Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng tài trợ XNK tại VIETCOMBANK

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1257 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Lý luËn còng nh thùc tiÔn ph¸t triÓn kinh tÕ thÕ giíi ®· cho thÊy ho¹t
®éng xuÊt nhËp khÈu lµ mét trong nh÷ng lÜnh vùc trung t©m quan träng nhÊt
trong toµn bé c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña nhiÒu quèc gia. Ho¹t ®éng xuÊt
nhËp khÈu ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc t¨ng nguån thu ng©n s¸ch, ®Æc biÖt
lµ thu ngo¹i tÖ, c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho
ngêi d©n, thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, n©ng
cao vÞ thÕ cña ®Êt níc trong nÒn kinh tÕ toµn cÇu.
ViÖt Nam tõ nÒn kinh tÕ l¹c hËu vµ kÐm ph¸t triÓn chuyÓn sang x©y
dùng nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× viÖc më réng bu«n b¸n, quan hÖ víi níc
ngoµi lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Sau khi nhËn thøc ®îc nh÷ng sai lÇm trong ®êng
lèi kinh tÕ, §¶ng vµ Nhµ níc ta quyÕt t©m thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi theo
híng "më cöa" nÒn kinh tÕ híng m¹nh vÒ xuÊt khÈu, kh«ng ngõng më réng
quan hÖ hîp t¸c toµn diÖn víi c¸c níc trªn thÕ giíi, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ
nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc.
Nhê vËy, ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng nãi chung vµ ho¹t ®éng XNK nãi riªng cña
ViÖt Nam trong thêi gian qua ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ vµ ngµy
cµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trong toµn bé nÒn kinh tÕ.
§Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh XNK cÇn ph¶i n©ng cao chÊt lîng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng, muèn vËy ph¶i cã sù ®Çu t thÝch ®¸ng cho
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh nh ®æi míi c«ng nghÖ, m¸y mãc, trang thiÕt
bÞ. Nhng trªn thùc tÕ, vèn cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ho¹t ®éng trªn
lÜnh vùc nµy cßn Ýt ái, kh«ng thÓ gióp cho c¸c doanh nghiÖp tù ®æi míi
c«ng nghÖ n©ng cao chÊt lîng. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ nµy vµ ®Ó ®¹t ®îc môc
tiªu cña §¶ng vµ Nhµ níc ®Ò ra th× cÇn cã sù ®Çu t cña NHTM, ®Æc biÖt lµ
NHNT víi t c¸ch lµ trung t©m cung øng vèn, hç trî ®¾c lùc cho lÜnh vùc
XNK cña nÒn kinh tÕ.

Ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî XNK lµ mét ho¹t ®éng hÕt søc phøc t¹p,
chøa ®ùng nhiÒu rñi ro. Nã kh«ng chØ chÞu t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch kinh tÕ
trong níc mµ cßn chÞu sù ®iÒu chØnh cña nhiÒu quy ph¹m, nguån luËt kh¸c
nhau vµ bÞ ¶nh hëng m¹nh theo sù biÕn ®éng cña thÞ trêng quèc tÕ. Do ®ã,
ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNT trong viÖc tµi trî tÝn dông ®èi víi c¸c
doanh nghiÖp XNK ngµy cµng trë nªn phong phó vµ ®ßi hái ph¶i ®îc
nghiªn cøu hoµn thiÖn c¶ vÒ néi dung lÉn h×nh thøc.
Qua mét thêi gian ng¾n ®i thùc tÕ t¹i NHNT Hµ Néi mét Chi nh¸nh
®ãng vai trß rÊt quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña hÖ thèng NHNT
ViÖt Nam em nhËn thÊy viÖc nghiªn cøu mét c¸ch cã hÖ thèng néi dung vµ
biÖn ph¸p nh»m...
Lêi më ®Çu
luËn còng nh thùc tiÔn ph¸t triÓn kinh thÕ giíi ®· cho thÊy ho¹t
®éng xuÊt nhËp khÈu lµ mét trong nh÷ng lÜnh vùc trung t©m quan träng nhÊt
trong toµn c¸c ho¹t ®éng kinh cña nhiÒu quèc gia. Ho¹t ®éng xuÊt
nhËp khÈu ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc t¨ng nguån thu ng©n s¸ch, ®Æc biÖt
lµ thu ngo¹i tÖ, c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho
ngêi d©n, thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh t¨ng trëng ph¸t triÓn kinh tÕ, n©ng
cao vÞ thÕ cña ®Êt níc trong nÒn kinh tÕ toµn cÇu.
ViÖt Nam nÒn kinh l¹c hËu kÐm ph¸t triÓn chuyÓn sang x©y
dùng nÒn kinh thÞ trêng th× viÖc réng bu«n b¸n, quan víi níc
ngoµi hÕt søc cÇn thiÕt. Sau khi nhËn thøc ®îc nh÷ng sai lÇm trong ®êng
lèi kinh tÕ, §¶ng vµ Nhµ níc ta quyÕt t©m thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi theo
híng "më cöa" nÒn kinh tÕ híng m¹nh vÒ xuÊt khÈu, kh«ng ngõng réng
quan hîp t¸c toµn diÖn víi c¸c níc trªn thÕ giíi, ph¸t triÓn nÒn kinh
nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc.
Nhê vËy, ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng nãi chung vµ ho¹t ®éng XNK nãi riªng cña
ViÖt Nam trong thêi gian qua ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng ngµy
cµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trong toµn bé nÒn kinh tÕ.
§Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh XNK cÇn ph¶i n©ng cao chÊt l-
îng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng, muèn vËy ph¶i cã sù ®Çu t thÝch ®¸ng cho
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh nh ®æi míi c«ng nghÖ, m¸y mãc, trang thiÕt
bÞ. Nhng trªn thùc tÕ, vèn cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ho¹t ®éng trªn
lÜnh vùc nµy cßn Ýt ái, kh«ng thÓ gióp cho c¸c doanh nghiÖp ®æi míi
c«ng nghÖ n©ng cao chÊt lîng. XuÊt ph¸t thùc nµy ®Ó ®¹t ®îc môc
tiªu cña §¶ng Nhµ níc ®Ò ra th× cÇn ®Çu t cña NHTM, ®Æc biÖt
NHNT víi t c¸ch trung t©m cung øng vèn, trî ®¾c lùc cho lÜnh vùc
XNK cña nÒn kinh tÕ.
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng tài trợ XNK tại VIETCOMBANK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng tài trợ XNK tại VIETCOMBANK - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng tài trợ XNK tại VIETCOMBANK 9 10 731