Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NH NN & PTNT VN chi nhánh Láng Hạ

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1426 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Vèn lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®èi víi bÊt kú doanh nghiÖp nµo trong
viÖc ®¶m b¶o tiÕn tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc liªn tôc, hiÖu qu¶. Kh«ng
chØ cã nhu cÇu vèn trung vµ dµi h¹n ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ, nhµ xëng, m¸y
mãc, c¸c doanh nghiÖp lu«n cã nhu cÇu vay vèn ng¾n h¹n ®Ó bæ xung cho
nhu cÇu thiÕu hôt vèn t¹m thêi khi gÆp khã kh¨n trong viÖc thanh to¸n víi
kh¸ch hµng, tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n, më réng s¶n xuÊt trong mïa vô… §Æc
biÖt trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ níc ta cha ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp chñ
yÕu cã quy m« võa vµ nhá - dÔ gÆp ph¶i khã kh¨n vÒ vèn ng¾n h¹n mµ
kh«ng cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt - do ®ã nhu cÇu vay vèn ng¾n h¹n, ®Æc biÖt lµ
nguån vay tõ ng©n hµng lµ rÊt cao.
ChÝnh v× sù quan träng cña tÝn dông ng¾n h¹n ®èi víi ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nh vËy, ®ång thêi víi chñ tr¬ng cña
§¶ng vµ Nhµ níc ta hiÖn nay, nh»m gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp cã quy m«
nhá më réng s¶n xuÊt, kÝch thÝch tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña chóng, c¸c
NHTM ®Æc biÖt lµ c¸c ng©n hµng trªn ®Þa bµn Hµ Néi ®· cã nh÷ng biÖn
ph¸p më réng ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n nh»m gióp c¸c doanh nghiÖp
nµy.
Lµ mét chi nh¸nh cßn kh¸ non trÎ nhng NHNo&PTNT L¸ng H¹ ®·
®¹t ®îc kh¸ nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng ghi nhËn. Tuy nhiªn vÊn ®Ò ®Æt ra cho
Chi nh¸nh tríc t×nh h×nh hiÖn nay lµ tû träng cho vay ng¾n h¹n t¹i Chi
nh¸nh rÊt nhá vµ cã xu híng gi¶m. Trong khi ®ã, ®Þa bµn Hµ Néi lµ n¬i
®«ng d©n c vµ tËp trung nhiÒu doanh nghiÖp quy m« nhá víi nhu cÇu vèn
ng¾n h¹n cao. Do ®ã, bøc xóc hiÖn nay cña Chi nh¸nh lµ lµm thÕ nµo ®Ó më
réng ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n, tõng bíc gióp c¸c doanh nghiÖp më réng
s¶n xuÊt, tõ ®ã gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi.

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp
N¾m b¾t ®îc yªu cÇu cÊp thiÕt trªn, sau thêi gian thùc tËp t¹i phßng
TÝn dông NHNo&PTNT Chi nh¸nh L¸ng H¹, em ®· m¹nh d¹n ®i s©u
nghiªn cøu ®Ò tµi: “Gi¶i ph¸p më réng ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i
NHNo&PTNT ViÖt Nam Chi nh¸nh L¸ng H¹”.
Theo ®ã, luËn v¨n ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn cÊu gåm 3 phÇn
chÝnh:
Ch¬ng I: tÝn dông ng¾n h¹n vµ më réng ho¹t ®éng tÝn
dông ng¾n h¹n t¹i c¸c NHTM.

Ch¬ng II: thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i
NHNo&PTNT ViÖt Nam Chi nh¸nh L¸ng H¹.

Ch¬ng III: gi¶i ph¸p më réng ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n
t¹i chi nh¸nh l¸ng h¹.

§Ó hoµn thµnh luËn v¨n nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy Hoµng
Xu©n QuÕ vµ c¸c anh chÞ c¸n bé phßng TÝn dông t¹i NHNo&PTNT ViÖt
Nam Chi nh¸nh L¸ng H¹ ®· tËn t×nh quan t©m chØ b¶o, gióp ®ì em trong
suèt qu¸ tr×nh thùc tËp vµ lµm luËn v¨n....
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Vèn ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®èi víi bÊt doanh nghiÖp nµo trong
viÖc ®¶m b¶o tiÕn tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc liªn tôc, hiÖu qu¶. Kh«ng
chØ nhu cÇu vèn trung dµi h¹n ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ, nhµ xëng, m¸y
mãc, c¸c doanh nghiÖp lu«n nhu cÇu vay vèn ng¾n h¹n ®Ó xung cho
nhu cÇu thiÕu hôt vèn t¹m thêi khi gÆp khã kh¨n trong viÖc thanh to¸n víi
kh¸ch hµng, tl¬ng cho c«ng nh©n, më réng s¶n xuÊt trong a §Æc
biÖt trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ níc ta cha ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp chñ
yÕu quy võa nhá - gÆp ph¶i khã kh¨n vèn ng¾n h¹n
kh«ng cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt - do ®ã nhu cÇu vay vèn ng¾n h¹n, ®Æc biÖt
nguån vay tõ ng©n hµng lµ rÊt cao.
ChÝnh quan träng cña tÝn dông ng¾n h¹n ®èi víi ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nh vËy, ®ång thêi víi chñ tr¬ng cña
§¶ng Nhµ níc ta hiÖn nay, nh»m gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp quy m«
nhá réng sn xuÊt, kÝch thÝch tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña chóng, c¸c
NHTM ®Æc biÖt c¸c ng©n hµng trªn ®Þa bµn Hµ Néi ®· nh÷ng biÖn
ph¸p réng ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n nh»m gióp c¸c doanh nghiÖp
nµy.
mét chi nh¸nh cßn kh¸ non trÎ nhng NHNo&PTNT ng ®·
®¹t ®îc kh¸ nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng ghi nhËn. Tuy nhiªn vÊn ®Ò ®Æt ra cho
Chi nh¸nh tríc t×nh h×nh hiÖn nay träng cho vay ng¾n h¹n t¹i Chi
nh¸nh rÊt nhá xu híng gi¶m. Trong khi ®ã, ®Þa n Néi n¬i
®«ng d©n c tËp trung nhiÒu doanh nghiÖp quy m« nhá víi nhu cÇu vèn
ng¾n h¹n cao. Do ®ã, bøc xóc hiÖn nay cña Chi nh¸nh lµ lµm thÕ nµo ®Ó më
réng ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n, tõng bíc gióp c¸c doanh nghiÖp më réng
s¶n xuÊt, tõ ®ã gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi.
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NH NN & PTNT VN chi nhánh Láng Hạ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NH NN & PTNT VN chi nhánh Láng Hạ - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NH NN & PTNT VN chi nhánh Láng Hạ 9 10 440