Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh NH Công thương Q. HBT

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1485 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Cïng víi xu híng ®æi míi cña nÒn kinh tÕ, hÖ thèng ng©n hµng ViÖt
Nam còng ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi, vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt
®Þnh. Xu thÕ héi nhËp, c¹nh tranh ngµy mét diÔn ra ngay g¾t. §Æt hÖ thèng
ng©n hµng ViÖt Nam tríc nh÷ng vËn héi míi còng nh nh÷ng khã kh¨n ph¶i
®èi mÆt. Ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®¹t kÕt qu¶ tèt sÏ t¹o ®iÒu kiÖn rÊt lín cho
nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn vµ ngîc l¹i ng©n hµng ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ sÏ ¶nh hëng trÇm träng tíi sù ph¸t triÓn cña c¶ nÒn kinh tÕ, thÈm chÝ c¶ nÒn kinh tÕ thÕ
giíi. X¸c ®Þnh ®îc tÇm quan träng cña tÝn dông vµ vai trß cña ng©n hµng
ChÝnh phñ vµ NHNN ViÖt Nam ®· cã nhiÒu gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶
ho¹t ®éng ng©n hµng còng nh chÊt lîng tÝn dông trong toµn bé hÖ thèng
NHTM ViÖt Nam. MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng nhng do nî tån ®äng tõ c¸c
n¨m kh¸c cha xö lý hÕt vµ nh÷ng kho¶n qu¸ h¹n míi ph¸t sinh. N¨m 2001 ,
theo thèng kª cña NHNN ViÖt Nam th× nî qu¸ h¹n cña NHTM ViÖt Nam lµ
11%. §©y lµ trë ng¹i rÊt lín c¶n trë sù ph¸t triÓn cña ng©n hµng. §Ó ph¸t triÓn
æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng th× ®ßi hái hÖ thèng NHTM ViÖt Nam cÇn tiÕp tôc ®æi
míi h¬n n÷a.
Hoµ vµo nhÞp ®æi míi toµn hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam, chi nh¸nh
NHCTII-HBT còng cã sù ®æi míi ®¸ng khÝch lÖ. Tuy nhiªn, nh×n vµo kÕt qu¶
ho¹t ®éng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã thÓ thÊy cã mét sè vÊn ®Ò cÇn ph¶i
kh¾c phôc trong thêi gian tíi, ®ã lµ t×nh tr¹ng d nî tÝn dông ng¾n h¹n cã tû
träng ngµy cµng gi¶m trong tæng d nî, mÆc dï vÒ sè tuyÖt ®èi th× cã sù t¨ng
lªn trong c¸c n¨m gÇn ®©y. Sè nî xÊu tån ®äng tõ c¸c n¨m tríc mÆc dï ®· tÝch
cùc xö lý nhng vÉn cha ®¹t yªu cÇu, nî qu¸ h¹n míi cßn ph¸t sinh, t×nh tr¹ng
nî khoanh vÉn chiÕm tû träng cao trong tæng nî qu¸ h¹n. §Ó b¾t kÞp víi sù
®æi míi th× n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i chi nh¸nh NHCTII-HBT
lµ ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó ®Ó chi nh¸nh ph¸t triÓn v÷ng ch¾c.
XuÊt ph¸t tõ hoµn c¶nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng
tÝn dông cña chi nh¸nh NHCT-HBT, em ®· nghiªn cøu vµ t×m hiÓu vÒ t×nh
h×nh ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i chi nh¸nh NHCTII-HBT víi ®Ó tµi “Gi¶i
ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i chi nh¸nh NHCTII-HBT”.
NguyÔn Thµnh S¬n - Khoa Ng©n hµng Tµi chÝnh

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp
Bµi viÕt tËp trung nghiªn cøu vÒ c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông ng¾n
h¹n, tËp trung vµo nh÷ng vÊn ®Ó liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i
NHCTII-HBT. Trong khu«n khæ bµi viÕt nµy, em chia thµnh 3 phÇn:
Ch¬ngI:

Tæng quan vÒ tÝn dông vµ chÊt lîng tÝn dông ng¾n ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Cïng víi xu híng ®æi míi cña nÒn kinh tÕ, thèng ng©n hµng ViÖt
Nam còng ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi, vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt
®Þnh. Xu t héi nhËp, c¹nh tranh ngµy mét diÔn ra ngay g¾t. §Æt thèng
ng©n hµng ViÖt Nam tríc nh÷ng vËn héi míi còng nh nh÷ng khã kh¨n ph¶i
®èi mÆt. Ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®¹t kÕt qu¶ tèt sÏ t¹o ®iÒu kiÖn rÊt lín cho
nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn vµ ngîc l¹i ng©n hµng ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ sÏ ¶nh h-
ëng trÇm träng tíi sù ph¸t triÓn cña c¶ nÒn kinh tÕ, thÈm chÝ c¶ nÒn kinh tÕ thÕ
giíi. X¸c ®Þnh ®îc tÇm quan träng cña tÝn dông vai trß cña ng©n hµng
ChÝnh phñ vµ NHNN ViÖt Nam ®· nhiÒu gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶
ho¹t ®éng ng©n hµng còng nh chÊt lîng tÝn dông trong toµn thèng
NHTM ViÖt Nam. MÆc ®· nhiÒu g¾ng nhng do tån ®äng tõ c¸c
n¨m kh¸c cha hÕt vµ nh÷ng kho¶n qn míi ph¸t sinh. N¨m 2001 ,
theo thèng cña NHNN ViÖt Nam th× qu¸ h¹n cña NHTM ViÖt Nam
11%. §©y lµ trë ng¹i rÊt lín c¶n trë sù ph¸t triÓn cña ng©n hµng. §Ó ph¸t triÓn
æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng th× ®ßi hái thèng NHTM ViÖt Nam cÇn tiÕp tôc ®æi
míi h¬n n÷a.
Hoµ vµo nhÞp ®æi míi toµn thèng ng©n hµng ViÖt Nam, chi nh¸nh
NHCTII-HBT còng ®æi míi ®¸ng khÝch lÖ. Tuy nhiªn, nh×n vµo kÕt qu¶
ho¹t ®éng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y thÓ thÊy mét vÊn ®Ò cÇn ph¶i
kh¾c phôc trong thêi gian tíi, ®ã t×nh tr¹ng d tÝn dông ng¾n h¹n
träng ngµy cµng gi¶m trong tæng d nî, c tuyÖt ®èi th× t¨ng
lªn trong c¸c n¨m gÇn ®©y. Sè nî xÊu tån ®äng tõ c¸c n¨m tríc mÆc dï ®· tÝch
cùc nhng vÉn cha ®¹t yªu cÇu, qu¸ h¹n míi cßn ph¸t sinh, t×nh tr¹ng
khoanh vÉn chiÕm träng cao trong tæng qu¸ h¹n. §Ó b¾t kÞp víi
®æi míi th× n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i chi nh¸nh NHCTII-HBT
lµ ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó ®Ó chi nh¸nh ph¸t triÓn v÷ng ch¾c.
XuÊt ph¸t tõ hoµn c¶nh ph¸t triÓn nÒn kinhthùc tr¹ng ho¹t ®éng
tÝn dông cña chi nh¸nh NHCT-HBT, em ®· nghiªn cøu vµ t×m hiÓu t×nh
h×nh ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i chi nh¸nh NHCTII-HBT víi ®Ó tµi “Gi¶i
ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i chi nh¸nh NHCTII-HBT.
NguyÔn Thµnh S¬n - Khoa Ng©n hµng Tµi chÝnh
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh NH Công thương Q. HBT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh NH Công thương Q. HBT - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh NH Công thương Q. HBT 9 10 115