Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng tại VIETCOMBANK

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 1453 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn V¨n tèt nghiÖp

Môc lôc
Ch¬ng I: C¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ chÊt lîng tÝn dông cña Ng©n Hµng
th¬ng m¹i................................................................................................................................3

1.1. Ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i...................................3
1.1.1. Kh¸i niÖm ho¹t ®éng tÝn dông ................................................................3
1.1.2. C¸c h×nh thøc tÝn dông cña Ng©n hµng...................................................4
1.1.3. Vai trß cña ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ 8
1.2. ChÊt lîng tÝn dông cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i....................................10
1.2.1. Kh¸i niÖm chÊt lîng tÝn dông .................................................................10
1.2.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông ................................................11
1.3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông ....................................16
1.3.1. C¸c nh©n tè tõ phÝa Ng©n hµng...............................................................16
1.3.2. C¸c nh©n tè tõ phÝa kh¸ch hµng .............................................................20
1.3.3. C¸c nh©n tè kh¸c......................................................................................22
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng
Hµ Néi ........................................................................................................................................24

2.1. Kh¸i qu¸t vÒ Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi .....................................24
2.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng
Hµ Néi ................................................................................................................24
2.1.2. C¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng Hµ Néi ...........................25
2.2. C¸c kÕt qu¶ kinh doanh chñ yÕu cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng
Hµ Néi ............................................................................................................28
2.2.1. VÒ huy ®éng vèn .....................................................................................29
2.2.2. VÒ sö dông vèn........................................................................................32
2.2.3. c¸c c«ng t¸c kh¸c ....................................................................................36
2.3. C¸c nh©n tè kinh tÕ x· héi t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng
Ngo¹i th¬ng Hµ Néi ................................
LuËn V¨n tèt nghiÖp
Môc lôc
Ch¬ng I: C¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ chÊt lîng tÝn dông cña Ng©n Hµng
th¬ng m¹i................................................................................................................................3
1.1. Ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i...................................3
1.1.1. Kh¸i niÖm ho¹t ®éng tÝn dông ................................................................3
1.1.2. C¸c h×nh thøc tÝn dông cña Ng©n hµng...................................................4
1.1.3. Vai trß cña ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ 8
1.2. ChÊt lîng tÝn dông cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i....................................10
1.2.1. Kh¸i niÖm chÊt lîng tÝn dông .................................................................10
1.2.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông ................................................11
1.3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông ....................................16
1.3.1. C¸c nh©n tè tõ phÝa Ng©n hµng...............................................................16
1.3.2. C¸c nh©n tè tõ phÝa kh¸ch hµng .............................................................20
1.3.3. C¸c nh©n tè kh¸c......................................................................................22
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng
Hµ Néi ........................................................................................................................................24
2.1. Kh¸i qu¸t vÒ Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi .....................................24
2.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng
Hµ Néi ................................................................................................................24
2.1.2. C¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng Hµ Néi ...........................25
2.2. C¸c kÕt qu¶ kinh doanh chñ yÕu cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng
Hµ Néi ............................................................................................................28
2.2.1. VÒ huy ®éng vèn .....................................................................................29
2.2.2. VÒ sö dông vèn........................................................................................32
2.2.3. c¸c c«ng t¸c kh¸c ....................................................................................36
2.3. C¸c nh©n tè kinh tÕ x· héi t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng
Ngo¹i th¬ng Hµ Néi ......................................................................................38
2.3.1. M«i trêng kinh tÕ ....................................................................................39
2.3.2. Nh÷ng nh©n tè thuéc vÒ vÜ m« cña Nhµ níc ..........................................42
2.3.3. M«i trêng x· héi .....................................................................................42
2.3.4. M«i trêng tù nhiªn ..................................................................................43
2.4. Thùc tr¹ng vÒ chÊt lîng tÝn dông t¹i Ng©n hµng ngo¹i th¬ng
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng tại VIETCOMBANK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng tại VIETCOMBANK - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Tín dụng tại VIETCOMBANK 9 10 822