Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NH Công thương Chương Dương

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1629 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu

Cïng với sự nghiệp đổi mới đất nước, hệ thống c¸c ng©n hàng thương
mại (NHTM) ở Việt Nam ®· cã những bước ph¸t triển vượt bậc, lớn mạnh
về mọi mặt, kể cả số lượng, qui m« và chất lượng. Trong những năm qua,
hoạt động ng©n hàng nước ta đ· gãp phần tÝch cực huy động vốn, mở rộng
vốn đầu tư cho lĩnh vực sản xuất ph¸t triển. Nh vËy hÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i thực sự là ngành tiªn phong trong qu¸ tr×nh đổi mới cơ chế kinh
tế, đãng gãp to lín vào c«ng cuộc c«ng nghiệp hãa, hiện đại hãa nền kinh
tế x· héi ë níc ta.
HiÖn nay ë níc ta thÞ trêng chøng kho¸n cha ph¶i lµ kªnh dÉn
vèn hiÖu qu¶ vµ chñ yÕu, vËy nªn vèn ®Çu t cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña nÒn kinh tÕ vÉn ph¶i dùa chñ yÕu vµo nguån vèn tÝn
dông cña hÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i. C¸c ng©n hµng th¬ng m¹i
víi lîi thÕ vÒ m¹ng líi, ®èi tîng kh¸ch hµng cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i kh«ng ph¶i chØ lµ c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp mµ cßn cã
thµnh phÇn t nh©n hé gia ®×nh. Mét mÆt hä lµ nh÷ng ngêi cho ng©n
hµng vay tiÒn, mét mÆt hä còng chÝnh lµ nh÷ng ng êi vay tiÒn cña hÖ
thèng NHTM. Do vËy hÖ thèng NHTM trë thµnh kªnh cung øng vèn
h÷u hiÖu cho nÒn kinh tÕ trong gian ®o¹n hiÖn nay. Tõ ®ã vÊn ®Ò
nghiªn cøu chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông thËt sù trë thµnh vÊn ®Ò
®ang rÊt ®îc quan t©m.
Do ph¹m trï nghiªn cøu chÊt lîng tÝn dông cña hÖ thèng ng©n
hµng rÊt réng nªn víi thêi gian vµ n¨ng lùc cã h¹n, em chØ tËp trung
vµo nghiªn cøu vÊn ®Ò chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n. Qua ®ã t×m
hiÓu thùc tr¹ng, nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc vµ nh÷ng h¹n chÕ tån t¹i. Tõ
®ã ®Ó t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n cña h¹n chÕ ®ã còng nh t×m ra
nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó kh¾c phôc h¹n chÕ ®ã.

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Sau mét thêi gian häc tËp vµ nghiªn cøu cïng víi viÖc ® îc xem
xÐt, t×m hiÓu, quan s¸t t×nh h×nh thùc tÕ t¹i Chi nh¸nh NHCT khu
vùc Ch¬ng D¬ng trong thêi gian thùc tËp võa qua. §Æc biÖt víi sù
gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cña ban l·nh ®¹o ng©n hµng, c¸c c« chó, anh
chÞ ë c¸c phßng ban ®· gióp em hoµn thµnh b¶n chuyªn ®Ò tèt
nghiÖp víi ®Ò tµi “N©ng cao chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i Chi
nh¸nh NHCT khu vùc Ch¬ng D¬ng”
Em xin göi lêi c¸m ¬n tíi c¸c thÇy c« gi¸o trêng §¹i häc Kinh
TÕ Quèc D©n - nh÷ng ngêi ®· cung cÊp c¬ së kiÕn thøc vÒ kinh tÕ
vµ x· héi, Tíi ThS. Phan H÷u NghÞ, ngêi ®· trùc tiÕp híng dÉn ®Ó
em cã thÓ hoµn thµnh b¶n ®Ò ¸n tèt nghiÖp nµy.
KÕt cÊu chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng:
- Ch¬ng I: TÝn dông NHTM vµ chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n
NHTM trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
- Ch¬ng II: Thùc tr¹ng chÊt lîng ho¹t ®éng tÝnh dông ng¾n h¹n
...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Cïng vi s nghip đổi mi đất nước, h thng c¸c ng©n hàng thương
mi (NHTM) Vit Nam ®· cã nhng bưc ph¸t trin vượt bc, ln mnh
v mi mt, k c s lượng, quivà cht lượng. Trong nhng năm qua,
hot động ng©n hàng nước ta đ· gãp phn tÝch cc huy động vn, m rng
vn đầu tư cho lĩnh vc sn xut ph¸t trin. Nh vËy hÖ thèng ng©n hµng th-
¬ng m¹i thc s là ngành tiªn phong trong qu¸ tr×nh đổi mi cơ chế kinh
tế, đãng p to lín vào c«ng cuc c«ng nghip hãa, hin đại hãa nn kinh
tế x· héi ë níc ta.
HiÖn nay ë níc ta thÞ trêng chøng kho¸n cha phi lµ kªnh dÉn
vèn hiÖu qu vµ chñ yÕu, vËy nªn vèn ®Çu t cho ho¹t ®éng sn xuÊt
kinh doanh cña nÒn kinh tÕ vÉn phi dùa chñ yÕu vµo nguån vèn tÝn
dông cña hÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i. C¸c ng©n hµng th¬ng m¹i
víi lîi thÕ vÒ m¹ng líi, ®èi tîng kh¸ch hµng cña c¸c ng©n hµng th-
¬ng m¹i kh«ng phi chØ lµ c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp mµ cßn cã
thµnh phÇn t nh©n hé gia ®×nh. Mét mÆt hä lµ nh÷ng ngêi cho ng©n
hµng vay tiÒn, mét mÆt hä còng chÝnh lµ nh÷ng ngêi vay tiÒn cña hÖ
thèng NHTM. Do vËy hÖ thèng NHTM trë thµnh kªnh cung øng vèn
h÷u hiÖu cho nÒn kinh tÕ trong gian ®o¹n hiÖn nay. Tõ ®ã vÊn ®Ò
nghiªn cøu chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông thËt sù trë thµnh vÊn ®Ò
®ang rÊt ®îc quan t©m.
Do ph¹m trï nghiªn cøu chÊt lîng tÝn dông cña hÖ thèng ng©n
hµng rÊt réng nªn víi thêi gian vµ n¨ng lùc cã h¹n, em chØ tËp trung
vµo nghiªn cøu vÊn ®Ò chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n. Qua ®ã t×m
hiÓu thùc tr¹ng, nh÷ng kÕt qu ®¹t ®îc vµ nh÷ng h¹n chÕ tån t¹i. Tõ
®ã ®Ó t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n cña h¹n chÕ ®ã còng nh t×m ra
nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó kh¾c phôc n chÕ ®ã.
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NH Công thương Chương Dương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NH Công thương Chương Dương - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NH Công thương Chương Dương 9 10 280