nghiÖp
ph¶i thêng xuyªn ph©n tÝch c¸c hiÖn tîng vµ qu¸ tr×nh kinh tÕ nh»m ®a ra c¸c
quyÕt ®Þnh tèi u nhÊt trong viÖc chØ ®¹o kinh doanh còng nh qu¶n lý kinh tÕ.
Ph©n tÝch doanh thu b¸n hµng lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng ®Ó ph©n
tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña mét doanh nghiÖp.
Doanh thu b¸n hµng lµ mét chØ tiªu kinh tÕ quan träng ph¶n ¸nh kÕt qu¶
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. V× thÕ cÇn ph¶i ph©n tÝch
doanh thu ®Ó ®óc kÕt ®îc nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm, nh÷ng s¸ng kiÕn c¶i tiÕn
rót ra tõ thùc tiÔn kÓ c¶ nh÷ng bµi häc rót kinh nghiÖm thµnh c«ng hay thÊt b¹i
lµm c¬ së cho viÖc ®Ò ra nh÷ng ph¬ng ¸n, kÕ ho¹ch kinh doanh trong kú tíi.
Tríc nh÷ng yªu cÇu nµy, víi vèn kiÕn thøc tÝch luü ®îc trong qu¸ tr×nh
häc tËp vµ nghiªn cøu ë trêng §¹i häc Th¬ng M¹i cïng víi sù ®Þnh híng cña
thÇy c« gi¸o, cïng c¸c c« chó c«ng t¸c trong phßng tµi vô cña C«ng ty giÇy Thôy
Khuª em ®· chän ®Ò tµi: “ Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn doanh thu b¸n hµng
t¹i C«ng ty giÇy Thuþ Khuª” lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh.
Néi dung cña chuyªn ®Ò kÕt cÊu gåm ba phÇn:
PhÇn 1: Lý luËn c¬ b¶n vÒ ph©n tÝch doanh thu b¸n hµng ë c¸c doanh
nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
PhÇn 2: Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn doanh thu b¸n hµng t¹i C«ng ty giÇy
Thuþ Khuª - Hµ Néi.
PhÇn 3: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn t¨ng doanh thu t¹i C«ng ty
giÇy Thuþ Khuª - Hµ Néi.
1

Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng vµ h¹n chÕ, chuyªn ®Ò nµy sÏ cßn nhiÒu thiÕu sãt
bÊt cËp. Em kÝnh mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u cña thÇy gi¸o
híng dÉn ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n n÷a.
Cuèi cïng em xin phÐp ®îc bµy tá sù biÕt ¬n s©u s¾c tríc sù híng dÉn trùc
tiÕp, nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o T¹ Quang B×nh. Ch¸u xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù
gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty giÇy
Thuþ Khuª.

2

PhÇn 1
lý luËn c¬ b¶n vÒ ph©n tÝch doanh thu b¸n
hµngë c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ
thÞ trêng
1.1. Kh¸i qu¸t vÒ doanh thu b¸n hµng cña doanh nghiÖp:

1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ doanh thu vµ ý nghÜa cña viÖc t¨ng ...
Lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh thÞ trêng víi tån t¹i ®iÒu tiÕt cña nh÷ng quy luËt
kinh tÕ kh¸ch quan nh quy luËt c¹nh tranh, quy luËt cung cÇu, gi¸ . ®ßi hái
ph¶i cung cÊp nh÷ng th«ng tin mét c¸chp thêi, chÝnh x¸c toµn diÖn t×nh
h×nh thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó trªn c¬ së ®ã ®Ò ra c¸c chñ
tr¬ng, c¸c chÝnh s¸ch biÖn ph¸p qu¶n thÝch hîp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶
kinh tÕ.
§Ó ®¹t ®îc môc ®Ých trªn ®ßi hái c¸c c¸n qu¶n trong doanh nghiÖp
ph¶i thêng xuyªn ph©n tÝch c¸c hiÖn tîng qu¸ tr×nh kinh nh»m ®a ra c¸c
quyÕt ®Þnh tèi u nhÊt trong viÖc chØ ®¹o kinh doanh còng nh qu¶n kinh tÕ.
Ph©n tÝch doanh thu b¸n hµng mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng ®Ó ph©n
tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña mét doanh nghiÖp.
Doanh thu b¸n hµng mét chØ tiªu kinh quan träng ph¶n ¸nh kÕt qu¶
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. thÕ cÇn ph¶i ph©n tÝch
doanh thu ®Ó ®óc kÕt ®îc nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm, nh÷ng s¸ng kiÕn c¶i tiÕn
rót ra thùc tiÔn nh÷ng bµi häc rót kinh nghiÖm thµnh c«ng hay thÊt b¹i
lµm c¬ së cho viÖc ®Ò ra nh÷ng ph¬ng ¸n, kÕ ho¹ch kinh doanh trong kú tíi.
Tríc nh÷ng yªu cÇu nµy, víi vèn kiÕn thøc tÝch luü ®îc trong qu¸ tr×nh
häc tËp nghiªn cøu ë trêng §¹i häc Th¬ng i cïng víi ®Þnh híng cña
thÇy c« gi¸o, cïng c¸c c« chó c«ng t¸c trong phßng tµi vô cña C«ng ty giÇy Thôy
Khuª em ®· chän ®Ò tµi: Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn doanh thu b¸n ng
t¹i C«ng ty giÇy Thuþ Khuª lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh.
Néi dung cña chuyªn ®Ò kÕt cÊu gåm ba phÇn:
PhÇn 1: luËn b¶n ph©n tÝch doanh thu b¸n hµng ë c¸c doanh
nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
PhÇn 2: Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn doanh thu b¸n hµng t¹i C«ng ty giÇy
Thuþ Khuª - Hµ Néi.
PhÇn 3: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn t¨ng doanh thu t¹i C«ng ty
giÇy Thuþ Khuª - Hµ Néi.
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thực hiện doanh thu bán hàng tại cty Giày Thuỵ Khuê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thực hiện doanh thu bán hàng tại cty Giày Thuỵ Khuê - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Thực hiện doanh thu bán hàng tại cty Giày Thuỵ Khuê 9 10 236